Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

كالا شدگي زن در نظام هاي ارتجاعي


ديشب صداي گريه هاي معصومه از طبقه پايين به گوش ميرسيد ، معصومه دختري مطلقه و در عين حال زيبا بود كه از فرط استيصال و فقر زن صيغه اي حاج احمد ، يكي از دلال هاي كلفت و ميلياردر بازار اصفهان شده بود .مردي چاق و به غايت كريه المنظر ، با شكمي كه سگك كمربند را در پشت خود مخفي كرده بود با ريشي نا مرتب و تسبيحي دانه درشت كه هميشه در دست خود مي گرداند .مردي كه گوي سبقت را از چندش آورترين حيوانات كره ارض ربوده بود . مردي كه دو سه بار سفر حج در هر سال رادر كارنامه پر افتخار خود يدك ميكشيد . حاج احمد به غير از همسر دائمي و دو زن صيغه اي ديگر از معصومه نيز استفاده مي كرد و در هفته چند ساعتي از وقت با ارزشش را به همخوابگي با او اختصاص مي داد .ظاهرا ديشب نيز معصومه نتوانسته بود اميال جنسي اين حيوان عجيب الخلقه را به خوبي برآورده نمايد.

پس از اينكه صداي گريه و زاري و ضرب و شتم ارام تر شد ، قهقهه هاي وحشتناك حاج احمد بهتر به گوش ميرسيد . گويي مغزم را خالكوبي مكردند ، يا با ريتمي وحشتناك درون آن دهل مي نواختند ،خشم و نفرت تمام وجودم را فرا گرفته بود.

تو گويي حاج احمد از اينكه زني زيبا و جوان زير دست و پاي او گريه و زاري كند لذت مي برد، يا شايد هم از طرفداران سكس خشن البته با تفسيري جديد بود. خنده هاي او تمام شب ذهنم را به خود مشغول كرده بود خنده هايي كه از اعماق سرمايه داري بر مي خواست . آن سرمايه داري كه صورتك مذهب را نيز به چهره داشت و بابا كلماتي مانند "ان شائ الله ، "الحمد لله ، و "التماس دعا" سخن مي گفت . خنده هايي كه همه ي ارزش هايمان را به تمسخر گرفته بود ، خنده هايي بر خواسته از عمق سرمايه داري ، خنده هايي كه خلق را به مبارزه مي طلبيد .

كالا شدگي زن در نظام هاي ارتجاعي

آنچه مسلم است پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، شاهد ادعاهاي بيشتر اردوگاه امپرياليسم به مركزيت ايالات متحده امريكا بوده ايم ، تا اين فروپاشي را نشانه حقانيت خود و ناكارآمدي نظام سوسياليستي بداند ،اقتصاد باز را بهترين مدل اقتصادي و ليبراليسم و شكل اقتصادي آن يعني كاپيتاليسم را دواي درد هر جامعه اي معرفي نمايد .

در اين ميان وضعيت زنان هنوز هم ناراحت كننده است ، در اين سوي جهان ( خاور ميانه ) ، در كشور هاي زير سيطره عقايد سنتي و مذهبي زنان جنس دوم محسوب شده يا بهتر بگوييم به صورت نوعي كالا به آنها نگريسته مي شود . آن سو تر در غرب هم اگر چه زنان از بسياري از اين محدوديت ها آزاد و رها هستند ، ولي با توجه به اينكه چارچوب اقتصاد مبتني بر برابري نيست ، راه پيشرفت در برابر ايشان مسدود گرديده است .

نگاه كالايي به زنان در هر دو گروه مرتجع مشترك است ، با اين تفاوت كه يكي زنان يعني اين كالاهاي زينتي ( به زعم ايشان ) را در پستوي خانه نهان كرده و در انحصار خود قرار مي دهد و ارتجاع دوم ( سرمايه داري غرب ) ، آنان را در معرض ديد همگاني قرار داده و چون قائل به اقتصاد باز است معتقد به عرضه انسان هايي كه اكنون كالا شده اند در بازار آزاد ميباشد يعني عرضه زنان و كودكان در اين بازار . آري تنها از اين راه است كه اين كالا هاي سود آور تبديل به بهترين منبع درآمد براي بنگاه هاي سرمايه ميشوند . تازه به اين نوع استثمار كه شامل استثمار جنسي و تبليغاتي از آنهاست ، بايد بهره كشي ديگري را افزوده كرد كه مبتني بر استفاده از آنان به عنوان نيروهاي كار ارزان در در جريان توليد سرمايه است زنان با توجه به وظايف بارداري و شيردهي و با توجه به اين كه طبيعتا از لحاظ جسمي ضعيف تر از مردان هستند نياز به حمايت هاي ويژه دولتي در بازار كار و كليه شئون جامعه دارند . آري با افتخار ميگوييم اين عقيده يك عقيده سوسياليستي است. ، سوسياليسمي كه نه بر اساس منفعت هاي فردي ، بلكه بر اساس نفع همگاني جامعه و برابري انسان ها استوار است .

بر همگان پوشيده نيست كه يك كارفرما چون به سود خود مي انيشد هيچ علاقه اي به استخدام زنان ندارد ، مگر اينكه آنان حاضر شوند حقوق بسيار كمتري را نسبت به مردان دريافت كنند . در چنين شرايطي دخالت دولت براي بازگرداندن حقوق زنان به آنها ضروري به نظر مي رسد . دولتي دموكراتيك و برآمده از متن جامعه مدني ، دولتي سوسياليستي كه مانع از مالكيت خصوصي بر ابزار هاي توليد حد اقل در سطح كلان خواهد بود .

و البته مراد از چنين دولتي نه يك دولت سرمايه دار و فرسوده مانند دولت شوروي، بلكه دولتي صرفا ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي است ، به طوريكه ابزار هاي توليد را به شدت تحت نظر درآورد ، دولتي كه مردم در قالب شوراها هرگاه تصميم بگيرند مي توانند آن را به زير كشيده و دولتي غير سوسياليستي را حاكم نمايند . به نظر مي رسد بحث در باره اينگونه مسائل اقتتصادي مجال ديگري مي طلبد و از عنوان اصلي مقاله كمي فاصله گرفتيم . به هر حال آنچه محكوم است ديد ارتجاعي به زنان و نگاه كالايي به زنان مي باشد . حال چه اين ارتجاع از نوع سنتي و مذهبي ، طالباني و ارتجاع سياه شرق باشد ، و چه از نوع ارتجاع رنگارنگ و مزين سرمايه داري غرب .
چپ دموکرات 02.08.2008
الف.الف(گندم زار) http://chapedemocrat.blogfa.com/page/kalaz.aspx

]

برگشت

letzte Änderungen: 14.4.2015 11:32