Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نشست آناپولیسنشست آناپولیس که بیش از 50 کشور به ویژه متحدین رژیم اسلامی، کشور سوریه بر خلاف آنچه تمایل حکومت تهران است در آن شرکت خواهد کرد. رژیم فاشیستی مذهبی را عصیان خشم تروریستی بخاطر استقبال کشورهای منطقه خاورمیانه از این نشست گرفته است .تهدید ها و خط نشان های احمدی نژاد نسبت به شرکت کنندگان را میتوانید در این جا بخوانید.
در آستانه كنفرانس به اصطلا‌ح صلح آناپوليس صورت گرفت: اتمام‌حجت احمدي‌نژاد با شركت كنندگان
رييس‌جمهور با اشاره به كنفرانس صلح پاييزي معروف به آناپوليس گفت: كساني كه در ايـن كـنـفـرانـس شركت مي‌كنند نماينده مردم فلسطين نـيـسـتـنـد، آن‌هـا حق ندارند كه امتيازي از جانب ملت فلسطين بدهند. مـحـمــود احـمــدي‌نــژاد طــي سـخـنــانــي در نـخـسـتـيـن هـمـايـش هـم‌انـديـشـي سـراسـري هنرمندان بسيجي با بيان اين‌كه ورود رژيم صهيونيستي توهين به بشريت و كرامت انـسـان‌هـاسـت ادامه داد: فلان آقا آمده و گفته تشكيل اين رژيم در قرن 20 معجزه بود و آن‌ها مجاز هستند كه حتي ســـرزمــيــن تـشـكـيــل دهـنــد. امــروز آنـهــا مــي‌خــواهـنــد يــك كنفرانس آبكي و يك مشت آدم مثل خود را فريب دهند و امتيازها را به كيسه صهيونيست‌هاي جنايتكار بريزند. وي افــزود: مـتــاسـفــانــه عــده‌اي از اطـراف مـا در ايـن كـنـفـرانـس شـركـت مـي‌كـنـنـد. مـي‌خـواهـم بـگـويـم از بـرگزاري چنين نـشـسـت‌هـايي در طول اين سال‌ها چه نتيجه‌اي به دست آورده‌ايد؟ مگر نه اين‌كه در اين نشست‌ها تمام امتيازات به جـيب رژيم صهيونيستي رفته و شما دست و پا درازتر از گـــذشــتـــه بـــرگــشــتـــه‌ايـــد. ايـــن كــنـفــرانــس در پــايـگــاه رژيــم صـهـيــونـيـسـتــي و از ســوي دولـتــي بــرگــزار مـي‌شـود كـه بـه حـمـايـت از صـهـيـونـيـسـت‌هـا مـعـروفند. كساني كه در اين كـنفرانس شركت مي‌كنند از سوي چه كساني نمايندگي دارنــد كــه مــي‌خــواهـنــد در مــورد حـقـوق مـردم فـلـسـطـيـن تـصـمـيـم‌گيري كنند؟ چه مي‌خواهند بدهند و چه چيزي مـي‌خـواهـنـد بـگيرند؟ ملت فلسطين ملت زنده و بيداري است. كدام يك از آن‌ها از ملت فلسطين نمايندگي دارند؟ بـه چـه حـقي مي‌خواهند بروند آن‌جا. وي گفت: برگزار كـنـنـدگـان ايـن كـنفرانس مي‌خواهند اين‌گونه القا كنند كه شـرايـط بـراي رژيـم صـهـيـونـيـسـتـي شـرايط عادي است در صورتي كه اين رژيم در حال حاضر در بدترين شرايط خود به سر مي‌برد و منحني حياتش رو به پايين است و شما اين را درقضيه جنگ 33 روزه با لبنان ديديد. وي گفت: آيا در حال حاضر با توجه به اين موقعيت وقت امتياز دادن به رژيم صهيونيستي است، اين عمل ناشي از ناهوشمندي برخي از مدعيان سياست است. اين نشست‌ها تا زماني كه حقوق ملت فلسطين احيا نشود فايده‌اي ندارد و تصميم‌گيري‌ها را مـلــت‌هــاي مـنـطـقـه و مـلـت فـلـسـطـيـن قـبـول نـمـي‌كـنـنـد. مــي‌بـيـنـيــد كــه مـســؤولان بــرآمــده از آراي مـردم فـلـسـطـيـن گفته‌اند كه اين نشست‌ها را قبول ندارند. وي گفت: بدانند كـســانــي كــه در آن‌جـا جـمـع مـي‌شـونـد و امـتـيـاز مـي‌دهـنـد نام‌شان به نيكي در تاريخ ثبت نمي‌شود. توصيه مي‌كنم و ايــن اتـمــام حـجــت اســت؛ صـحـنــه روشــن اســت، حـقـايـق مـشـخـص اسـت، بـه چـه حـقي مي‌خواهيد برويد آن‌جا و امتياز بدهيد؟ كدام صلح، اين را ملت فلسطين وملت‌هاي مـنـطـقـه نـمـي‌پـذيـرنـد. وجـود رژيـم صـهيونيستي توهين به بـشـريـت و كرامت انسان‌هاست. تازه اين آقا آمده و گفته تشكيل اين رژيم در قرن 20 معجزه بوده است و آن‌ها مجاز هـسـتـنــد كـه هـرجـا مـي‌خـواهـنـد بـرونـد و سـكـنـي گـزيـنـنـد. احـمـدي‌نـژاد در بـخـش ديـگـري از صـحبت‌هاي خود در جمع هنرمندان بسيجي با اشاره به قضيه پرونده هسته‌اي كـشـورمـان اظـهـار كـرد: قـبـلا گـفته‌ام كه موضوع هسته‌اي ايـران خـاتـمـه پـيـدا كـرده اسـت. مـا عـضـو آژانـس هـستيم و تعهدات خود را در مورد آژانس اجرايي كرده‌ايم و قوانين آژانـس را عـمـل مـي‌كنيم. رييس‌جمهور ادامه داد: آژانس سـوالاتـي را در مـورد فـعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران مطرح كــرده بــود كــه مــا نـيـز بـه آن جـواب داديـم. وي بـا اشـاره بـه تحولات پرونده هسته‌اي كشورمان و با بيان اين‌كه آژانس بـار ديـگـر در پـرونـده هـسته‌اي ايران نقش فعالي را كشف كرده است تأكيد كرد: ملت ايران در قضيه هسته‌اي زير بار ظالمان نرفت. وي گفت: ما عضو آژانس هستيم، آژانس سوالاتي را مطرح كرده و ما اين سوالات را جواب داديم. تاكنون آژانس بيشترين سوال را از ما و كمترين سوال را از اين قلدرها داشته است. احمدي‌نژاد گفت: گزارش اخير آژانس و نامه‌اي كه پيرو آن ارائه شد، يك پيروزي سياسي بزرگ و عظيم براي ما بود. يك پيروزي ارزشمند. وي با بيان اين‌كه پيروزي ما و مساله انرژي هسته‌اي ارزشمندتر از ملي شدن صنعت نفت است اظهار كرد: ملت ايران در قضيه هسته‌اي مقتدر ايستاد و هيچ امتيازي نداد و بر حق خود پافشاري كرد؛ به نحوي كه اكنون كساني كه حق ملت ايـران را بـه رسـمـيـت نـمـي‌شـنـاخـتـنـد بـه حقوق ملت ايران اعتراف كرده‌اند. وي ادامه داد: من به دشمنان ملت ايران نصيحت مي‌كنم كه از رفتار زشت خود با ملت ايران دست بـردارنـد. آن‌هـا رفـتـار بـدي بـا مـلـت ايـران داشـتند. به آن‌ها نصيحت مي‌كنيم كه از اين رفتار زشت دست بردارند. وي گـفـت: مـلـت ايـران هـيـچ امـتـيـازي نخواهد داد و بر حقوق هسته‌اي خود پافشاري مي‌كند .از روزنامه همبستگی سایت رسمی رژیم اسلامی


نشست آناپولیس 26.11.2007

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11