Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مسابقه فوتبال مشروط در دژ نظامی آزادی
آنانيكه ورزش ايران، خصوصآ " ورزش پر طرفدارفوتبال را دنبال ميكنند، بلاترديد براين حقيقت وقوف كامل دارند كه كل سازمان ورزش درجمهوري اسلامي دولتي، خصوصا"ورزش پرطرفدار فوتبال، بويژه دوتيم پايتخت يعني ((استقلال وپيروزي)) صددرصد وبطور تمام وكمال دردست مافياي قدرت قراردارد وباهرچوبي كه بخواهند آنرا ميزنند. بدون اينكه بخواهم وارد جزئيات شوم، ميخواهم ازبازي روز يكشنبه 22/7/86 بگويم.

تا دوشب قبل ازبرگزاري اين مسابقه نمايشي – سياسي، اما پرسروصدا، حاشيه هاي گوناگوني كه بيش ازهشتاد درصدآن بازهم سياسي وتبليغي بودند، ضمن اينكه فرماندهان نيروي انتظامي ازيكسو ومربيان ودست اندركاران اين دوتيم ازسوي ديگرازطرفداران تيمها ميخواستند تا درهنگام برگزاري مسابقه نظم را مراعات نمايند وچنين وچنان كنند، درعين حاليكه تهديدات علني هم ازسوي مسئولان ((ناجا)) درتلويزيون رژيم مطرح ميشد كه تماما" حكايت ازهراس رژيم داشت.

درچنين شرايطي چندين فراخوان اعتراضي ازسوي محافل سياسي مخالف رژيم صادرشده بود، وازمردم خواسته بودند تا باحضور دراستاديوم يكصدهزار نفري آزادي موجبات يك حركت اعتراض را پس از پايان بازي بنمايش بگذارند، دراين ميان دريكي ازفراخوانهائي كه ازسوي طرفداران كاظميني بروجردي صادرگرديده بود، چنين عنوان شده بود كه رژيم قصد دارد با اعزام اراذل واوباش درصدد تخريب وضايعات مادي برآيد تا زمينه سركوب بيشتر براي رژيم را مهيا نمايند، كه بنظرميرسيد درج چنين جملاتي دريك فراخوان بمثابه دادن آدرس به صحابه رژيم بود تا بهرطريق ممكن محدوديتهاي لازم دراين زمينه را براي رژيم فراهم نمايد كه متاسفانه همه فوتبال دوستان واستاديوم بروها ديدند كه چنين نيز شد. لذا براي اينكه هموطنان خاصه ايرانيان خارج ازكشور دريابند كه زمينه اين محدوديتها تا چه حد ميزان بود، بعنوان يك ناظرعيني به چند مورد اين مجدوديتها اشاره اي داشته باشم.

1 – ساعت بازي از30/17 به30/15 تقليل يافت تا بازي درفضائي روشن پايان يابد تا كنترل براي مامورين راحت ترباشد.

2 – رژيم ازفروش بليط قسمت اعظم استاديوم كه طبقه فوقاني است وبالغ برهفتاد تاهشتاد هزار تماشاگر را در خود جاي ميدهد باطرح اين موضوع كه سكوها دردست تعميرميباشد خوداري نمود، درصورتيكه هيچ ايراد اساسي درسكوهاي طبقه فوقاني وجود نداشت، و رژيم با اين علم براينكه كنترل جمعيت درطبقه تحتاني سهل ترخواهد بود به فروش بليط درحد چهل هزار نفراكتفا نمود.

3- اداره راهنمائي ورانندگي با اعمال محدوديتهاي بي سابقه از ورود تماشاچيان با اتومبيل شخصي به استاديوم جلوگيري وآمدن به استاديوم را فقط از طريق اتوبوس امكان پذيراعلام نموده بود. بهمين دليل هم بسياري ازفوتبال دوستان از رفتن به استاديوم پرهيز كرده وبازي راازطريق تلويزيون تماشا كردند. نكته جالب توجه اين بود كه تماشا چيان تلويزيوني با چشم خود ديدند كه دوربينهاي تلويزيون دراستاديوم حتي براي يك مرتبه هم ازسطح زمين وصحنه بازي خارج نشدند وهيچگاه سكوهاي خالي طبقه فوقاني را نمايش ندادند.

4 – كليه مبادي ورودي ازاتوبان كرج بسمت دربهاي غربي وشرقي استاديوم ازساعات يازده صبح مسدود وتا ساعات 30/21 كه من وهمراهان بعنوان شا هدان عيني درآنجا بوديم اين مسيرها مسدود بودندوتنها يك مسيرورود وخروج براي رفتن بسمت استاديوم درنظرگرفته شده بود كه آنهم مسير بزرگراه محمد علي جناح وميدان دهكده بسمت درب غربي بود بدون اينكه لحظه اي فرصت توقف به اتومبيلي داده شود.

5 – دراتوبان كرج حدفاصل بين خروجي بسم درب ورودي بفاصله هر5مترماوران دردوسوي اتوبان چيده شده بودند، وهرچه بسمت تهران نزديكتر ميشدي هم متراژ مهموران كمترميشئد وهم برتعداد وتجهيزات آنها افزوده ميگرديد. درطي اين مسيرها انواع واقسام خودروهاي ضدشورش با نيروهاي كافي بچشم وميخورد.
6 – ازميدان دهكده المپيك كه تنها مسيرحركت بسمت استاديوم بود تاچشم كارميكرد مامور انتظامي بود وماموران متورسوار وبي سيم بدست. بواقع ايجاد يك دژنظامي كه هرجنبنده اي تحت كنترل قرارداشت.

اضافه براينها رژيم با استقرار شايد هزاران اتوبوس درتمامي خيابانهاي درب شرقي ودرب غربي وحتي درخياباني كه به ميدان دهكده منتهي ميشد ديواري بهم چسبيده ازآهن واتوبوس ساخته بود بنحويكه ازميان اتوبوسهاي پشت سرهم فاصله عبوريكنفرهم ميسر نبود، ودرچنين وضعيتي براي حفظ امنيت نيزدرفاصله ميان دواتوبوس نيز دومامور ازسربازان وظيفه را مستقر نموده بود، تا مبادا ازميان اتوبوسها كسي بصورت پلنگ صورتي عبورنمايد.

7- نتيجه بازي ازقبل تعيين گرديده بود وبايد كه اين بازي مساوي تمام ميشد. براي اينكه اين استدلال را خوب درك كنيم به گلي كه پرسپوليس بعنوان گل مساوي ميزند خوب توجه داشته باشيد وبا دقت سانتر پرسپوليس وپرواز انها وايستادن ياران استقلال دراين صحنه گوياي بسياري ازمسائل است.

8- درهنگام خروج شرايط را بگونه اي طراحي كرده بودند كه هرگزنميشد بصورت انبوه وگروهي ازاستاديوم خارج شد، مضاف برآن اينكه فقط يك مسير خروجي باريك براي خروج درنظر گرفته شده بود كه آنهم با وساطت پليس وماموران امنيتي وحفاظتي بصورت بخش، بخش انجام ميشد. البته كه درپايان كاربرحجم ماموران درخيابانها افزوده گرديد بنحويكه درميدان آزادي منطقه ورود بسمت شرق بنا بدلائلي كه گفته شد بنحوي طارحي گرديده بود كه يك ترافيك سنگين وخرد كننده بوجود بيايد وشرايط ورود به خيابان آزادي از ميدان فقط بصورت صف يك خودروئي ميسر بود. يادآورميشود كه با تمامي تمهيداتي نظامي وانتظامي كه رژيم براي آرام برگزارشدن اين مسابقه بمرحله اجرا گذاشته بود وگرفتن هرگونه عكس وتصويردرنزد عوامل انتظامي با ظبط دوربين واحتمالات ديگر مواجه ميشد، شاهد بودم كه بعضي مبارزين ازاين صحنه هاي امنيتي كه گوياي همه چيزميباشد، تصاويري را تهيه نموده وبطورقطع ويقين براي رسوائي بيشتراين رژيم براي رسانه ها ارسال خواهند نمود.

بايد ببينيد وسپس قضاوت كنيد كه اين مسابقه دريك دژ نظامي بنام استاديوم آزادي انجام شد. اگر چه نیروی انتظامی تمام چراغهای خیابانهای استادیوم و اطراف را خاموش کرده بود تا امکان فیلمبرداری و گرفتن عکس میسر نباشد.

ايران – تهران 23/7/86

15 OCT 2007


هنگام خروج تماشاگران یک نفر کشته و تعدادی مجروح شدند

خبرگزاری حکومتی ایرنا: "بازي شهرآورد دو تيم استقلال و پرسپوليس كه عصر يكشنبه در مجموعه يكصد هزار نفري ورزشي آزادي برگزار شد، ۱۷ نفر مصدوم و يك نفر كشته برجاي گذاشت.

"علي پور"، مدير روابط عمومي اورژانس تهران، در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: پس از پايان بازي دو تيم پر طرفدار پايتخت، بر اثر ازدحام جمعيت براي خروج از مجموعه ورزشي يكصد هزار نفري آزادي، بعلت ازدحام جمعيت، اين حادثه بوقوع پيوست.

وي گفت: تنها قرباني اين حادثه جوان ۱۶ ساله‌اي بود كه بر اثر سقوط از پل عابر پياده جان سپرد.

مدير روابط عمومي اورژانس تهران، گفت: ۱۶ نفر از ۱۷ نفر مصدوم اين حادثه، پس از درمان سرپايي در بيمارستانهاي تهران، ترخيص شدند.

وي حال يكي از مصدومان اين حادثه را وخيم گزارش كرد و افزود: بعلت شدت صدمات وارده، اين مصدوم همچنان در بيمارستان رسول اكرم تهران بستري است.
الف – بيقرار
15اکتبر 2007

برگشت

letzte Änderungen: 18.4.2017 8:21