Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ


ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
24 ساعت پیش
(به این میگن مشاهده فرگشت به صورت زنده)
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮﺱ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺯﻧﯽ ۴۹ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺬﻉ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺑﺮﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺩﮐﺘﺮ ﺗﺎﻡ ﻓﺮﯾﺪﻥ، ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ( ﺳﯽﺩﯼﺳﯽ ) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : « ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻂ ﺁﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ .»
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺑﺮﻣﯿﮑﺮﻭﺏﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﺪ . ﺗﺎﺑﻪﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻇﻬﻮﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺑﺮﻣﯿﮑﺮﻭﺏﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺍﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﻣﺒﺘﻼ ﺍﺳﺖ . ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺖ . ﺍﻣﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﺣﺎﻣﻞ ﮊﻧﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻦ
ﺍﺳﺖ . ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻦ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪﺵ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ۱۹۷۰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺭﺑﺎﭘﻨﻢﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺖ . ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﮔﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎ ﮊﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﮊﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻦ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ، ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ


http://www.pbs.org/…/new-superbug-becomes-first-drug-proof…/
http://mobile.nytimes.com/…/infection-raises-specter-of-sup…
همشهری انلاین
✅‫#‏انجمن_پیشبرد_علوم_اتئیستها_و_اگنوستیکها‬
✅فیسبوک:
https://m.facebook.com/groups/1689828491230418?refid=27
✅تلگرام:
https://telegram.me/atheists_society
✅اینستاگرام:
https://www.instagram.com/modern.atheism/

آمبولی ریوی چیست، علت و عوامل خطرساز آن کدام ها اند و بخاطر جلوگیری از این پدیده مرگ آسا چی باید کرد؟دوبله فارسیاین کلیپ حتمن به درد تان میخورد و دیدن آنرا فراموش نکنید.

Posted by ‎ستاژ طب به روایت تصویر و فیلم‎ on Sonntag, 31. Januar 2016
آمبولی ریوی چیست، علت و عوامل خطرساز آن کدام ها اند و بخاطر جلوگیری از این پدیده مرگ آسا چی باید کرد؟ دوبله فارسی
ریش، یک منبع احتمالی برای تهیه آنتی بیوتیک استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها در مواردی که ایجاب نمی کند، موجب تکثیر رشته های باکتری شده و آنها را به آنچه اصطلاحا "سوپر باگ" نامیده می شود تبدیل می کند
  کشف هورمونی که میل به الکل و شیرینی را کاهش می دهد محققان به تازگی دریافته‌اند که هورمونی در کبد می‌تواند میل به الکل و انواع شیرینی‌ها در پستانداران را کاهش دهد.
فواید بی نظیر سبزی خوردن

فواید بی نظیر سبزی خوردنکردانه: تا چندی پیش سبزی خوردن پای ثابت اکثر سفره های ایرانی بود. وقتی سفره پهن می شد اولین چیزی که در مرکز سفره خودنمایی می کرد، یک سبد پر از انواع سبزی های تازه به همراه پیازچه و تربچه نقلی​ قرمزرنگی بود که همچون گل جلوه می کرد؛ سبزی هایی که اشتهای افراد را برمی انگیخت و میل به خوردن غذا را دوچندان می کرد، اما حالا دیگر حضور این سمبل شادابی و طراوت سفره کمرنگ شده است.

بیشتر بخوانید

ايزوفلوون هاي سويا

سويا كم هزينه ترين منبع پروتئيني مي باشد كه در كشورهاي آ‌سيايي قرن ها است كه استفاده مي شود جذب منظم سويا باعث كاهش بيماري هاي قلبي و سرطان دربيشتر جمعيت هاي شرقي شده است ايزوفلوون ها بخش هاي مناسبي از خانواده فلوونيد تركيبات گياهي هستند كه گروه هاي خاصي از ساختارهاي گياهي را با نام پليفنول ها دربر مي گيرند .

بیشتر بخوانید

برادران علایی جایزه معتبر شورای جهانی بهداشت را تصاحب کردند

کامیار علایی در واشینگتن، پس از دریافت جایزه

برادران علایی جایزه معتبر شورای جهانی بهداشت را تصاحب کردند


۱۳۹۰/۰۳/۲۷

برادران علایی، دو پزشک ایرانی که سه سال پیش به جرم تلاش برای «براندازی نرم» زندانی شده بودند، روز پنج‌شنبه، ۲۶ خردادماه، جایزه شورای جهانی بهداشت را به خاطر «تلاش‌های‌شان در درمان بیماران ناقل ویروس اچ‌آی‌وی» از آن خود کردند.

بیشتر بخوانید

دانشمندان موفق به تبدیل 'چربی بد به خوب' شدند


بی بی سی : دانشمندان می‌گویند راهی برای بدل کردن چربی بدن به نوع بهتری از چربی که به جای ذخیره کردن کالری آن را می‌سوزاند و باعث کاهش وزن می‌شود، یافته‌اند.
تیم محققان دانشگاه جانز هاپکینز موفق به این کار در موش‌های آزمایشگاهی شد اما معتقد است که همین کار را می‌توان در انسان انجام داد، که راهی تازه برای درمان چاقی مفرط را نوید می‌دهد.

بیشتر بخوانید

کشف روش جديدی برای تشخيص سريع «آلزايمر»


از هر سه نفری که به سن بالاتر از ۶۵ سال می رسند معمولا يک نفر بر اثر ابتلا به بيماری هايی که اختلال حواس تلقی می شوند می ميرند.
۱۳۸۹/۱۰/۰۱
پژوهشگران بريتانيايی روش جديدی را کشف کرده اند که قبل از ابتلا افراد به بيماری آلزايمر می تواند احتمال بروز آن را تشخيص دهد. اين روش با تشخيص علائم احتمال بروز اين بيماری می تواند امکان درمان زودرس و موثرتری را فراهم کند.

به نوشته روزنامه بريتانيايی «ديلی ميل»، پژوهشگران دانشگاه لندن اين تحقيقات را روی ۱۰۵ نفر از افرادی که سن آنها بين ۷۰ تا ۸۰ سال بوده و هيچ علائمی از اختلال کار مغز در آنها ديده نمی شد انجام داده اند. پژوهشگران در اين تحقيقات با استفاده از اسکن، ميزان کوچک شدن مغز افراد را بررسی کرده که می تواند زمينه ساز بروز آلزايمر باشد.

weiterlesen...ادامه

ارتباط کمبود پروتئین و ابتلای نوزادان زودرس به عفونت های خطرناک

ارتباط کمبود پروتئین و ابتلای نوزادان زودرس به عفونت های خطرناک
دانشمندان دریافته اند نوزادهایی که پیش از هفته بیست و نهم بارداری و به طور زودرس متولد می شوند، به کمبود نوعی پروتئین دچار هستند. نقش این پروتئین، ایمن کردن بدن در برابر عفونت و باکتری است.


محققان به طور معمول برای پیشگیری از عفونت نوزادان، شستن دست (کارمندان اتاق عمل) و استفاده موثر از آنتی بیوتیک و اقدامات دیگر را توصیه می کردند. اما یافته های جدید نشان می دهد که ضعف سیستم ایمنی نوزادان زودرس عامل اصلی عفونت است و همین امر به کشف درمان های جدیدی کمک می کند که ممکن است در آینده نزدیک بتواند ایمنی بدن نوزدان برای مقابله با بیماری ها را افزایش دهد.

weiterlesen...

 مصرف روزانه مقدار کمی آسپیرین

مصرف آسپیرین


یک مطالعه حاکیست که مصرف روزانه مقدار کمی آسپیرین به طور قابل توجهی از خطر مرگ در اثر طیفی از سرطان های شایع می کاهد.
این تحقیقات که در دانشگاه آکسفورد و چند مرکز دیگر علمی انجام شده به این نتیجه رسید که مصرف آسپیرین خطر مرگ در اثر سرطان را حداقل به میزان 20 درصد کاهش می دهد.

weiterlesen... ادامه

استفاده از گوگل برای مغز ما مضر است؟»

استفاده از گوگل برای مغز ما مضر است؟»


۱۳۸۹/۰۶/۲۳
[h2 «جستجوی اطلاعات از طریق جستجوگرهای اینترنتی باعث می‌شود تا ما به مرور توانمندی‌های مربوط به ذخیره اطلاعات در مغز خود را از دست بدهیم.»
سایت انگلیسی «تلگراف» می نویسد این عقیده‌ای است که «نیکولاس کار»، نویسنده کتاب «سـِیر در عمق کم: بلایی که اینترنت بر سر مغزمان می‌آورد» (The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains) در کتاب خود هم آن را بیان کرده‌است.بیشتر بخوانید

شیوه جدید پزشکی: اگر کاسه زانوی شما درد می کند  نیازی به تعویض آن نیست، می توان آن را تعمیر کرد

شیوه جدید پزشکی: اگر کاسه زانوی شما درد می کند
نیازی به تعویض آن نیست، می توان آن را تعمیر کرد
یک تکنیک جدید پزشکان متخصص اورتوپدی اسرائیل توانسته است راهی بسیارآسانتر و مطمئن تر برای دردهای کاسه زانوی کسانی که ازاین ناحیه بدن رنج می برند، بیابد. weiterlesen...

 خطرات لیتیوم کشف شده در افغانستان برای زندگی انسان، حیوانات و محیط زیست

خطرات لیتیوم کشف شده در افغانستان برای زندگی انسان، حیوانات و محیط زیست
کاری از هیئت تحریریه نشریه ی «تحلیلگری»
سه شنبه 30 تیر 1389
اخیرا اعلام شده است که در افغانستان منابع عظیم لیتیوم یافت شده است. به گفته ی بی بی سی «رئیس جمهوری افغانستان گفت عربستان سعودی نخستین صادرکنندۀ نفت در جهان است و افغانستان می تواند به نخستین صادرکنندۀ "لیتیوم" در دنیا تبدیل شود.»weiterlesen...

بهداشت و درمان قرص های کلسیم خطر حمله قلبی را 'افزایش می دهد'

فراد مسن تر معمولا برای درمان پوکی استخوان از قرص های کلسیم استفاده می کنند.
قرص های کلسیم خطر حمله قلبی را 'افزایش می دهد'.
اِما ویلکینسون
خبرنگار امور بهداشتی بی بی سی
افراد مسن تر معمولا برای درمان پوکی استخوان از قرص های کلسیم استفاده می کنندweiterlesen...

بزرگترين مشكل بيماران هموفيلى در ایران؛ فقدان مدیریت در توزیع دارو

بزرگترين مشكل بيماران هموفيلى در ایران؛ فقدان مدیریت در توزیع دارو Hemophilia
سال‌هاست كه هفته اول مردادماه در ايران به نام «هفته حمايت از بيماران هموفيلى» نامگذارى شده است. مبتلايان به اين بيمارى، دچار نوعى بيمارى ارثى هستند كه به موجب آن خون در محل بريده شده، بند نمى‌آيد.weiterlesen... ادامه

   خواص بی نظیر کرفس

خواص بی نظیر کرفس
کرفس سبزی پر خاصیتی است که نظیر آن گزارش نشده است. دست اندرکاران طب سنتی و آنهایی که به قلیایی و اسیدی بودن بدن باور دارند معتقدند که این سبزی می تواند قلیایی یا اسیدی بودن محیط داخلی بدن جلوگیری نماید. در طب سنتی، بسیاری از ممالک دنیا از کرفس و آب و تخم آن برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها استفاده می کردند، زیرا املاح و ویتامین ها و فیتوکمیکال های موجود در آن از نظر کمیت و کیفیت به صورتی تنظیم گردیده که نظیر آن را نمی توان در غذای دیگر مشاهده نمود.
weiterlesen... ادامه

پزشکی   انار، امید جدید مبتلایان به سرطان سینه

ترکیبات شیمائی انارمانع از ایجاد سلول های سرطانی در پستان میشود .

دانشمندان امريکايي در تحقيقات خود نشان دادند ميوه انار محتوي موادي است که خطر بروز سرطان سينه با پايه هورموني را کاهش مي دهد. به گزارش مهر، انار يکي از ميوه هايي است که خاستگاه اوليه آن ايران است و در کشورمان به وفور يافت مي شود. weiterlesen...ادامه

وجود 80 هزار مبتلا به ایدز در کشورآتشفشان ایدز در راه است
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها 25 درصد آنها شناسایی شده اند گفت: با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم. weiterlesen...ادامه

ابتلای کارگران پروژه نقش جهان به بيماری سالک
روزنامه مردمسالاری: بيش از 21 نفر از کارگران پروژه نقش جهان اصفهان به بيماري پوستي سالک مبتلا شده اند. جواد رمضانپور کارشناس مسئول بيماري سالک استان اصفهان در گفت و گو با ايسنا، با تائيد اين خبر اظهار کرد: دکتر نديم، از اساتيد برجسته سالک استان اصفهان، از زماني که قرار بود اين مجموعه احداث شود اخطارها و هشدارهاي لازم را داده بودند، چرا که موقعيت و منطقه کنوني پروژه نقش جهان، (منطقه گز و برخوار) کانون سالک ايران و يکي از سالک خيزترين مناطق جهان است! اما متاسفانه به اين هشدارها هيچ اهميتي داده نشد و اين ورزشگاه ساخته شد.weiterlesen...

پولهای کثيف

پولهای کثيف
به وجود آمدن مسكوكات و بعد از آن اسكناس تحولي بزرگ در روابط تجاري انسان‌ها بود اما در كنار همه خصوصيات ارزنده و ارزشمند، استفاده از اسكناس داراي معايبي هم هست. اسكناس آلودگي‌هاي ميكروبي و انگلي را به خود جذب و منتقل مي‌كند.
weiterlesen...


letzte Änderungen: 2.6.2017 9:32