Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) فیلمی را پخش کرده است که در آن چگونگی به دام افتادن امیرحسین اردبیلی که به اتهام قاچاق قطعات سلاح برای ایران بازداشت شده ، نشان داده می شود.لازم به تذکر است که همین تشکیلات جاسوسی آمریکا کودتای 28 مرداد را با عوامل مذهبی مثل کاشانی و دیگر عوامل استعماری سازماندهی کرد و دکتر محمد مصدق را از نخست وزیری با یک کودتای نظامی برکنار کرداند.همین تشکیلات برای هموار کردن نیروهای فاشیستی اسلامی برای رسیدن به قدرت در سال 57 نقش محوری ایفا کرد . نتایج عمل کرد رژیم دست نشانده سیا ه در 30 سال گذشته جنایت ، جنگ،فساد ، فحشاء سنکسار ،تجاوز به عنف ،اعتیاد ،تروریسم ، زن ستیزی ، نژاد پرستی ،قتل شهروندان و دزدی و چپاول از ثروت های ملی و میهنی .

بدام افتادن امیرحسین اردبیلی به اتهام قاچاق سلاح CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) فیلمی را پخش کرده است که در آن چگونگی به دام افتادن امیرحسین اردبیلی که به اتهام قاچاق قطعات سلاح برای ایران بازداشت شده ، نشان داده می شود.لازم به تذکر است که همین تشکیلات جاسوسی آمریکا کودتای 28 مرداد را با عوامل مذهبی مثل کاشانی و دیگر عوامل استعماری سازماندهی کرد و دکتر محمد مصدق را از نخست وزیری با یک کودتای نظامی برکنار کرداند.همین تشکیلات برای هموار کردن نیروهای فاشیستی اسلامی برای رسیدن به قدرت در سال 57 نقش محوری ایفا کرد . نتایج عمل کرد رژیم دست نشانده سیا ه در 30 سال گذشته جنایت ، جنگ،فساد ، فحشاء سنکسار ،تجاوز به عنف ،اعتیاد ،تروریسم ، زن ستیزی ، نژاد پرستی ،قتل شهروندان و دزدی و چپاول از ثروت های ملی و میهنی . بدام افتادن امیرحسین اردبیلی به اتهام قاچاق سلاح CIA
برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11