Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فرتور
آرامگاه فیروز نهاوندی، کاشان، بهمن ۱۳۸۶،

رژیم ضد فرهنگ و تخریبگر اسلامی بنای آرامگاه فیروز نهاوندی ( ابولولو) را که در شهرکاشان قرار داشت ، ویران کرده است.


پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تورا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ایران هم چنان ادامه دارد
هم میهنان !
با خبر شدیم که بنای آرامگاه فیروز نهاوندی ( ابولولو) را که در شهرکاشان قرار داشت ، ویران کرده اند
این بنا از ساخته های دوران صفویه و دارای ارزش تاریخی بود .
حزب ملت ایران به گواه اسناد تاریخی همواره با فرقه گرایی ، ایجاد اختلاف و توهین های مذهبی مخالف بوده است و امروز نیز پرهیزازاختلاف واحترام نهادن به تفاوت ها را راه بهروزی ملت ایران می داند .اما آیا به جنگ درگذشتگان رفتن و مردگان را از گور بیرون کشیدن و برای اهداف سیاسی قربانی کردن کرداری درست و ثمربخش است . ؟
پیش از این در هنگام ساختن سد سیوند گفتیم که :
آنچه در محوطه تاریخی سیوند و هم چنین میدان نقش جهان ، حوزه تمدنی هلیل رود و دهها نمونه دیگر انجام شده ویا درحال انجام است ، چیزی جزتلاشی سازمان یافته برای از بین بردن فرهنگ ، تمدن و حافظه تاریخی یک ملت نیست
هم میهنان ! ما بر این باوریم که اندیشه تخریب در یک نقطه نمی ماند بلکه دیری نخواهد پایید که این حرمت شکنی و ویرانگری ، دیگر آثار تاریخی و فرهنگی جهان را نشانه خواهد گرفت . آنچه امروز دست های پیدا و پنهان با تمدن
فرهنگ و آثارتاریخی درفلات ایران می کند ، تنها تمرینی است . اینان وهم سازانشان درسراسرجهان ، تاریخ بشرو تلاش او برای غلبه بر فنا و آفرینش زیبایی را نشانه گرفته اند .

کاربدستان جمهوری اسلامی می کوشند تا مردم ایران را وادار کنند که بسان گروههای متعصب بیندیشند و عمل کنند نه بعنوان یک ملت . به باور حزب ملت ایران کوشش هایی از اینگونه نه تنها به اختلاف های مذهبی پایان نمی بخشد
بلکه فرقه های مذهبی را بدهکار هم می کند . چرا که اگر بنا است با ویران کردن ، اختلاف های مذهبی پایان بپذیرد آنانکه باور دارند دختر پیامبر اسلام را خلیفه دوم کشته است این حق را برای خود قائل خواهند بود که به دنبال ویران کردن آرامگاه کشنده وی باشند.!!

هم میهنان !
کار بدستان که با منش و روش یک حزب مخالف اند رهبران آن حزب را دشنه آجین می کنند . هنگامی که منطق و شعور به تبه کاری ایشان گواهی دهد در راه و روش شان بازنگری نمی کنند بلکه دارندگان منطق و شعوررا
حلق آویزمی کنند . وچون درپی دلربایی درکوی وبرزن کشورهای عربی اند ، بناهای تاریخی ایران را به آب می بندند
و یا نیمه شبان چون شبروان به سراغ بناها ی تاریخی رفته و ویرانشان می کنند .

هم میهنان !
کاربدستان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که برای ایجاد وحدت اسلامی است که آرامگاه فیروز نهاوندی (ابولولو) را ویران کرده اند . نخست آنکه وحدت به معنای جذب و هضم دیگران درخود است و انسان درستکار نه درپی وحدت که به دنبال اتحاد با دیگران است . واتحاد درک تفاوت ها و کنار نهادن اختلاف ها برای رسیدن به هدفی مشترک است .
دوم آنکه جدایی ها و اختلاف ها با ویران کردن برطرف نمی شود ویرانی اختلاف برمی انگیزد و تباهی بار می آورد
اگرکاربدستان جمهوری اسلامی درادعای خود صادق اند بجای ویران کردن بناهای تاریخی به ساختن بپردازند و دست از کشتارو تجاوز به حقوق گروههای مذهبی بردارند .
اگر کاربدستان جمهوری اسلامی راست می گویند به اهل سنت اجازه بدهند که آزادانه به نشر و تبلیغ باورهای خود بپردازند .
حزب ملت ایران می داند که ایرانیان اهل سنت نه تنها ویران کردن آثار تاریخی و بی احترامی به درگذشتگان_ با هر عمل و باوری _ را در راستای احقاق حقوق خود نمی دانند بلکه نمایش هایی از این دست را توهین به شعور و آگاهی خود می شمارند .
ایرانیان اهل سنت همچون دیگر ایرانیان به درستی آگاه اند که این ویران کردن نیست که درمان دردها ، جدایی ها و پایان بخش اختلاف هاست بلکه آباد کردن ، ساختن و احترام گذاشتن به باورها ، تفاوت ها و پرهیز از خشونت است که علاج کار ماست ، تفرقه را نه آجر و سنگ و مراسم که جهالت ایجاد می کند . باید به درمان جهالت پرداخت نه ویران کردن بناهای تاریخی .
به باور حزب ملت ایران درایت احمقانه ای که در کاشان به خرج رفت موجب انبا شت نارضا یتی های فرقه ای ، مذهبی ، ملی و... می شود و درنهایت کشورمان را به سوی کشتار و ویرانی بیشتر سوق می دهد .
حزب ملت ایران از همه وجدان های بیدار می خواهد جدا از آنکه چه چیزبا چه باوری ویران می شود ، حکم به محکومیت ویران کردن دهند و برای پایان دادن به این نابسامانی ها به مبارزات آزادیخواهانه خود تا استقرار حکومتی مردم سالار ادامه دهند .

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران – بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی
09.04.2007

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22