Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

باند دزدان و جنایتکاران سپاه صاحب کارخانه ذوب آهن اهواز شد.


چند صباحي است که از خواندن مطلبي در يکي از روزنامه هاي نامي کشور مي گذرد،مقاله حکايت از خريد بخش عمده اي ازکارخانهء لوله سازي اهواز توسط سپاه پاسداران داشت. دقت کردم و موضوع را درحد توان پيگيري نمودم. کاشف به عمل آمد که کارخانه را به چهارصد ميليون تومان چوب حراج زدند اما نه براي من و شما فقط براي دوستان و ياران همراه آقاي ريئس جمهور مثل آقاي صادق محصولي.به گفتهء آقايان کارخانه در حال ورشکستگي بوده و از اين جهت نمي توان ارزش زيادي براي آن قائل بود. اما واقعيت چيز ديگري است. کارخانهء لوله سازي اهواز با توجه به پروژههاي ملي و بين اللمللي خطوط انتقال گاز، نفت و آب هرگز نمي تواند کارخانه اي عادي و زيان بار به حساب بيايد. توليدات اين کارخانه هميشه داراي کيفيت بوده است و در تمام بازار ايران و منطقه طرفدار داشته. اما چرا به وضعيت ورشکستگي افتاده است موضوعي است که درخريد ارزان آن بايد به پاسخ رسيد. سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد داراي نفوذ وارتباطات سياسي بسيار قوي شده است.مردان اين حوزه براي توسعه قدرت اقتصادي خود وارد بازي هاي سياسي شده اند و گاهي مجبورند تا افرادي مثل صادق محصولي را از بازي اقتصاد به صحنهء سياست بکشانند. بسياري از سياستمداران امروز ايران ازاين بازي خطرناک و فساد انگيز سپاه باخبرند و با الفاظي بسيار سنجيده سعي
در بيداري افکار عمومي و ديگر حوزههاي اجتماعي دارند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در اشاراتي صحبت از تغيير ساختار اداري و قوانين حاکم برتجارت کشور مي کرد و مشخصاً از نبودرقابت و تحميل قدرتهاي ديگر بر فضاي اقتصاد ناله سر مي داد. سپاه پاسداران به دستور و حمايت ويژهء مقام رهبري سالهاست در کارههاي اقتصادي وارد شده و تمام فعاليتهاي بخش خصوصي رابه باد فنا داده است. دست سپاه براي برخوردهاي امنيتي در دست يابي به مدارک محرمانهء شرکتها و مناقصات باز مي باشد.ورود سپاه به پروژههاي ملي تعادل اقتصادي و مالي کار را برهم مي زند وعملاً انگيزهء بخش خصوصي را براي تلاش
بيشتر منتفي ساخته است.شرايط سپاه پاسداران در دست يابي واجراي قراردادها نيز بسيار تبعيض اميزاست. قيمتهاي ارائه شده توسط سپاه هرگزواقعي نيست و بخش خصوصي توان رقابت را پيدا نمي کند. سربازهاي مجاني سپاه بخش زيادي از هزينه هاي پروژه را کاهش مي دهد و بخش خصوصي بايد براي کارگرههاي خود مزد پرداخت نمايد. در بسياري از موارد بخش خصوصي بخاطر تغيير قيمت کالاها و ديرکرد کار جريمه مي شود و به پرداخت مبالغ بزرگ گرفتار مي آيد اما در خصوص سپاه چنين قوانيني کار کرد ندارد وهرگز جريمه اعمال نمي شود. احمدي نژاد و آيت الله خامنه اي دست سپاه را براي ورود به هر پروژه اي بازگذاشتند و از طرف ديگر شعار خصوصي سازي سر مي دهند و مرتب به اجراي اصل 44 اشاره مي کنند. پروژهاي اجرايتوسط سپاه هرگز بازنگري مالي و دولتي نمي شود وکميسيونهاي نظارتي مجلس، دولت، سازمان بازرسي و نهادهاي قضايي توان سئوال ندارند و اگر سئوالي هم از طرف نهادهاي اجتماعي مثل روزنامه ها و يا افکارعمومي طرح شود هرگز پاسخ نخواهد داشت.عدم نظارت لازم در اين پروژههاي بزرگ وپول ساز شرايط فساد مالي فرماندههاي سپاه را فراهم آورده است و بسياري ازآنها بعد از کسب درآمد هاي نامشروع با
پولهاي کثيف خود وارد ميدان سياست مي شوند و از مردم طلب راي مي کنند. صادق محصولي نمونهء کامل اين روند فساد در دستگاه نظامي و اقتصادي کشور است. قرارگاه خاتم النبيا سپاه پاسداران با بيشترين قرارداد عمراني در کشور توازن عمراني کشور را به نفع خود تغيير داده است. اما فساد مالي تنها آسيب اين سياست
گذاري نيست. نبود کنترل کيفي بر ساختار اجرايي اين شرکت عملاً شرايطي را ايجاد کرده است که هيچ سئولي در اين قرارگاه نگراني از بازبيني و کيفيت و دقت کارخود ندارد.
آقاي خامنه اي با ورود احمدي نژاد و ياران نظاميش در سياست و اقتصاد شرايط مدنيت نظام را به کل زير سئوال برده است و نظام مذهبي و ايدوئلوگ خود را به دست نظاميان سپرده است. به طور حتم اين روند
نظامي شدن دستگاه سياسي ايران را در برخواهد داشت.وضعيت اقتصادي کشور از هر روز ديگر وخيم
تر شده است و مديريت اقتصادي آقاي خامنه اي و احمدي نژاد به فاجعه نزديک شده است.کشور با کسري 50% بودجه روبروست درست درزماني که سال گذشته نفت 140 دلار فرخته وبايد 200 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشته باشد. نگاه اشتباه و بسيار عقب افتادهء احمدي نژاد به مسائل پيچيده و علمي اقتصاد کشور را فقير تر از هر زمان ديگر ساخته است و فساد و بي اخلاقي در دولت و ساختاراداري کشور بي داد مي کند. آقايان با بازکردن دست نظاميان و امنيتيهاي خود فکرمي کنند مي توانند اوضاع وخيم را کنترل نمايند. اما اداره کشوري با نزديک به هشتاد ميليون انسان نيازمند اسلحه وترس و وحشت و تبعيض نيست بلکه درايت و
علم و شرافت مي خواهد. از :س.ط
دهم بهمن ماه هزار و سيصدو هشتاد و هفت
25.03.2009

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24