Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ترجمه دادنامه عليه رحيم مشايی به دادگاه کيفری بين المللیتوجه: عاليجناب قاضی فيليپ کيرش

رياست ديوان کيفری بين المللی

موضوع: کيفرخواست عليه آقای اسفنديار رحيم مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

اظهار می دارد:

از آنجا که پيشنهادی در تاريخ پانزدهم خرداد ۱۳۸۶، برای انجام اصلاحات در اساسنامه ديوان کيفری بين المللی با افزودن بندهايی به ماده های ۵ و ۷ اساسنامه رم جهت شامل شدن نابودسازی عمدی ميراث های فرهنگی و تاريخی بشری در فهرست جنايات عليه بشريت که توسط قانون بين المللی قابل تعقيب و مجازات باشد، توسط آقای کورش زعيم به آن مقام محترم تسليم شده است،


و از آنجا که پيشنهادهای نامبرده در کنفرانس حقوق بين الملل تهران که در تيرماه ۱۳۸۶، برگزار شد نيز توسط قانوندانان تراز اول کشور تاييد و پيشنهاد شد که توسط ديوان کيفری بين المللی مورد توجه و اقدام قرار گيرد،


و ازآنجا که مردم ايران اضطرار اين امر را احساس می کنند و اقدام به هنگام را برای جلوگيری از نابودسازی سيستماتيک ميراث فرهنگی و تاريخی کهن ايران زمين توسط مسئولان دولتی ضروری می دانند،


اکنون، بنابراين، با اين پيش فرض که در آينده نزديک پيشنهاد نامبرده يا شکلی از آن تصويب و در اساسنامه رم گنجانده و به صورت قانون درخواهد آمد؛ و اينکه هرگونه تاخير در تعقيب متخلفان باعث ادامه کاهش ميراث فرهنگی و تاريخی بشری خواهد شد،


بنياد ميراث پاسارگاد، به اين وسيله، شخص نامبرده در زير و سازمان او را به جنايت عليه بشريت، تحت بند E ماده ۷ و بندهای J و L ماده ۷ پيشنهادی اساسنامه ديوان کيفری بين المللی متهم می کند:


ما آقای اسفنديار رحيم مشاعی، رييس سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و همدستان او را به خاطر نابودسازی عمدی و سيستماتيک ميراث جهانی فرهنگ و تاريخ کهن ايران، با پشتيبانی دولتی، به جنايت عليه بشريت متهم می کنيم و خواستار تعقيب و محاکمه او در دادگاه کيفری بين المللی هستيم. فهرست بخشی از جنايات فرهنگی آقای مشايی و همدستان او پيوست است.


ما از آن دادگاه کيفری بين المللی استدعا داريم که بيدرنگ پس از تصويب و افزودن بندهای پيشنهادی به اساسنامه دادگاه، متخلفان نامبرده تحت تعقيب قرار گيرند. نابودسازی ميراث فرهنگی و تاريخی ايران با سرعتی گيج کننده پيش می رود و بايد پيش از اينکه خيلی دير شده باشد، آن را متوقف کرد.


با گراميداشت،


بنياد ميراث پاسارگاد


کورش زعيم، مدير بخش پژوهش

پيوست ها:
۱. متن اصلی پيشنهاد کورش زعيم برای اصلاحات در اساسنامه ديوان کيفری بين المللی:
فصل ۵. جنايات در صلاحيت دادگاه
افزوده شود: ( e ) نابود سازی ميراث فرهنگی
فصل ۷. جنايات عليه بشريت
افزوده شود: ( l ) نابودسازی عمدی ميراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: ( j ) هدف پاراگراف l : "نابودسازی عمدی ميراث فرهنگی جهانی" يعنی نابودسازی برنامه ريخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جايگاه ها، و آثار هنری تاريخی که ميراث فرهنگی به شمار می آيند و در سازمان يونسکو ثبت شده اند، ويا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد يا سيستماتيک برای نابودسازی آثار تاريخی و ميراث فرهنگی ملی باشد.
من اميدوارم که اين پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد، زيرا باور دارم در حاليکه نفس و خون زندگی فيزيکی ما را تامين می کند و بايد از آن محافطت شود، ميراث فرهنگی هويت و تعادل روانی جامعه انسانی را فراهم می سازد که بدون آن جامعه انسانی روح خود را از دست می دهد.
۲. فهرست تخلفات متهم در حفاظت از ميراث فرهنگی و تاريخی پيوست است.
05.01.2008

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22