Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رژیم درتدارک هالوکاست و ضرورت درهم شکستن آن که امری است ملی و میهنی .باید جلوی ماشین آدم کشی رژیم را گرفت .رژیم اسلامی برای پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دارائی های عمومی درراستای خطی که نئولیبرالیسم امپریالیستی ازطریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درحدود۲۰ سال پیش به رژیم توصیه نموده بود و دردولتهای مختلف رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد پیش برده شد، خصوصی سازی درشکل اسلامی اش به صورت اختصاص سازی پیش رفت و هردولتی تا آن جا که توانست اطرافیانش را ازاین امر بهره مند نمود. اکنون رشد قضیه به جائی رسیده است که رژیم برآن شده است که یارانه هائی را که از زمان رژیم شاه مردم توانسته بودند به آن دستیابند و دردوران رژیم کنونی نیزتا به حال این یارانه ها از طریق پائین نگه داشتن بهای اجناسی نظیر برق و گاز، نفت و بنزین، آرد و نان و غیره توسط دولت پرداخت می شد، ازبین ببرد تا هم “بازارآزاد” که خواست چپاولگران نظام سرمایه داری تجاری است کاملا تحقق یابد و هم درعین حال زمینه برای ورود کالاهای بیشتر و برچیدن تولید وبیکاری و فقر را به نفع تولیدات انحصارات بین المللی و سرمایه های امپریالیستی به طور آزادانه به ایران جهت استثمارنیرو کار و غارت منابع کشور فراهم شود. این غارت در حالی صورت میگیرد که بگفته عوامل رژیم
بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند به گفته عادل آذر، رئیس مرکزآمارایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی بسر می برند.آمار دیگر حاکی از آن است که 48 میلیون مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند.
بگفته آذر یکی از وابستگان رژیم اسلامی به خبرگزاری ایسنا "به جای آنکه در آمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد، صرف هزینه‌های جاری شده است و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی، میلیون ها نفر در بدترین شرایط زندگی می کنند."
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس دیوان محاسبات مجلس اسلامی میگوید که: کشور از چه میزان درآمدها برخوردار است ، اظهار داشته است: "به طور قطع کسی نمی‌تواند برای این پرسش پاسخ درست و دقیقی ارائه دهد."
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین با بیان این که بودجه‌ای که به طور رسمی اعلام می‌شود تنها حاصل از درآمد نفت و مالیات است، از وجود «کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور» خبر داده و افزوده است: «دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه ۱۷هزار میلیارد تومانی وجود دارند که در مجلس و بودجه کشور دیده نمی‌شوند.»
این این نوع غارت و چپاول از سرمایه های ملی کشورمان در حالی صورت میگیرد که بیش از 45 % از درصد در آمدهای نفتی ایران بطور رسمی در کانال های مجهول باندهای پاسدار،بسیج و دیگر نهادهای فاسد رژیم که یک از آنها علی خامنه است واریز میشود. دزدان حکومتی برای چپاول بیشتر مردم و تشدید فقر حذف یارانه ها را به ابزاری برای سرکوب نمودنند.

بنابراین خیزجدید رژیم درلفافه ی تبلیغات عوام فریبانه “هدفمندکردن یارانه ها” برای نابودی تدریجی یارانه هاشروع شده و هم اکنون که اولین گامها دراین جهت برداشته می شود، قیمت اجناس مورد لزوم روزانه مردم به سرعت بالارفته و گوشه ای از پرده ای که تشدید فقر و مذلت درپشت آن قراردارد، بالارفته وآتش فقر آشکارگشته است.

ازجمله تدارکاتی که رژیم برای تحمیل این سیاست خطرناک که فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندترمی کند، گرفته ممنوعیت درنقد این سیاست است. برخی از سردمداران رژیم تا بدان جا پیش رفته اند که جزای نقد “هدفمندکردن یارانه ها” را مرگ توصیه نموده اند!!

رژیم سرمایه داری تجاری درهر برهه ای از زمان سیاستها و روشهای خود را دارد. رژیم اسلامی نقد سیاست “هدفمندکردن یارانه ها” راگناه نابخشودنی می شمارد! و دراین میان یکی از اولین قربانیان نقد این سیاست فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان و استاد سابق دانشگاه است که در صبح روز ۲۸ آذرتوسط قداره بندان رژیم دستگیر و روانه ی بازداشت گاه شد چون که جرئت کرده بود به نقد این سیاست بنشیند.

به علاوه رژیم درهراس از خیزش اعتراضی سراسری، که هم اکنون درجای جای ایران شروع شده ، با تمام نیرو وارد کارزارشده است. نیروهای انتظامی پلیس و امنیتی ها درشهرها مستقرشده و در شهرها حالتی شبه حکومت نظامی برقرارشده است. سرکوب مخالفان ادامه می یابد. رضاشهابی و امثالهم از کارگران به دادگاه کشیده می شوند تا به جرم ناکرده به زندان بیافتند، چرا که جرئت کرده اند سندیکای مستقل کارگری خود را به وجودآورند.علی نجاتی مسئوول سندیکای کارگران شرکت نی شکر۷ تپه بعد از پایان محکومیت اش، ازکاراخراج می شود. جعفرپناهی سینماگر بااتهامات واهی به ۶ سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت از سینماگری محکوم می شود. رژیم درمناطق اقوان ایرانی ،نیروهای مزدورش را دائما درحالت آماده باش درآورده است. پس از عمل تروریستی جُندالله در چاه بهار و کشتن تعدادی انسان بی گناه که مشغول سوگواری بودند، رژیم جنایتکار اسلامی حاکم ۱۱ نفر از زندانیانی را که به طرف داری از جُندالله متهم کرده بود، اعدام نمود تا نشان دهد که پاسدار عقب مانده ترین نظام قصاص گیری است. روزانه شمشیر استثمار و ظلم و ستم بر گرده ی کارگران و زحمت کشان فرودآمده وبه نابودی آنان می انجامد. بسیارند کودکانی که درانتظاربرگشتن پدر ازسرِکار باقی می مانند، بدون این که هرگز روی پدرشان را ببینند و ویلان و سرگردان دراین جهان بی مروت بایدبه دنبال سرنوشت شومشان بروند، چون که پدران شان زیر آوار معدن جان باخته اند، درزیر دیوار فروریخته مرده اند، درچاه دچار خفه گی شده اند، درکارخانه زیر پرس له شده اند و غیره.

رژیم اسلامی بادکاشته و دیر یا زود توفان دروخواهدکرد. کارگران و زحمت کشان ایران، زنان و دانش جویان، معلمان و پرستاران، نویسنده گان و هنرمندان و زورنامه نگاران و غیره دیگر حاضرنیستند این خفت و خواری را تحمل کنند. رژیم تبهکار اشغالگر سرمین ما ایران برای حفظ رژیم تبهکارش روزی نیست که چند قتل حکومتی انجام ندهد ،تا با این عمل گرد جنایتکارانه بتواند رعب، وحشت و ترس در مردم ایجادکند، تا اعتراض به مناسباتی فاشیستی حاکم را کسی جرعت نباید.رژیم وابسته به استعمار جهانی رژیمی غیر ایرانی عربوفیل و دشمن فرهنک و ارزش های میهنی ما است .این رژیم نه تنها در چپاول معا دن و ذخایر کشورما به نفع بیگانگان عمل میکند ، حال بعد از تخریب آثار باستانی کشورمان ،تصمیم به فروش آثار باستانی این مرزوبوم را دارد. رژیمی که در هر 8 ساعت یک شهروند ایرانی را بقتل میرساند باید با هر وسیله ای در دست برانداخته شود تا این ماشین ترور حکومتی متوفق شود .
از این رو مردم ایران چاره ای جز براندار یک پارچه رژیم وابسته به استعمار بدیلی نداشته و ندارند. استقرار آزادی و دمکراسی در گروی براندازی یک پارچه رژیم ارازل و اوباش اسلامی است .

پیش بسوی براندازی یک پارچه رژیم فاشیستی اسلامی

آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی را طلب کنیم !

آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را فریاد زنیم!

مرگ بررژیم اسلامی در ایران!حزب سوسیال دمکرات ایران
شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۹ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24