Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مراسم روز جهانی زن در سنندج برگزار شد


با فراخوان فعالين حقوق زنان در سنندج دهها نفر از مردم آزادیخواه در پارک امیریه برای شرکت در "اردوی همبستگی زنان - سنندج" که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن فراخوانده شده بود٬ این روز را گرامی داشتند. نیروهای انتظامی از همان ابتدا و در شرایطی که هنوز شرکت کنندگان هنوز در محل حضور پیدا نکرده بودند٬ پارک اميريه و مناطق اطراف را محاصره کردند. اما علیرغم محاصره محل تجمع٬ مردم در دسته های چند نفره به پارک می آمدند و خواهان شرکت در مراسم این روز بودند. نیروهای انتظامی نه تنها از حضور مردم در این اردو جلوگیری میکردند بلکه تلاش میکردند که با تهدید و ارعاب جمعیت متشکل در پارک را متفرق کنند. شور و شوق تجمع کنندگان بسیار بود. نگرانی هم زیاد بود. خبر احضار فعالین حقوق زن و فعالین مدنی جو همبستگی بالایی را در میان شرکت کنندگان ایجاد کرده بود. جمعیت شرکت کننده به دفعات تلاش کردند تا شعارها و پلاکارتهای خود را در محل تجمع نصب کنند اما هر بار با مزاحمت ماموران امنیتی مواجه شدند. سپس شرکت کنندگان با پخش شیرینی روز جهانی زن را به مردم شرکت کننده در پارک تبریک گفتند که مورد استقبال گسترده جمعیت حاضر قرار گرفت. شرکت کنندگان در ساعت یازده و نیم از پارک امیریه تا میدان کوزه به شان زا دست به راهپیمایی زدند. در پایان نیز قطعنامه ای که برای روز جهانی زن از پیش آماده شده بود در این مراسم به تصویب شرکت کنندگان رسید. عکسهای این قطعنامه بزودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.


قطعنامه اردوی همبستگی زنان - سنندج (٨ مارس ٢٠٠٩)

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
بیانیه ٨ مارس روز جهانى زن


گفته اند آزادى زن معيار آزادى هر جامعه اى است. بايد افزود در جامعه اى که زن از حرمت٬ حقوق برابر٬ امنيت و آزادى برخوردار نيست٬ آن جامعه تماما اسير است. چگونه ميتوان احساس خوشبختى و آزادى کرد وقتى تبعيض براساس جنسيت هنوز زندگيها را نابود ميکند٬ فرهنگ ضد زن را توليد و بازتوليد ميکند٬ مردسالارى و خشونت را تحکيم ميکند٬ و زخمى عميق بر پيکره انسانيت ميکشد؟ رسيدن به فردائى بهتر٬ جهانى بهتر٬ هدف هر جنبشى است که براى دنيائى متکى بر آزادى و حقوق و رفاه همگان تلاش ميکند. جنبش زنان تاريخا جنبشى بوده است ضد تبعيض٬ ضد نابرابرى٬ ضد مردسالارى و عليه سنتهاى ضد زن.

اگر هنوز روز جهانی زن ضرورى است٬ تنها به اين دليل است که هنوز نظام مردسالار و زن ستیز بر دنیا حاکم است. هنوز زنان از حقوق برابر محرومند. هنوز زن بودن مصيبت است. هنوز خشونت علیه زنان در اشکال مختلف از خانواده و جامعه و قوانين تا فرهنگ و سياست و بازار کار جريان دارد. و مبارزه عليه ستمکشی زن به قدمت تاريخ نظام مردسالار است. اگرچه این مبارزات جهانى منجر به اصلاحات قابل توجهی به نفع زنان اينجا و آنجا شده است٬ اما هنوز در بخش اعظم دنيا زنان در اسارت هستند. خشونت عليه زنان هر روز به اندازه يک جنگ قربانى ميگيرد. محرومیت اقتصادى و محدودیت اجتماعى بر وخامت اين وضعيت افزوده اند.

اما اگر تبعيض و بيحقوقى و خشونت عليه زنان يک وجه اين تاريخ است٬ وجه ديگر آن مقاومت و تلاش گسترده اجتماعى براى آزادى و رهائى است. جنبش آزادی زن جنبشی عظیم است. زنان خواهان برابری و آزادی اند. خواهان استقلال اقتصادی، آزادی انتخاب و تعيين سرنوشت خود هستند. زنان موقعیت فرودست را تحمل نميکنند.

ما دراينروز همراه با زنان و مردان آزاديخواه جهان اعلام ميکنيم که مخالف قاطع هر نوع ستم بر زنان هستيم. ستم بر زن تنها معضل زنان نيست و مبارزه با تبعيض امرى زنانه نيست. مسئله زن مسئله اى اجتماعى است و تلاش براى نفى تبعيض بر زنان روى دوش هر جنبشى است که به آزادى و برابرى همگان پايبند است.

روز جهانى زن روز بشريت آزاديخواهى است که تلاش دارد به تاريخ طولانى ستمکشى نقطه پايانى بگذارد. در اينروز ما مطالبات خود را بدينگونه اعلام ميکنيم:

١- لغو کلیه قوانین تبعيض آميز نسبت به زنان در قلمروهاى اقتصادی، سياسى٬ فرهنگى و اجتماعی.

٢- برسميت شناسى برابری کامل حقوق زن و مرد٬ غير قانونى بودن هر نوع تبعيض.

٣- برابری کامل حقوق زن و مرد در خانواده. در قوانين مربوط به زندگى مشترک٬ ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی اطفال و ارث.

۴- لغو هر نوع جدا سازى جنسيتى٬ لغو آپارتايد جنسى. ممنوعيت هر نوع اذيت و آزار زنان.

۵- برسميت شناسى حق آزادی پوشش٬ آزادى سفر و استقلال اجتماعى کامل زنان.

۶- برسميت شناسى حق برابر زنان براى شرکت در فعاليتهاى ورزشی و شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی.

٧- مبارزه جدی با هر نوع خشونت علیه زنان، اعم از دولتی و خانوادگی٬ ايجاد سازمانها و نهادهاى پيگير اين امر.

ما روز جهانى زن را به تمام زنان و مردان برابرى طلب جهان تبريک ميگوئيم و دوشادوش يک جنبش جهانى براى آزادى و رهائى زن اين روز را جشن ميگيريم. ما جنبشهاى اجتماعى را بدفاع از جنبش حقوق زن براى نفى هر نوع ستم و تبعيض فراميخوانيم. آزادى زن معيار آزادى جامعه است.

جمعه 16اسفند 87
مراسم روز جهانی زن در سنندج برگزار شد

با فراخوان فعالين حقوق زنان در سنندج دهها نفر از مردم آزادیخواه در پارک امیریه برای شرکت در "اردوی همبستگی زنان - سنندج" که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن فراخوانده شده بود٬ این روز را گرامی داشتند. نیروهای انتظامی از همان ابتدا و در شرایطی که هنوز شرکت کنندگان هنوز در محل حضور پیدا نکرده بودند٬ پارک اميريه و مناطق اطراف را محاصره کردند. اما علیرغم محاصره محل تجمع٬ مردم در دسته های چند نفره به پارک می آمدند و خواهان شرکت در مراسم این روز بودند. نیروهای انتظامی نه تنها از حضور مردم در این اردو جلوگیری میکردند بلکه تلاش میکردند که با تهدید و ارعاب جمعیت متشکل در پارک را متفرق کنند. شور و شوق تجمع کنندگان بسیار بود. نگرانی هم زیاد بود. خبر احضار فعالین حقوق زن و فعالین مدنی جو همبستگی بالایی را در میان شرکت کنندگان ایجاد کرده بود. جمعیت شرکت کننده به دفعات تلاش کردند تا شعارها و پلاکارتهای خود را در محل تجمع نصب کنند اما هر بار با مزاحمت ماموران امنیتی مواجه شدند. سپس شرکت کنندگان با پخش شیرینی روز جهانی زن را به مردم شرکت کننده در پارک تبریک گفتند که مورد استقبال گسترده جمعیت حاضر قرار گرفت. شرکت کنندگان در ساعت یازده و نیم از پارک امیریه تا میدان کوزه به شان زا دست به راهپیمایی زدند. در پایان نیز قطعنامه ای که برای روز جهانی زن از پیش آماده شده بود در این مراسم به تصویب شرکت کنندگان رسید. عکسهای این قطعنامه بزودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.


قطعنامه اردوی همبستگی زنان - سنندج (٨ مارس ٢٠٠٩)

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
بیانیه ٨ مارس روز جهانى زن


گفته اند آزادى زن معيار آزادى هر جامعه اى است. بايد افزود در جامعه اى که زن از حرمت٬ حقوق برابر٬ امنيت و آزادى برخوردار نيست٬ آن جامعه تماما اسير است. چگونه ميتوان احساس خوشبختى و آزادى کرد وقتى تبعيض براساس جنسيت هنوز زندگيها را نابود ميکند٬ فرهنگ ضد زن را توليد و بازتوليد ميکند٬ مردسالارى و خشونت را تحکيم ميکند٬ و زخمى عميق بر پيکره انسانيت ميکشد؟ رسيدن به فردائى بهتر٬ جهانى بهتر٬ هدف هر جنبشى است که براى دنيائى متکى بر آزادى و حقوق و رفاه همگان تلاش ميکند. جنبش زنان تاريخا جنبشى بوده است ضد تبعيض٬ ضد نابرابرى٬ ضد مردسالارى و عليه سنتهاى ضد زن.

اگر هنوز روز جهانی زن ضرورى است٬ تنها به اين دليل است که هنوز نظام مردسالار و زن ستیز بر دنیا حاکم است. هنوز زنان از حقوق برابر محرومند. هنوز زن بودن مصيبت است. هنوز خشونت علیه زنان در اشکال مختلف از خانواده و جامعه و قوانين تا فرهنگ و سياست و بازار کار جريان دارد. و مبارزه عليه ستمکشی زن به قدمت تاريخ نظام مردسالار است. اگرچه این مبارزات جهانى منجر به اصلاحات قابل توجهی به نفع زنان اينجا و آنجا شده است٬ اما هنوز در بخش اعظم دنيا زنان در اسارت هستند. خشونت عليه زنان هر روز به اندازه يک جنگ قربانى ميگيرد. محرومیت اقتصادى و محدودیت اجتماعى بر وخامت اين وضعيت افزوده اند.

اما اگر تبعيض و بيحقوقى و خشونت عليه زنان يک وجه اين تاريخ است٬ وجه ديگر آن مقاومت و تلاش گسترده اجتماعى براى آزادى و رهائى است. جنبش آزادی زن جنبشی عظیم است. زنان خواهان برابری و آزادی اند. خواهان استقلال اقتصادی، آزادی انتخاب و تعيين سرنوشت خود هستند. زنان موقعیت فرودست را تحمل نميکنند.

ما دراينروز همراه با زنان و مردان آزاديخواه جهان اعلام ميکنيم که مخالف قاطع هر نوع ستم بر زنان هستيم. ستم بر زن تنها معضل زنان نيست و مبارزه با تبعيض امرى زنانه نيست. مسئله زن مسئله اى اجتماعى است و تلاش براى نفى تبعيض بر زنان روى دوش هر جنبشى است که به آزادى و برابرى همگان پايبند است.

روز جهانى زن روز بشريت آزاديخواهى است که تلاش دارد به تاريخ طولانى ستمکشى نقطه پايانى بگذارد. در اينروز ما مطالبات خود را بدينگونه اعلام ميکنيم:

١- لغو کلیه قوانین تبعيض آميز نسبت به زنان در قلمروهاى اقتصادی، سياسى٬ فرهنگى و اجتماعی.

٢- برسميت شناسى برابری کامل حقوق زن و مرد٬ غير قانونى بودن هر نوع تبعيض.

٣- برابری کامل حقوق زن و مرد در خانواده. در قوانين مربوط به زندگى مشترک٬ ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی اطفال و ارث.

۴- لغو هر نوع جدا سازى جنسيتى٬ لغو آپارتايد جنسى. ممنوعيت هر نوع اذيت و آزار زنان.

۵- برسميت شناسى حق آزادی پوشش٬ آزادى سفر و استقلال اجتماعى کامل زنان.

۶- برسميت شناسى حق برابر زنان براى شرکت در فعاليتهاى ورزشی و شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی.

٧- مبارزه جدی با هر نوع خشونت علیه زنان، اعم از دولتی و خانوادگی٬ ايجاد سازمانها و نهادهاى پيگير اين امر.

ما روز جهانى زن را به تمام زنان و مردان برابرى طلب جهان تبريک ميگوئيم و دوشادوش يک جنبش جهانى براى آزادى و رهائى زن اين روز را جشن ميگيريم. ما جنبشهاى اجتماعى را بدفاع از جنبش حقوق زن براى نفى هر نوع ستم و تبعيض فراميخوانيم. آزادى زن معيار آزادى جامعه است.

جمعه 16اسفند 87
اردوی همبستگی زنان – سنندج

..18.03.2009

برگشت

letzte Änderungen: 17.6.2017 10:30