Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فیلمی از جنایات مردان زن ستیز و خشونتگر که زنان مقاوم آنها در زندان های رژیم محبوس اند.
مستند دردناکی از زندانیان زن که مرتکب به قتل شده اند

برگشت

letzte Änderungen: 26.4.2017 6:43