Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ارزش زن در اسلام


یک خانم ایرانی و مسلمان زاده که دانشجوی دانشگاه تهران بود برای رساله پایانی دانشگاه موضوع "ارزش زن در اسلام" را انتخاب کرده و مباحش که با آنها روبرو است بشرح زیر میباشد.

در اسلام مرد میتواند همسران دائم متعدد داشته باشد. این حق بزنان داده نشده است. آیه النساء 24.

در اسلام مرد میتواند همسران صیفه متعدد داشته باشد. زنان از چنین حقی بر خوردار نیستند. صوره النساء

در اسلام مرد میتواند همسر خود را در هر زمان که اراده کند بدون هیچ دلیلی طلاق دهد. زنان چنین حقی ندارند. صوره النساء

در اسلام دو یا چند نفر زن بایستی شهادت بر امری دهند تا شهادت آنها برابر با شهادت یک مرد باشد. النساء 15.

در اسلام سهم ارث زن نصف سهم مرد است. النساء 11.

در اسلام دیه خون زن نصف دیه خون مرد است.

در اسلام به مرد اجازه داده شده که همسر خود را کتک بزند. آلنساء 34.

در اسلام فقط مرد میتواند قضاوت کندو قاضی دادگاه باشد و زنان حق قضاوت ندارند.

در اسلام مردان در خانواده آزادی عمل مطلق مثل لباس پوشیدن یا سفر کردن و غیره را دارند و در اعمال خود به هیچ کس جوابگو نیستند ولی زنها در محدودیت کامل کیباشند. بطور مثال زن بدون اجازه شوهرش نمی تواند روزه مستحب بگیرد چرا که ممکن است شوهر در آن زمان مایل بع تماس جنسی با وی باشد.

در اسلام مرد میبایستی وضو بگیرد اگر یک سگ و یا یک زن به جانماز او دست بزند.

در اسلام زنان در دوران ماهانه اجازه دعا کردن و یا نماز خواندن در دوران ماهانه را ندارند.

در اسلام مرد مجبور نیست که به همسر و زن خود متعهد بماند و اگر به مسافرت بروند و یا در هر شرائطی میتوانند برای خود زوج صیغه بگیرند. ولی زن هرگز نمیتواند چنین ازادی جنسی داشته باشد.

در اسلام اگر مردی بخواهد به عملی و یا افطرائی متهم کند فقط لازم است که چهار بار به خدا قسم بخورد و دادگاه اتهامات او به زنش را قبول میکند. و لی زن چنین حقی را در اسلام ندارد. صوره 6: 24 از قران.

در اسلام زن موظف به بزرگ کردن و تربیت فرزندان دارد و در صورت طلاق تمام اختیارات فرزندان به پدر میرسد.

در اسلام زنان برای مردان دیگر نامهرم میباشند و لی مردان میتوانند برای هر زنی با خواندن یک آیه از قران محرم شوند.

در اسلام به مردان قول داده شده است که در بهشت خداوند به آنان 70 باکره خواهد داد (امیدواریم که باکره ها همگی دختر باشند نه مرد). ولی به زنان چنین قولی داده نشده است.

قاضی جرورالحق از پاکستان در دادگاهش گفت. اگر زنان با مردان مساوی بودند دیگر هیچ مردی در امنیت نبود.

محمد در کتاب حدیث خود به مردان گفت "شلاق خود را در جائی آویزان کن که زنت آن را ببیند".

طبق آیه 34 از النساء مرد میتواند زن خود را برلائل مختلف کتک بزند و زن بهیچ وجهه حق شکایت ندارد. در اصل مرد میتواند با زن و همسر خود مانند یک حیوان رفتار کند و زن کاملا بدون حق دفاع از خود میباشد. برگردان انگلیس در ادامه


An Iranian female student who was born into a Muslim family and attended the University of Tehran in Iran, wrote the following research thesis, and called it “The Position & the Value of Women in Islam” She openly documented the verses from Koran regarding the Position and Value of Woman in Koran. She wrote in her thesis:

1. In Islam: men have the authority to take several wives, but women are denied of such a right. Koran, Al-Nisa IV: 24.

2. In Islam, men have the rights to take many concubines, but women again have no equivalent right.

3. In Islam, men can divorce their wife or wives at any time for any reason, but women have no such right.

4. In Islamic court, two or three women’s testimony to equal one man. Koran, Al-Nisa IV: 15.

5. In Islam, a men’s inheritance is twice that of a woman. Another words, when a man dies, his son gets twice the inheritance of his own mother (the widow), or any of his sisters. Koran Al-Nisa IV: 11.

6. In Islam, when a man is murdered or killed accidently such as, in an auto accident, the guilty person has to pay twice as much in reparation if the victim is man rather than woman.

7. In Islam, men have the right and the authority to beat their wife (wives). Koran, Al-Nisa IV: 34.

8. In Islam, only men can preside in a court of Law, and women do not have the right or authority to preside on any judicial court of law.

9. A Muslim man has to wash himself if a dog or a woman touches his prayer mat.

10. Women can not pray during their monthly cycle as they are considered unclean.

11. In Islam, men have the total freedom in the house such as wearing their favorite cloth for occasion. They can go to stay with their friends and to travel without any obligation toward their wife. A wife has not such freedom, and always having to answer to her husband.

12. In Islam, men are not obligated to be faithful to one woman, and they can have sexual relationship with other women as their concubine. Woman are denied to even fast without their husband’s approval, since their husband may feel sexual urge on that day.

13. If a man accuses his wife of wrong doing, but has no witness, he can swear four times to God and his testimony shall be considered acceptable by the Islamic court, but a woman does not have the same rights. Sura 6: 24.

14. In Islam, women are responsible for the children but when they are divorced, women are denied from all rights toward their children and man shall have the custody of all children.

15. In Islam, men are give he promises of having 70 virgins (hopefully virgins are female and not male) everyday, when they die and go to heaven. Women do not have any such promises for going to heaven. Another words, God is going to have whorehouse prepared for men by promises men that they will have 70 virgins. (Muslim men are hopeful that these virgins are female otherwise they are going to be in a real pain and trouble with 70 virgin men everyday through eternity, after death).

16. Judge Zarror Ul-Hagh, from Pakistan said, “If a woman had the same rights as men, then no man would be safe”.

17. Mohammad said in Hadith, “Hang up your wipe where your wife can see it”.

18. Based on Sura IV: 34, a man has the rights to wipe or beat his wife for the following reasons:

a. If she refuses to make herself beautiful for him

b. If she refused to meet her husband’s sexual demands.

c. Leave the house without his permissions.


]

برگشت

letzte Änderungen: 6.3.2017 3:56