Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   سرکوب، ترور، شکنجه و اعدام مخالفین رژیم و فعالین حقوق زن، حقوق مدنی و انسانی یک ابزار همیشگی جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت بوده است. اما در ماه اخیر، در شرایطی که جنبش مردم برای آزادی، برابری، رفاه علیه این رژیم سرکوبگر ضد زن وسیعا به میدان آمده و در یک نبرد رودرو با آن قرار گرفته است، جمهوری اسلامی بر ابعاد و شدت سرکوب افزوده است. سرکوب وحشیانه مردم در خیابان ها، دستگیری و ربودن افراد و انتقال آنها به محل های امن برای شکنجه وسیعا به پیش برده میشود. تاکنون ده ها نفر به وحشیانه ترین شکلی به قتل رسیده اند. ندا، سهراب، اشکان، یعقوب و ترانه تنها چند نام در میان ده ها است.

زنان طی این خیزش عظیم مردمی نقشی بسیار چشمگیر داشته اند. رژیم اسلامی خوب میداند که زنان و جنبش آزادی زن یک دشمن سرسخت نظام هستند. خوب میداند که جنبش آزادی زن به میدان آمده است تا نظام آپارتاید جنسی را به زیر کشد. اوباش اسلامی از جنبش آزادی زن بشدت در هراسند. ربودن فعالین حقوق زن، تلاشی برای ارعاب و ساکت کردن این جنبش است. اما جنبش آزادی زن آگاه است که دیگر نمیتواند در نیمه راه توقف کند؛ میداند که توقف در نیمه راه یعنی تحمل سرکوب بازهم بیشتر و خشن تر. بلایی که این اوباش بر سر ترانه موسوی آوردند قرار است درسی باشد برای تمام زنان و دخترانی که در مقابل "فرمان الهی" ایستادگی میکنند. رژیم اسلامی دارد یکبار دیگر فرمان سی سال پیش را تکرار میکند: "یا روسری یا توسری."

اما، اینها تقلاهای پیش از مرگ است. تصاویر تغییر می بایند. صحنه های پرشور و افتخار آمیزی که در خیابان های کشور آفریده میشود، دارد سرنوشت رژیم اسلامی را رقم میزند. این شجاعت، استقامت و از خود گذشتگی قابل تحسین حاصل عزم جزم شده مردمی است که دیگر بردگی را نمی پذیرد، دیگر سرکوب و اختناق را تحمل نمیکند. ایران اکنون جامعه ای است که شهروندان عادی آن به قهرمانان تاریخ ساز بدل شده اند. این آغاز پایان این رژیم ضد زن اسلامی است. این مزدوران باید بدانند که در مقابل مردم برای تمام این جنایات پاسخگو خواهند بود. همه این جانیان را محاکمه خواهیم کرد.


سازمان آزادی زن ربودن شادی صدر و کلیه فعالین حقوق زن را قاطعانه محکوم میکند. راهی سخت و پرمشقت در پیش داریم. اما تا آزادی و برابری فاصله زیادی نداریم. باید به بساط سرکوب و اختناق، زن ستیزی و نابرابری پایان دهیم.
اگر خواهان محاکمه این جانیان هستید، پتیشن زیر را لطفا امضاء کنید:
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009&1

ستم بر زنان موقوف
سرکوب زنان ممنوع
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
26 تیر 88


برگشت

letzte Änderungen: 13.6.2017 3:56