Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تنها تخریب و نابودی آثار باستانی ایران نیست که به دست جنایتکاران حکومت اسلامی هر روز صورت میگیرد بلکه 28 سال است که محیط زیست و جنگل ها ایران بسوی نابودی اند. تغییرات اساسی و بهبود اوضاع کنونی فقط با از میان رفتن حکومت تخریب گر اسلامی و با بدیل دمکراسی ممکن خواهد شد.

قفس تنگ شاهين ها

داريوش همايی

شاهين
حدود چهل شاهين در طول سال گذشته از چند شکارچی خارجی که که قصد شکار غيرقانونی در ايران داشتند ضبط شدند
در پارک پرديسان تهران شاهين هايی که از شکارچيان غيرقانونی ضبط شده اند در شرايط نامناسب و در قفسهايی نگهداری می شوند که فضای کافی ندارد.

اين شاهين ها به مرور در اثر اصابت با قفس تلف می شوند و از شمارشان کاسته می شود؛ انجمن حمايت از حيوانات در ايران می گويد بايد برای اين پرندگان چاره ای انديشيد.

پيام محبی، رئيس بيمارستان دامپزشکی تهران می گويد از حدود چهل شاهينی که تقريباً يک سال پيش به مرور به قفسهای پارک پرديسان آورده شده اند تا به حال تعداد زيادی در اثر اصابت به قفس تلف شده اند.

شاهين در زمان بسيار کوتاه شتاب زيادی می گيرد؛ شاهينی که در محيط آزاد به پرواز عادت کرده با رسيدن به ديوار قفس نمی تواند خود را کنترل کند و بشدت به قفس اصابت می کند.

شدت اين ضربه گاه به حدی است که موجب مرگ حيوان می شود.

حدود چهل شاهين در طول سال گذشته از چند شکارچی خارجی که که قصد شکار غيرقانونی در ايران داشتند ضبط شدند.

اين شکارچيان بيشتر از کشورهای حاشيه خليج فارس برای شکار به ايران می آيند.

در کشورهای عربی شکار با شاهين در ميان ثروتمندان پرطرفدار است.

آقای محبی می گويد شاهين های شکاری به گونه ای کاملاً متفاوت توسط صاحبانشان نگهداری می شوند، ابتدا پابند به آنها زده می شود و پس از آنکه دست آموز شدند به آنها اجازه پرواز داده می شود.

علی برهانی کيا دامپزشک در تهران شخصا از قفسهای شاهين های گرفتار در پارک پرديسان تهران ديدن کرده است.

به گفته او، قفس های اين شاهين ها فضای کافی ندارد و به شکل فضای مستطيلی ساخته شده است، حال آنکه بر اساس معيارهای جهانی، قفس چنين پرندگان پرسرعتی بايد به شکل فضای محدب و گنبدگونه ساخته شود تا اين پرندگان در دواير آن راحت پرواز کنند و يکباره با ديوار قفس مواجه نشوند.

به گفته آقای برهانی کيا تاکنون بيش از يک سوم شاهين های پارک پرديسان بر اثر برخورد با قفس تلف شده اند.

اوکه برای معاينه اين شاهين ها به پارک پرديسان رفته می گويد بايد در اسرع وقت نسبت به رهاسازی آنها اقدام کرد اما به گفته او، اين کار سرعتی بيشتر از روندهای معمول اداری می طلبد و سازمان محيط زيست و سازمان دامپزشکی که مجوز رها سازی را تنها پس از تأييد عدم ابتلای پرندگان به بيماری صادر می کند، با فوريت کافی عمل نکرده اند.

حاصل اين کندی، مرگ شاهين ها در قفس است.

جواب سازمان حفاظت از محيط زيست که پارک پرديسان زير نظر آن اداره می شود چيست؟

بابک نبوی از سازمان حفظ محيط زيست و مسئول نگهداری پرندگان در پارک پرديسان می گويد اداره او در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورده و شاهين های "طولانی مدت" در پارک های حفاظت شده رها شده اند.

اما آقای نبوی حاضر نشد در مورد اينکه اکنون چه تعداد شاهين در پرديسان نگهداری می شود و اين شاهين ها چه مدت در آن پارک بوده اند توضيح بيشتری بدهد.
از بی بی سی 28فوریه محیط زیست 01.03.2007

برگشت

letzte Änderungen: 27.12.2017 14:37