Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

زاینده رود خشک شد .تخریب های اکولوژیکی در ایران

رژیم تخریبگر اسلامی در همه مسائل اجتماعی فرهنگی؛اقتصادی ،و زیست محیطی بیشتریت تخریب تاریخی را در ایران بجای گذاشته است . فرتورهای پائین نشان از وسعت این فاجعه زیست محیطی را میدهد.برای دیدن فرتورها در اندازه بزرگ بر روی فرتور ها کیلیک کنید .

زاینده رود خشک شد .تخریب های اکولوژیکی در ایران
برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37