خطاب:
نام:
نام خانوادگی:
ایمیل شما:
محل تولد:
تولد روز: (Tag/Monat/Jahr)
درجه تحصیلات:
شغل:

حق عضویت ماهانه: حق عضویت ماهانه
کمک های مالی: حمایت
به این وسیله تائید مینمایم که من اساسنامه و برنامه سیاسی حزب سوسیال دمکرات را خوانده و با مفاد مندرجه در آن موافق و عضویت خود را اعلام میدارم.

اساسنامه و برنامه سیاسی را بخوانید

ملاحظات یادداشت،توضیح،: