Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

آگاهی نامه انجمن جهانی زرتشتیان


کوشش های اهریمنان در ستیز با نماد باستانی فروهر

و دیگر ارزش های فرهنگ کهن ایران زمین

هم میهنان گرامی همانگونه که آگاه می باشید ، ساختن هر گونه فیلم سینمایی ، سریال وبرنامه های تلویزیونی درایران، زیر نگر و با یاری های مالی و پروانه جمهوری اسلامی می باشد.

سال ها است که کوشش می شود در فیلم های ساخته شده، همواره هنرپیشگانی را که در فیلم ها نقش بد (منفی) را بازی می کنند، با نام های ایرانی بنامند، و در برابر، هنرپیشگانی که دارای نقش های خوب (مثبت) می باشند، با نام های عربی و اسلامی نامیده می شوند.

این روش ما را به یاد فیلم های غربی و سینما گران هالیود می اندازد، که خوبان را با کلاه های سفید، و بدان را با کلاه های سیاه نمایش می دادند، و این روش سال ها است که در دستور کاروزارت ارشاد اسلامی ، و دیگر نهاد های وابسته به دولت می باشد.

گرایش روز افزون ایرانیان، بویژه جوانان، به جایگزین کردن نماد های بیگانه، با نماد های باستانی و فرهنگی ایران، چون فروهر، بیگانه پرستان را هراسان نموده، و ازاینرو به روش های گوناگون به چاره جویی پرداخته اند.


بتازگی در یک فیلم سینمایی بنام (چهار چنگولی)، جوانی که نقش یکی از ولگردان و اوباش مردم ستیز را بازی می کند، همواره هنگام نقش آفرینی، پیراهنی راکه با نماد سپندینه فروهر، نماد زندگی بخش مردم ایران زمین ، آذین شده بر تن دارد. و در بخشی از این فیلم، چامه های کهن ادب پارسی ، با دستکاری به بازیچه گرفته می شود.

پخش این فیلم در هنگامی انجام می شود، که در چند ماه گذشته، شمار بسیاری از جوانان ایرانی، زیر نام اوباش و اراذل به چوبه های دار سپرده شده اند.

بی شک تنی چند از هنرمندان ایرانی که ندانسته به دام فریب ایران ستیزان افتاده اند، با این کار ناستوده گام دیگری در بی ارزش نشان دادن خود، در نگر مردم فرهنگ دوست ایران برداشته اند.


این کارهای نابخردانه و کوردلانه، در راستای بی ارج کردن ارزش های فرهنگ کهن ایران، و نشانه ی ناکامی بیگانه پرستان درگسترش اندیشه های اهریمنی آنان است، وزمینه ساز گستاخی وفرهنگ ستیزی بیگانگان به ارزش های فرهنگی ایران زمین می گردد.


انجمن جهانی زرتشتیان، با سپاس از مهر بی پایان ایرانی فرزانه، سرهنگ دکتر رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، دربازگویی ناخشنودی از کار ناستوده ی دشمنان فر و فرهنگ ایران ، از ایرانیان آزاده که به والایی و فروشکوه فرهنگ نیاکان خود می اندیشند، فراخوانی می کند، که در رسانه های همگانی ،خشم خود را در ناسپاسی جمهوری اسلامی به ارزش های فرهنگ ایران زمین به آگاهی همگان برسانند.

مدیر انجمن جهانی زرتشتیان فرامرز دادرس

برگشت

letzte Änderungen: 2.9.2017 11:40