Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بیاد دکتر شاهپور بختیار که در سال 57 در مقابل امواج حرکات فاشیست های اسلامی ایستاد ولی بر اثر خیانت ارتش و دسیسه ایالات متحده آمریکا که اسلامیست ها را از قبل برای گرفتن قدرت در ایران آماده کرده بود تا، از ایجاد استقرار دمکراسی در ایران جلوگیری بعمل آورند.او بعد از 23 ماه نخست وزیری از پست خود کناره گرفت و سلطه حکومت فاشیستی در ایران بر قرار گردید

دکتر شاهپور بختیار
برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22