Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رژیم اسلامی با شاغل شناختن دانشجويان و زنان نرخ بيکاری را در آمار کمتر نشان ميدهدرژیم اسلامی برای پائین نشان دادن سیل بیکاران ایران جعل در آمار و ارقام را پیشه کرده است .غافل از آنکه با این شگرد نارضایتی مردم از بیکاری و فقر و وجود حکومتی دزد و جنایتکار وابسته به استعمار که در 30 سال گذشته فقط سیاست تخریب مؤسسات تولیدی را به پیش برده است بر مردم ایران پوشیده نمانده است . رژیم اسلامی در آمد های حاصله از فروش نفت و گاز را نه در ایجاد موئسسات تولیدی بلکه برای واردات تولیدان خارجی مصرف کرده است و با این سیاست خائنانه دامن بر ورشکستگی ضنایع ایران زده است.برای ایجاد فرصت های شغلی در ایران فقط به وسیله تولید در درون ایران است که میتوان تولید ثروت کرد و بیکاری و فقر را از ایران زدائید.برای این مهم رژیم اسلامی وابسته به استعمار جهانی باید از اریکه قدرت به پائین کشیده شود، تا حکومتی ملی که ضامن منافع و مصالح ایران است امور کشور را در دست گیرد . حزب سوسیال دمکرات ایران
هرالد تريبيون زير عنوان"ايران دانشجويان و زنان خانه دار را در طبقه بندی افراد شاغل می بيند" اظهارات يک مقام مرکز آمار ايران را نقل ميکند که گفته است احتساب دانشجويان و خانم های خانه دار به عنوان افراد شاغل باعث کاهش نرخ بيکاری در پائيز نسبت به تابستان شده است.

هرالد تريبیون می نويسد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، که انتظار ميرود در انتخابات ژوئن (خرداد) خواستار تجديد انتخاب خود شود اخيرا گفته بود نرخ بيکاری در کشور به زير ده درصد تنزل کرده است.

هرالد تريبيون با اين يادآوری که يک اقتصاددان اخيرا نرخ بيکاری را در ايران بين بيست تا بيست و پنج درصد دانست، به نقل از وی که نخواسته است معرفی شود، می نويسد اقتصاد ايران فقط نيمی از يک ميليون مشاغل مورد نياز برای اشتغال افراد تازه وارد به بازار کار را توليد ميکند.
24/01/2009

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24