Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


پرزيدنت باراک اوباما،وچهارسال پيش رو
آريوبرزن داريوشپایان رقابت چندماهه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای اکثريت رای دهنگان آمريکائی، راه‌یابی مجدد پرزيدنت بارک اوباما رابه رياست جمهوری آمريکا، وتثبيت جايگاه وی به عنوان تعيين کننده خطمشی عمومی ايالات متحده آمريکا برای چهارسال آينده رادرپی داشت.
پیام قاطع این موفقيت ،عدم تمايل مردم امریکا به سیاستهای تهاجمی و توسل به سپاهيگری اقای ميت رامنی کانديدای جمهوری خواهان، و ترس شديد از تکرار شرايطی غيرقابل تحمل همانند،جنگهای عراق و افغانستان بوده است.
انتخاب مجدد آقای اوباما درعرصه بين المللی تفاسيروگفتگوهای فراوانی رابدنبال داشت،که بطورعمومی برحول محورچگونگی اتخاذ سياست وی درچهارسال آتی وبخصوص،درحيطه سياست خارجی او دورميزند. درزمطنه سياست داخلی،پيش بينی ميشود که آقای اوباما درجهت ارتقا شرایط اقتصادی به ويژه ودرمسير سرعت بخشیدن به برنامه های رشد در فضای کسب و کار ونيزتشويق درجلب سرمایه گزاری درکشورآمريکا اقدامات موثرتری بعمل آورد.
اماوسعت مباحث درخصوص سياست خارجی ايشان درجوامع ايرانی با نگاههای متفاوت به انتخاب مجدد او بسيار داغ تربوده است. بيشتر هموطنان ما درتعمق برای پيش بينی نحوه عملکرد وسياستهای ديپلماتيک آتی پرزيدنت اوباما درقبال ايران ومنطقه، هرکدام براساس استنباط خود به تفاسيری مبتنی براستدلالهای خاص به پيشگوئی هائی پرداخته اند.
دراين رابطه،ايرانيان ناراضی از روند تدابير چهارسال گذشته اوباما، با ارائه اين نظريه که چون"اغلب روسای جمهوری دموکرات قبلی حاضردرکاخ سفيد، دردوران چهارساله دوم ریاست جمهوری شان،به طورعمده در عرصه سیاست خارجی تغييرات موثری بعمل نيآورده اند." اينک نيزبعيد بنظرميرسد که دراين برهه تحولات چشمگيری در سياستهای خارجی آقای اوباما، رخ نمايد، به اين جمعبندی کلی رسيده اند که،در مجموع نشانه ای ازتغيير درسیاست خارجی پرزيدنت اوباما در خاورمیانه ديده نشده، وبه تبع آن درآينده هم نميتوان انتظار کمکی از آمريکا، درفروپاشی بنيان حکومت ديکتاتوری جمهوری اسلامی راازوی داشت.اين گروه بدين سبب برانتخاب نشدن ميت رامنی کانديدای تندرو جمهوری خواهان به شدت غبطه ميخورند.

دسته ديگری که برعکس ازانتخاب مجدد وی به رياست جمهوری خشنود هستند، معتقدند که پرزيدنت اوباما مانند گذشته ازباصطلاح «جنبش دموکراسی خواهی» بنام بهارعربی درمنطقه بطورمتداوم پشتيبانی کرده، ونيز ازشدت تهدیدات حمله نظامی توسط اسرائیلی ها به ایران خواهدکاست، وفشار های بیشتری ازطريق گسترش تحريمها موجود،علیه جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد. آنهاباابرازاین دلائل، دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما را بطوريقين متفاوتر از دوراول پيش بينی ميکنند ومعتقدند،که ممکنست درمورد معضلات ايران و سوريه،مادرآينده شاهد تحولاتی مثبت، درجهت بهبود روند اوضاع بنفع آزادی خواهان منطقه باشیم.وگفته اند که درعرصه سياست خاورنزديک ومیانه،اوباما تاکتيکهای گذشته خود را باانجام فشار بیشتری بر تغییر و جابجایی قدرت يعنی تغييرات ژئوپولتيک دراين منطقه اعمال ودر گسترش بده وبستانهای سياسی باجمهوری روسیه که دراين بخش از جهان سهم خواهی ميکند،نیز فعال ترعمل خواهد نمود.
آنها دراين زمينه اضافه ميکنند، شايد با انجام تغييراتی دروزارت خارجه آمريکادرآتيه، به شورای ملی سوريه که مخالفان بشار هستند کمکهای قابل توجهی اعطا بشود. و ممکنست درخصوص روابط قطع شده آمريکا باجمهوری اسلامی توجه آقای اوباما برايجاد امکان زمينه های گفتگوی ديپلماتيک مستقيم و بدون پيش شرط با هدف رسیدن به نوعی مصالحه سياسی جلب شود،که بی شک توام با قراردادن شمشيرداموکلس « بصورت روی ميزقراردادن، برنامه های سختگيرانه تر و تشدید تحریم ها» برگردن خامنه ای برای کسب موفقيت در مذاکرات،آغازشود.
دراين ميان،اما بزرگترين دستاورد ايرانيان طرفداراوباما ازانتخاب مجدد وی،همانا،رفع خطر حمله نظامی از سوی اسرائيل ذکرشده است،که درهفته گذشته وپس ازانتخاب وی توسط مردم آمريکا بوسيله اهود باراک وزيردفاع اسرائيل با اين توجيه که ايران غنی سازی 20 درصدی رامتوقف نموده است، آغاز شده،که نشانه پذيرش مشی اوباما دراين ميان،وسيله بازهای اسرائيلی به رهبری نتانياهوتلقی شده است.
امااهم مسائل سه گانه وقابل توجه دراين ميان،چون بحران سوريه،مسائل هسته ای با جمهوری اسلامی واختلافات عمده بين اسرائيل و فلسطينيان چالشهای عمده ای هستند که اوباما بايد درطول چهارسال آينده،حداقل برای آنها نقشه راهی يافته و عرضه نمايد. همپيمانان غربی آمريکا همچنين انتظاردارند که اين کشوربعنوان تنها ابرقدرت جهانی راهکارهای منطقی برای اين گره های کوردرخاورميانه پيدا کند.
درخصوص جمهوری اسلامی و سياستهای اتمی آن که مدتهاست بصورت معضل درجه اول جهانی به دنيا نشان داده ميشود، همانگونه که گفته شد، شايد بشود پيش بينی کرد که قطع مناسبات سياسی سی وسه ساله بين دوکشوردرآينده ای نزديک با انجام مذاکراتی دوجانبه واز طريق ديپلماتيک به پايان برسد، که دستاورد آن برای کشورهای غربی امکان بازرسی غيرمترقبه ازمراکزهسته ای، وايجاد زمينه نظارت مستقيم برذخائراورانيوم غنی شده ايران درآينده توسط سازمان انرژی اتمی،دربرابرکاهش شدت تحريمهای بين المللی براين کشور صورت پذيرد.
درخصوص مسائل کشورسوريه نفاق و چنددستگی درنزد اپوزيسيون آنها معضل بزرگی است که شايد با انتخابات اخير شورای ملی درقطر قدری کاهش يابد، تا آمريکا بتواند درامردراختيارنهادن سلاحهای مدرن ضدهوائی به مبارزين مسئول وشناخته شده اقدام نمايد.
ترس کنونی آمريکا ازدراختيارگذاردن اينگونه تسليحات به مبارزان فقط امکان دراختيارگرفتن سلاحها توسط القاعده،اخوان المسلمين و ديگرسازمانهای تندرواسلامی ميباشد. که واگذاری آنها دراين برهه اززمان دربرابر حملات جنگنده ها و هليکوپترهای ارتش سوريه به مراکزتجمع مخالفان بيدفاع سوری بسيار ضروری بوده،که به اين دليل به بعد موکول شده است.
درخصوص مناقشه چندين ده ساله اعراب و فلسطين،اوباما بايد راه کارهائی ورای آنچه درسالهای گذشته توسط کشورها وشخصيتهای سياسی گوناگون بين المللی بی نتيجه دنبال و تجربه شده است،عرضه نمايد، وگرنه جهان ومنطقه باز بدورهمان دايره شيطانی گذشته مجبور به گردش چندين باره خواهند شد. تشکيل کشورمستقل فلسطينی دراراضی متصرفه درجنگ سال شصت وهفت با ارائه تامين جهانی بردفاع ازامنيت اسرائيل ،شايد بتواند گشايشی دراين معضل کهنه و بسيارپيچيده منطقه وبرقراری امنيت پايداردراين بخش ازجهان گردد.
درخاتمه اين بحث،ضمن انتقاد از اين تفکرساده انگارانه که مدت طولانی است،توسط عده ای ازهموطنانمان باآرزوی تغييرحکومت جمهوری اسلامی وايجادزمينه تاسيس يک حکومت دمکراتيک با انتخاب ملت ايران توسط اين يا آن رئيس جمهوری آمريکا دنبال ميشود،بايد صميمانه گفت که ايجاددگرگونی وتغييردروطنمان تنها متکی برتعلق رای واراده ملی ماست ولاغير.
دراين باره،هرگونه اقدام به شروع به ايجاد تحولات درهرکشوری، توجه سياستمداران جهانی طرفداردمکراسی را جلب و تعلق اراده آنها را به همياری ومساعدت به تحول خواهان بمنظورکسب دوستی،همکاری وحفظ منافع مملکت شان درآينده را بدنبال خواهد داشت.
سه‌شنبه ۲٣ آبان ماه ۱٣۹۱ - ۱٣ ماه نوامبر ۲۰۱۲
rudaruish@gmail.com –www.sarbazan.org

برگشت

letzte Änderungen: 4.1.2018 11:35