Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سند کمک محرمانه به بولیوي


به سند کمک محرمانه به بولیوي نگاه کنيد ؛ البته این سند يکي از هزاران اسناد ديگر است و مردم خود هم میدانند؛ و جا دارد باز تکرار کنیم؛ که این دولت اشغال گر و دزد وغارتگر است که در هیچ گجا ديده نمیشود؛ ولي پرسش اینجاست ايا از دزد و غارتگر انتضاری ديگري ميشود داشت؛ کارش رژیم اسلامی همين است چپاول اومال مردم و دزديدن اندوخته هاي ملي مردما ن ایران. رژیم اسلامی تازی که ترکیبی از باندهای بیگانگان غیر ایرانی و وابسته به قدرت های استعماری است باید در کلیت اش نابود گردد. باند های وابسته که از شکم همین دستگاه مافیائی مثل اصلاح طلبان بیرون آمده اند ، خود عوامل سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای استسمارگر جهان اند. آنها برای بخش دیگر منافع قدرت های استعماری چهره اپوزیسیون به خود گرفته اند و از میهن دوستی و تعهد نسل جوان برای کشورشان ،برای گرفتن قدرت سود میجویندو آنها را قربانی اهداف پلید خود میکنند.

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11