Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نخست وزیر فرا نسه ازسکوت شورای امنیت درسرکوب های سوریه انتقاد کرد


[h2 این مقاله در این تاریخ منتشر شده سه شنبه 12 ژوئیه 2011 - آخرین تغییرات در این تاریخ انجام شده است. سه شنبه 12 ژوئیه 2011

سازمان ملل که نه، سازمان کشورهای هشت قدرت در راس آن آمريکا ح-ک
نوشتۀ
رحمت قاسم بیگلو
"فرانسوا فیون"* نخست وزیر فرانسه به دنبال رویدادهای خونین هفته گذشته، امروزبا انتقاد از انفعال کامل شورای امنیت سازمان ملل درمورد سرکوب های رژیم سوریه، سکوت سازمان ملل را غیرقابل توجیه و غیرقابل تحمل دانست.
بحران درسوریه روز به روز درحال اوجگیری است.

"فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه به دنبال رویدادهای خونین هفته گذشته، امروزبا انتقاد از انفعال کامل شورای امنیت سازمان ملل درمورد سرکوب های رژیم سوریه، سکوت سازمان ملل را غیرقبل توجیه و غیرقابل تحمل دانست.

نخست وزیرفرانسه با اشاره با ادامه خونریزی ها و سرکوب های رژیم سوریه گفت: فرانسه به همراه چند کشور دیگر قطعنامه ای درمورد رویدادهای سوریه تسلیم شورای امنیت کرده است ولی این قطعنامه به علت مخالفت روسیه و چین به جائی نرسیده است.
نخست وزیرفرانسه با اشاره به حمله افراد هوادارحکومت به سفارت فرانسه دردمشق گفت: رژیم بشاراسد راه فرار به جلو را انتخاب کرده است.
لازم به یادآوری است که "الن ژوپه"*وزیر امور خارجه فرانسه نیز هفته گذشته با انتقاد ازانفعال کامل شورای امنیت دربحران خونین سوریه گفته بود که روسیه درمورد هراقدام شورای امنیت دراین مورد مانع تراشی می کند.
به گفته مقامات فرانسوی این قطعنامه با امضای چهارکشورفرانسه، انگلستان، پرتقال و آلمان تسلیم شورای امنیت شده است.

همزمان با طرح این قطعنامه در شورای امنیت به دنبال حمله افراد ناشناس طرفدار رژیم بشاراسد به سفارت خانه های آمریکا و فرانسه درپایتخت سوریه، روز دو شنبه یازدهم ماه ژوئیه، دولت پاریس اعلام داشت که درنظردارد موضوع این حمله را به شورای امنیت ارجاع نماید.
"الن ژوپه" رئیس دیپلماسی فرانسه دراین مورد گفت: مادرحال بررسی این موضوع هستیم که آیا شورای امینت می تواند تعرض به سفارت خانه فرانسه دردمشق را در دستورکارخود قراردهد یا نه.
دولت لندن نیز روز سه شنبه (امروز) با انتشاربیانیه ای، حمله به سفارت خانه های آمریکا و فرانسه را که به گفته بیانیه با حمایت رژیم سوریه صورت پذیرفته محکوم کرد.
درتهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته در دیدار با "داود اغلو" وزیرامور خارجه ترکیه که به ایران سفرکرده است، دو کشورخواستارانجام اصلاحات ازسوی رژیم بشاراسدگردیدند.

محمود احمدی نژاد دراین دیدارگفته است: هیچ رهبری نمی تواند ملت را ازآزادی محروم سازد و نمی تواند درمقابل خواست های ملت پاسخگو نباشد.

واما درداخل سوریه، اپوزیسیون بشاراسد و دموکراسی خواهان این کشورمی گویند، با هرگونه دخالت نظامی خارجی دربحران سوریه شدیداً مخالفت خواهندکرد. آنان می گویند کشورهای دموکراتیک تنها باید فشارخودرا علیه رژیم حاکم برسوریه افزایش دهند.
درصفحه "فیس بوک"، "انقلاب دوهزارویازده سوریه" که نقش کانونی درهماهنگی مخالفین رژیم را برعهده دارد، در این باره می نویسد: ملت سوریه از هرگونه افزایش فشاربررژیم "قبیله حکومتی اسد" استقبال می کنند، ولی هرگونه دخالت نظامی در بحران سوریه را قاطعانه رد می کنند.
نویسندگان ادامه می دهند، باید محافل دموکراتیک کوشش های خود را برای تحریم اقتصادی رژیم و کشاندن مسئولین رژیم به دادگاه جنائی بین المللی متمرکزنمایند.

همزمان با اوجگیری بحران و ناتوانی رژیم بشاراسد از حل بحران داخلی، یکی ازرهبران اپوزیسیون رژیم بشاراسد اعلام داشت که رهبران اپوزیسیون روزشنبه (شانزدهم ژوئیه)، یک دولت سایه برای اداره امور کشور، پس از سرنگونی بشاراسد را معرفی خواهندکرد.
این قاضی هشتادویک ساله سوری که ازترکیه بازدید می کرد گفت: این دولت که درعمل نقش دولت سایه را ایفاء خواهد کرد، با اعضاء خود درسراسرکشورپراکنده خواهد بود. هروزیری در یکی ازاستان ها اداره امور را دردست خواهد داشت.

فرانسه/ سوریه -

این مقاله در این تاریخ منتشر شده سه شنبه 12 ژوئیه 2011 - آخرین تغییرات در این تاریخ انجام شده است. سه شنبه 12 ژوئیه 2011نخست وزیر فرا نسه ازسکوت شورای امنیت درسرکوب های سوریه انتقاد کرد

[[سازمان ملل که نه، سازمان کشورهای هشت قدرت در راس آن آمريکا ح-ک]]نوشتۀ

رحمت قاسم بیگلو"فرانسوا فیون"* نخست وزیر فرانسه به دنبال رویدادهای خونین هفته گذشته، امروزبا انتقاد از انفعال کامل شورای امنیت سازمان ملل درمورد سرکوب های رژیم سوریه، سکوت سازمان ملل را غیرقابل توجیه و غیرقابل تحمل دانست.

بحران درسوریه روز به روز درحال اوجگیری است."فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه به دنبال رویدادهای خونین هفته گذشته، امروزبا انتقاد از انفعال کامل شورای امنیت سازمان ملل درمورد سرکوب های رژیم سوریه، سکوت سازمان ملل را غیرقبل توجیه و غیرقابل تحمل دانست.

نخست وزیرفرانسه با اشاره با ادامه خونریزی ها و سرکوب های رژیم سوریه گفت: فرانسه به همراه چند کشور دیگر قطعنامه ای درمورد رویدادهای سوریه تسلیم شورای امنیت کرده است ولی این قطعنامه به علت مخالفت روسیه و چین به جائی نرسیده است.
نخست وزیرفرانسه با اشاره به حمله افراد هوادارحکومت به سفارت فرانسه دردمشق گفت: رژیم بشاراسد راه فرار به جلو را انتخاب کرده است.
لازم به یادآوری است که "الن ژوپه"*وزیر امور خارجه فرانسه نیز هفته گذشته با انتقاد ازانفعال کامل شورای امنیت دربحران خونین سوریه گفته بود که روسیه درمورد هراقدام شورای امنیت دراین مورد مانع تراشی می کند.
به گفته مقامات فرانسوی این قطعنامه با امضای چهارکشورفرانسه، انگلستان، پرتقال و آلمان تسلیم شورای امنیت شده است.

همزمان با طرح این قطعنامه در شورای امنیت به دنبال حمله افراد ناشناس طرفدار رژیم بشاراسد به سفارت خانه های آمریکا و فرانسه درپایتخت سوریه، روز دو شنبه یازدهم ماه ژوئیه، دولت پاریس اعلام داشت که درنظردارد موضوع این حمله را به شورای امنیت ارجاع نماید.
"الن ژوپه" رئیس دیپلماسی فرانسه دراین مورد گفت: مادرحال بررسی این موضوع هستیم که آیا شورای امینت می تواند تعرض به سفارت خانه فرانسه دردمشق را در دستورکارخود قراردهد یا نه.
دولت لندن نیز روز سه شنبه (امروز) با انتشاربیانیه ای، حمله به سفارت خانه های آمریکا و فرانسه را که به گفته بیانیه با حمایت رژیم سوریه صورت پذیرفته محکوم کرد.
درتهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته در دیدار با "داود اغلو" وزیرامور خارجه ترکیه که به ایران سفرکرده است، دو کشورخواستارانجام اصلاحات ازسوی رژیم بشاراسدگردیدند.

محمود احمدی نژاد دراین دیدارگفته است: هیچ رهبری نمی تواند ملت را ازآزادی محروم سازد و نمی تواند درمقابل خواست های ملت پاسخگو نباشد.

واما درداخل سوریه، اپوزیسیون بشاراسد و دموکراسی خواهان این کشورمی گویند، با هرگونه دخالت نظامی خارجی دربحران سوریه شدیداً مخالفت خواهندکرد. آنان می گویند کشورهای دموکراتیک تنها باید فشارخودرا علیه رژیم حاکم برسوریه افزایش دهند.
درصفحه "فیس بوک"، "انقلاب دوهزارویازده سوریه" که نقش کانونی درهماهنگی مخالفین رژیم را برعهده دارد، در این باره می نویسد: ملت سوریه از هرگونه افزایش فشاربررژیم "قبیله حکومتی اسد" استقبال می کنند، ولی هرگونه دخالت نظامی در بحران سوریه را قاطعانه رد می کنند.
نویسندگان ادامه می دهند، باید محافل دموکراتیک کوشش های خود را برای تحریم اقتصادی رژیم و کشاندن مسئولین رژیم به دادگاه جنائی بین المللی متمرکزنمایند.

همزمان با اوجگیری بحران و ناتوانی رژیم بشاراسد از حل بحران داخلی، یکی ازرهبران اپوزیسیون رژیم بشاراسد اعلام داشت که رهبران اپوزیسیون روزشنبه (شانزدهم ژوئیه)، یک دولت سایه برای اداره امور کشور، پس از سرنگونی بشاراسد را معرفی خواهندکرد.
این قاضی هشتادویک ساله سوری که ازترکیه بازدید می کرد گفت: این دولت که درعمل نقش دولت سایه را ایفاء خواهد کرد، با اعضاء خود درسراسرکشورپراکنده خواهد بود. هروزیری در یکی ازاستان ها اداره امور را دردست خواهد داشت.]

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11