Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رژیم فاسد اسلامی جام زرين شير بالدار که متعلق به دورآن هخامنشی است را هدیه کرد.


رژیم اسلامی آثار باستانی ایران را یا بدوزدی در بازارهای جهان مخفیانه بفروش میرساند و یا آنها را پیشکش دیگران میکند.خیانتکاران و تخریبگران اسلامی حاکم آثار باستانی ایران را این بار به رئیس اوپک یکی از قدیمی ترین آثار باستانی ایران "جام زرين شيرنما" را بخشیدند .در این مورد کورش زعیم به اوپک نامه ای را نوشته است که متن فارسی آن در اینجا منتشر میشود.
ترجمه نامه كورش زعيم به دبيركل اوپك

نامه اعتراض كورش زعيم به دبيركل سازمان اوپك:
October 19, 2011


ترجمه نامه كورش زعيم به دبيركل اوپك:

19 اكتبر 2011 (27 مهر 1390)

عاليجناب عبدالله سالم البدري

دبيركل سازمان اوپك

وين، اتريش

موضوع: هديه نماينده ايران به سازمان اوپك

عاليجناب،

به مناسبت نشست سازمان اوپك در تهران، در تاريخ 19 اكتبر 2011، نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بين المللي، آقاي سلطانيه، سه هديه از هنر نوين و كهن ايران به سازمان اوپك داد. دو قلم از اين هديه ها دو فرش نفيس گرانبهايي كه نمايانگر هنر نوين ايراني هستند بود، و سومي جام زرين شير بالدار كه يك ميراث بي همتا از تاريخ هنر كهن ايراني متعلق به 500 سال پيش از ميلاد است. ما البته افتخار داريم كه دو فرش هنري گرانبهاي تقديمي در دفتر سازمان اوپك به نمايش گذاشته شود، ولي نه جام زرين شيرنما كه جزوي از ميراث ملي ما ايرانيان بشمار مي آيد.

جام زرين شيرنما از آن همه مردم ايران است و دولت فقط نگهبان آن مي باشد. طبق قانون اساسي ايران و قانونهاي بين المللي مربوط به ميراث فرهنگي و تاريخي ملت ها، هيچ دولتي حق فروش، معاوضه يا بخشش از گنجينه ميراث ملي را به هيچ كس در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطي ندارد.

ما به اين خيانت فرهنگي آقاي سلطانيه و دولت جمهوري اسلامي به شدت اعتراض داريم و از شما خواهش مي كنيم كه اين گنجينه ملي ايران را به خزانه كشور بازگردانيد. دولت كنوني ايران بهيچوجه در قلب خود احساس ايراني بودن نمي كند، و هيچ احترامي براي ميراث فرهنگي و تاريخي دوران پيش از اسلام كشور قايل نيست. آنها همواره و بطور سيستماتيك به اتلاف، نابودسازي، چشم پوشي از سرقت يا تخريب جايگاههاي تاريخي و نمادهاي فرهنگ كهن ايران پرداخته اند.

عاليجناب، مردم ايران از شما درخواست مي كنند كه از پذيرش اين هديه خودداري كنيد و به اين ترتيب احترام خود را نسبت به ملت ايران و قانون بين الملل نشان دهيد.

هرچند، من خود باور دارم كه اين گنجينه ميراث فرهنگي ايران در دست يك سازمان بين المللي مورد احترام همگان، امن تر خواهد بود تا در دست دولت جمهوري اسلامي در ايران. يك اعلام موضع علني كه اين گنجينه فقط بطور امانت نزد سازمان اوپك تا هنگامي كه يك دولت مردمي در ايران آن را مطالبه كند، نگهداري خواهد شد، تاثير زيادي در حس احترام و بزرگداشت شخص شما و سازمان اوپك خواهد داشت. يك نامه شكايت از دولت جمهوري اسلامي در اينباره هم جداگانه به سازمان يونسكو فرستاده خواهد شد.

با گراميداشت،

كورش زعيم

فعال فرهنگي و سياسي

عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران

---------------------------
October 19, 2011

Your Excellency Abdalla Salem El-Badri

General Secretary of the OPEC

Helferstorferstrasse 17

A-1010 Vienna, Austria

Subject: Gift of Iranian Representative to OPEC

Your Excellency,

On the occasion of the OPEC meeting in Tehran on October 19, 2011, the international representative of the Islamic Republic in Iran, Mr. Soltanieh, presented OPEC three gifts of Iranian modern and ancient art. Two of the gifts, Iranian rugs of high craftsmanship and value, and the third a priceless artifact of Iranian ancient history, the gold winged lion goblet dating back some 500 years BC. We would be very proud to have the rugs displayed in OPEC offices; however, not the goblet which is a part of Iranian national heritage.

The golden lionine belongs to the people of Iran, for which the government is only a custodian. According to the Iranian Constitution and relevant international laws no government has the right to sell, exchange or give as a gift an item of national treasure to any one at any time and under any circumstance.

We protest strongly this act of cultural treason committed by Mr. Soltanieh and the Islamic government and ask you to return this national treasure to our treasury immediately. The current government in Iran, which is in no way Iranian at heart, has no regard or respect for our pre-Islamic and ancient historical and cultural heritage. It has been systematically pilfering, destroying, and allowing theft or desecration of historical sites and symbols of Iranian ancient culture.

Your Excellency, the people of Iran request of you to refrain from accepting this Iranian treasure as a gift, thus showing your regard and respect for the Iranian people and international law.

Although, I personally believe that the treasure is safer in the hands of an internationally respected organization than in the hands of our government, your public announcement that the treasure will only be safeguarded by OPEC organization until Iran demands its return, will go a long way in gaining the love and respect of the Iranian people around the world for your person and for the OPEC organization. A separate letter of complaint will also be submitted to UNESCO.

Respectfully,

Kourosh Zaim

A cultural and political activist

ترجمه نامه كورش زعيم به دبيركل اوپك:

19 اكتبر 2011 (27 مهر 1390)

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22