Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

خرید اموال مصادره شده مخالفین رژیم توسط شهروندان ایرانی امری غیر اخلاقی و ممنوع است. رژیم اسلامی با فساد افسار گسیخته دستگاه جنایت پیشه قضائی که تنها باندی از تبهکاران دزد در رأس آن قرار دارند 33 سال است که اموال مخالفین رژیم را مصادره کرده و آنها را از یک زندگی معمولی ساقط میکنند.


این همان دزدی و تبهکاری رژیمی است که نه تنها به مخالفین تجاوز جنسی کرده و بعد مخالفین را شکنجه کرده و بقتل میرساند ، بلکه دزدی های سازمان یافته اموال مردم توسط باند لاریجانی ها هم یکی از شگردهای یغماگر رژیم اسلامی است .بعد از براندازی این رژیم تبهکار و فاسد ،اموال مردمی که بخاطر مخالفت با رژیم جنایتکار اسلامی مصادره شده است به آنها پس داده خواهد شد.
هیچ شهروند ایرانی حق خریدن اموال مصادره شده مخالفین رژیم را ندارد ،در غیر اینصورت پس از براندازی رژیم دزدان و جنایتکاران اسلامی ،اموال مصادره شده که توسط رژیم فروخته شده است از خریدار پس گرفته خواهد شد و بجرم همکاری و تبانی با رژیم فاشیستی اسلامی در آینده براندازی جنایتکاران حاکم ،خریداران اموال مصادره شده ، تحت تعقیب قانونی، به خاطر تبانی با رژیم خون خوار اسلامی در خرید اموال و املاک مصادره شده غیر قانونی، قرار خواهند گرفت. حزب سوسیال دمکرات ایران با این وسیله از همه هم میهنان گرامی میخواهد هوشیار باشند، اموال مصادره شده متعلق به مخالفین رژیم را خریداری نکننند .حزب سوسیال دمکرات ایران

حزب سوسیال دمکرات ایران

10.12.2012

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24