Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
در این نقل قول میتوان شاهد تحجر اسلامی و بربریت آن در تاریخ 1400 سال گذشته بود. و میتوان دید که اسلام انبانی از جنایت و تبهکاری را علیه مردم ایران در طئ تاریخ در ایران به وجو آورده است . در عین حال اینکه اجداد ایرانی ما قبل از اسلام آرمان خواهی انسانی دوستی و مودت را به در اعلامیه حقوق بشر امپراتوری خود سر لوحه کرده بودند ،اسلام ترویج جنایت ،ظلم ،و فساد در ایران پیشه کرده و تاکنون مردمان ایران برای مبارزه با دین تمامیت خواه و وابسته به بیگانگان قربانی میدهند. این آئین در طول 31 سال گذشته بزرگترین قربانی ها را از مردمان کشور ما گرفته است .

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22