Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نقشه جفرافیائی که در اینجا می بینید ترسیم تجزیه بخشی از کشورمان به ویژه مناطق نفت خیز ایران بدست برنامه ریزان پتاگون و به نفع انحصارات نفتی آمریکا است.امریکا با دست برد به نقص تمامیت ارضی کشورمان علنا" به ایرانیان اعلام جنگ می دهد و با این طریق میخواهد از رژیم جنایتکار اسلامی انتقام بگیرد این تو طئه در خلاف ادعا ی های بوش است که حساب مردم ایران را میخواهد از رژیم اسلامی جدا نگاه دارد .باید از دولت بوش پرسید ما قسم حضرت عباس شما را قبول کنیم و یا دم خروس را که از پس نقشه تقسیم خاورمیانه و کشورمان ایران میتوان دید.تجزیه ایران دشمنی علنی با ایرانیان است و نه تضعیف رژیم جنایتکاری اسلامی رزیمی که با کمک سیاست های امپریالیستی شما آمریکائی ها توانست در ایران به قدرت رسیده و از ایرانیان نسل کشی کند. سازمان سیا برای پیشبرد اهداف تجزیه طلبانه میهنمان از هر حرکت قومی شونیستی و نژاد پراسته برای تجزیه کشورمان می کوشد. از جریان های پان تورانیست های فاشیست و تجزیه طلب و یا از حرکت های ال اهواز و دیگر عوامل وابسته به خودش برای آسیب آوردن به میهنمان لحظه ای از پا نخواهد نشست . علم داران فدرالیسم شوونیسم های ناسیونالیسم در ایران عوامل مستقیم سازمان سیا و پنتاکو اند. آنها برای ایران دمکرا سی نمیخواهند بلکه آمال و آرزویشان تجزیه بخشی از ایران برای امپراتوری کردستان است ح.س.ا حزب سوسیال دمکرات ایران 25.10.2006


نقشه دوم

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11