Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

11:05 گرينويچ - چهارشنبه 23 اوت 2006 - 01 شهریور 1385 - بی بی سی

'نفوذ ايران در عراق بيش از آمريکاست'چتم هاوس، که يک موسسه تحقيقاتی در امور بين الملل در لندن است، در گزارشی اظهار داشته که نفوذ ايران در عراق بيش از ايالات متحده بوده و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه رو به افزايش است.

اين گزارش که روز چهارشنبه، 23 اوت، با عنوان "ايران، همسايگان آن و بحران های منطقه ای" انتشار يافته، حاصل کار گروهی از پژوهشگرانی است که در چارچوب برنامه خاورميانه چتم هاوس به تحقيق پرداخته اند و موقعيت و روابط منطقه ای منطقه ای ايران را در شرايط کنونی بررسی کرده اند.

مجريان اين برنامه در چکيده ای که بر اين گزارش نوشته اند به بحران های جاری در خاورميانه - جنگ اسرائيل و حزب الله، درگيری اسرائيل و فلسطينيان، بی ثباتی در عراق و برنامه های هسته ای ايران - اشاره کرده و اين وقايع را باعث بروز نگرانی در باره اوضاع منطقه دانسته اند.

به گفته آنان، ايران کمابيش در تمامی اين بحران ها درگير بوده در حاليکه نقش منطقه ای اين کشور رو به افزايش داشته است.


در اين گزارش آمده است که اهميت سياسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و نظامی ايران در حدی است که هيچ کشوری در خاورميانه و حتی آسيا نمی تواند اين کشور را ناديده بگيرد.

محققان چتم هاوس اين ديدگاه را مطرح کرده اند که جنگ و ادامه ضعف حکومت ها در عراق و افغانستان باعث تقويت ايران، يعنی قدرتمندترين همسايه نزديک اين کشورها شده است در حاليکه ايران به فعاليت های منطقه ای خود ادامه داده است.

برنامه هسته ای ايران

در اين گزارش آمده است که اعتماد به نفس ايران در منطقه باعث شده است تا برنامه آمريکايی مقابله با ايران متزلزل شود.

پژوهشگران چتم هاوس می افزايند که اخيرا سياست ايران در دستيابی به فناوری هسته ای به موضوع اصلی در روابط اين کشور با قدرت های غربی تبديل شده اما اين موضوع در روابط ايران و همسايگان آن تاثيری نداشته است.


نفوذ ايران اشکال مختلقی دارد اما همه آنها می تواند کمابيش به سهولت عليه حضور آمريکا در عراق به کار گرفته شود و باعث افزايش تلفات آمريکا در حدی شود که ادامه حضور اين کشور در عراق را غيرعملی سازد

گزارش چتم هاوس

اين گزارش می افزايد که در حاليکه ايالات متحده و اروپاييان موضوع برنامه های هسته ای ايران را در آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل دنبال می کنند، جمهوری اسلامی به وقت کشی ادامه می دهد در حاليکه با چرخش شرايط به نفع اين کشور، نسبت به کسب پيروزی احساس اطمينان می کند.نويسندگان گزارش آنچه را که پيچيدگی ساختار قدرت در داخل ايران می خوانند يادآور می شوند و می نويسند که محمود احمدی نژاد تنها يکی از بازيگران اين عرصه است و گرچه سخنان وی عناوين خبری را به خود اختصاص می دهد اما مجموعه حکومتی در اين اعتقاد وی سهيم نيست که ايران محور اصلی امور در گستره وسيعتری از منطقه است و می تواند موضعی مستقل و انعطاف ناپذير را حفظ کند.

ايران و کشورهای منطقه

عراق

در مورد عراق، گزارش چتم هاوس می نويسد مشکل بزرگی که ايالات متحده با آن مواجه است اين است که ايران، به عنوان با نفوذ ترين قدرت در عراق، از آن پيشی گرفته است.

اين گزارش می افزايد که نفوذ ايران در عراق اشکال مختلقی دارد اما همه آنها می تواند کمابيش به سهولت عليه حضور آمريکا در عراق به کار گرفته و باعث افزايش تلفات آمريکا در حدی شود که ادامه حضور اين کشور در عراق را غيرعملی سازد.


گزارش چتم هاوس از هشدار منابع عراقی در مورد افزايش فعاليت واحدهای شبه نظامی ايرانی در شهرهای عمده عراق، از جمله بغداد و بصره، خبر می دهد و می افزايد که خشونت و بی ثباتی فعلی در بصره تنها نمونه ای کوچک از نتايج حمله احتمالی به خود ايران است.

به گفته نويسندگان گزارش، در حال حاضر کسانی مانند آيت الله علی سيستانی، مرجع اصلی تقليد شيعيان در عراق، از جدايی دين از سياست حمايت می کنند اما اين موضع با مخالفت برخی ديگر از روحانيون تندرو شيعی مواجه است.

بنابراين، در صورتی که آيت الله سيستانی به هر دليل از صحنه خارج شود، ممکن است مراجع مستقر در ايران، مانند آيت الله کاظم حائری، جايگاه وی را به دست آورند که در چنين صورتی، چشم انداز سياسی مناطق مرکزی و جنوبی عراق يکشبه دگرگون خواهد شد.

افغانستان

پژوهشگران چتم هاوس به روابط ايران و افغانستان نيز پرداخته و گفته اند که با سقوط طالبان در دسامبر 2001، روابط دو کشور بهبود يافت هرچند هنوز هم دشواری هايی در اين روابط وجود دارد.

اين گزارش می افزايد که با وخامت روابط ايران و آمريکا بر سر برنامه ای هسته ای جمهوری اسلامی، روابط حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، با جمهوری اسلامی باعث بروز نگرانی هايی در آمريکا شده است.


در حال حاضر، آقای کرزی با اين مشکل مواجه است که چگونه به گسترش همکاری منطقه ای خود با اين همسايه متنفذ و ارزشمند افغانستان ادامه دهد بی آنکه باعث ناخرسندی ايالات متحده شود.

سوريه و لبنان

در مورد روابط سوريه و ايران، گزارشگران چتم هاوس می نويسند که يکی از مهمترين منافع مشترک اين دو کشور توانايی حزب الله لبنان برای ايجاد مشکل در مرزهای شمالی اسرائيل است و ممکن است که اين دو کشور از عمليات نظامی حزب الله در روز 12 ژوئيه، که حملات اسرائيل را در پی آورد، آگاه بوده باشند.


لبنان بخشی از جبهه ضد آمريکايی است که به رهبری ايران، سوريه، عناصری در عراق و مجموعه ای از گروه های تندرو اسلامگرا در خاورميانه شکل می گيرد و مانند دهه 1980، مجددا به جبهه اصلی مقابله آمريکا و ايران تبديل شده است

گزارش چتم هاوس

در ادامه گزارش آمده است که اسرائيل و آمريکا بخش عمده ای از مسئوليت بروز جنگ اخير لبنان را متوجه ايران و سوريه دانسته و آنها را به تامين منابع مالی، تجهيز، آموزش و تشويق حزب الله متهم و حزب الله را عامل اين دو کشور دانسته اند.در عين حال، ترديدی نيست که ايران و سوريه بر حزب الله نفوذ دارند و مذاکرات آتش بس و بازگرداندن اسيران اسرائيلی توسط حزب الله با مداخله اين دو کشور به نتيجه می رسد در حاليکه محور ايران - سوريه - حزب الله توانايی خود را به عنوان نيرويی در برابر قدرت منطقه ای اسرائيل و ايالات متحده نشان داده است.

بخش ديگری از اين گزارش به روابط ايران و لبنان اختصاص دارد که در آن آمده است لبنان بخشی از جبهه ضد آمريکايی است که به رهبری ايران، سوريه، عناصری در عراق و مجموعه ای از گروه های تندرو اسلامگرا در خاورميانه شکل می گيرد و مانند دهه 1980، مجددا به جبهه اصلی مقابله آمريکا و ايران تبديل شده است.

اسرائيل

پژوهشگران چتم هاوس روابط ايران و اسرائيل را دشوار خوانده و گفته اند که برنامه های هسته ای تسليحاتی ايران به اين روابط دشوار بعد جديد و بسيار خطرناکی بخشيده است.

پيش از اين، خصومت جمهوری اسلامی عليه اسرائيل می توانست تهديدی توخالی به حساب آيد اما با فعاليت هسته ای ايران و تلاش اين کشور برای تقويت توان موشکی خود اين وضعيت ممکن است تغيير يابد.

تا کنون اسرائيل کوشيده است از راه های مختلف، به خصوص بين المللی کردن موضوع فعاليت هسته ای ايران، بر جمهوری اسلامی فشار آورد اما در حاليکه اسرائيل دارای نفوذ سياسی و تاثيرگذاری اقتصادی بر ايران نيست، حمله نظامی به تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی می تواند به يکی از گزينه های اين کشور در مقابله با خطری تبديل شود که از سوی حکومت ايران احساس می کند.

بخش های ديگری از گزارش چتم هاوس به روابط ايران با کشورهای پاکستان، ترکيه، اردن، مصر، اعضای شورای همکاری خليج فارس، روسيه، هند، چين و چند کشور ديگر اختصاص دارد

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11