Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فیلم مستند خواب ابریشمی
فیلم زیر از دختران جوان کشورمان گرفته شده. در مورد واقعیت مصیبت بار اکنون و چه آینده ای که در انتظار آنها است . شاید با دیدن این فیلم وجدان خوابیده هر ایرانی دیگر بار بیدار شود. بدانیم این جوانان معصوم فرقی با بچه های تک تک ما در خارج از کشور ندارند چرا آنها باید این چنین فکر کنند؟

بخش یک : ed
بخش دوم:
بخش سوم :
بخش چهارم :
برگشت

letzte Änderungen: 14.6.2017 11:34