Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
گاهنامۀ هنر و مبارزه نیرنگ حقوقک بشر

گاهنامۀ هنر و مبارزه نیرنگ حقوقک بشر


نیرنگ حقوقک بشر

نوشتۀ برونو گیگ
28 اوت 2017
Bruno Guigue
متولد 1962 در تولوز، مقام عالی رتبه قدیمی فرانسوی، پژوهشگر در فلسفۀ سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی فرانسه.

مرکز مطالعات جهانی سازی
Mondialisation.ca, 23 août 2017


به استثناء ارتجاعیون که معتقدند سلسله مراتب اجتماعی بر اساس طبیعت بنیانگذاری شده و یک عده برای فرمانبرداری و یک عده دیگر برای فرمانروائی به دنیا آمده اند، همه بر این باورند که باید از حقوق بشر دفاع کنند. ولی باید دانست که هیچ کدام از یک موضوع یگانه حرف نمی زنند. اگر این اصطلاح به معنای دسترسی و امکان برخورداری از میراث ملی، امکانات و مزایای همگانی مانند امکان اشتغال به کار، برخورداری از مسکن، خدمات درمانی و آموزش و پرورش به همان شکلی که آزادی بیان یا انتخاب نوع مناسبات جنسی به بخش هائی از حقوق بشر تعلق دارد، جدی گرفتن چنین حقوقی مستلزم گنجاندن حقوق همگانی در آن است، به این معنا که همه باید بتوانند از امکان زندگی در شرایط مادی مناسب و شرافتمندانه برخوردار باشند.
با وجود این فعالان حقوق بشر فقط به حقوق فردی توجه نشان می دهند و آشکارا حقوق اجتماعی را ندیده می گیرند. به این علت که افرادی چند از سوی دولتهای اقتدارگرا به زندان محکوم می شوند و یا از آزادی بیان محروم می مانند برایشان تحمل ناپذیر است، ولی نسبت به توده های مردمی که به دلیل قوانین خدشه ناپذیر سرمایه داری جهانی باید به فقر و گرسنگی محکوم شوند بی اعتنا باقی می مانند. در نتیجه همدردی آنان برای بشریتی که در رنج به سر می برد به شکل شگفت آوری گزینشی بنظر می رسد. فقط برای دفاع از اقلیتها یا افراد منزوی بسیج می شوند و در مداخلاتشان همواره از افراد یا گروه هائی دفاع می کنند که سزاوار تشخیص داده اند، ولی هرگز نمی بینیم که برای دفاع از حقوق طبقۀ اجتماعی محروم و سرکوب شده اقدام کنند.
واژگان و بازی زبانی اغلب سازمانهای غیر دولتی (ONG)، که اکثراً آنگلوساکسون هستند، به روشنی شاهد این مدعا ست. سازمانهای غیر دولتی علیه تبعیض مبارزه می کند ولی نه علیه استثمار، علیه تبعیض و حذف ولی نه علیه فقر، مبارزه علیه محرومیت از آزادی برای یک یا چند نفر و نه برای مبارزه علیه فقری که به توده های عظیم تحمیل شده است.
فلسفۀ آنان، فلسفۀ فردگرائی لیبرال است که فقط افرادی را باز شناسی می کند که واجد حقوق باشند، و توجهی به این موضوع ندارند که این افراد ثروتمند هستند یا فقیر. از مبارزۀ طبقاتی که به هیچ وجه نباید حرف بزنیم، زیرا هرگز نمی خواهند چنین اصطلاح ناشایستی را به زبان بیاورند.
یگانه مبارزه ای که از دیدگاه آنان ارزشمند تلقی می شود، آنی ست که افراد فرضی و ذهنی و مجهول را با استاندارهای محدود به آزادی های صوری و فردی منطبق کند، و در این محاسبه به خرسندی فراموش می کنند که این آزادیها صرفاً در وضعیت خاصی می تواند وجود داشته باشد.
به بیان روشنتر، حقوقک بشر عادی روی واقعیت امور پرده ای از ابهام می پوشاند زیرا آزادیهای فردی وقتی عینیت خواهد داشت که حقوق اجتماعی در ساختارهای اجتماعی تضمین شده باشد و آن را شایسته و بایسته بداند. به بیان دیگر، حقوق فردی وقتی واقعی خواهد بود که به اندازۀ کافی خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان نیز تأمین شده باشد، و چنین شرایطی فراهم نخواهد آمد مگر اینکه توازن نیروها بین طبقات اجتماعی به شکل دراز مدت آن را تضمین کرده باشد.
کوتاه سخن این است که، مدافعان حقوقک بشر خیلی به سادگی فراموش می کنند که افراد بی آن که جامعه ای وجود داشته باشد نمی توانند وجود داشته باشند و اگر جامعه به حاکم و محکوم تقسیم شده باشد، هر آنچه دربارۀ حقوق فردی گفته اند باد است.
این بی اعتنائی به شرایط اجرای عینیِ حقوق که در عین حال آن را به سرقفلی بازار خود تبدیل کرده اند جای شگفتی ندارد. خورده بورژوای کشورهای ثروتمند، مدافعان حقوق بشر از حقوقی دفاع می کنند که خودشان از آن برخوردارند، یا می توانند از آن برخوردار باشند و می خواهند آنانی که به خود آنان شباهت دارند نیز از چنین حقوقی برخوردار باشند. چرا انرژی خود را صرف مبارزه علیه گرسنگی در جهان کنند در حالی که ظرف خودشان پر است ؟ چرا برای تصاحب عمومی ثروتها مبارزه کنند در حالی که هیچ مشکلی برای پایان بردن ماه سی روزه ندارند ؟ با مبارزه برای حقوق بشر، با آب مقدس روح تازه به دوران رسیده شان را از بلایائی به دور نگهمی دارند که شرایط زیستی شان هرگز به آنان اجازه نمی دهد که ریشه های ستم و بی عدالتی را به پرسش بگیرند، یعنی واژگانی که دائماً به زبان می آورند ولی بی آنکه بدانند از چه چیزی حرف می زنند.
از دیدگاه آنان اهمیتی ندارد که فقرا فقیر باشند، زیرا فقرا بطور کلی خواهان چیزی بجز بازشناسی فردی هستند که به علت نبود حقوق اجتماعی ناممکن شده است. وقتی ثروت عظیم در کنار فقر عظیم قرار می گیرد، طرح فراخواستهائی مانند آزادی بیان می توانست با حداقل جدیتی که سزاوار می دانستند، پافشاری روی باز پس گیری رسانه هائی باشد که سرمایه داران کنترل آنها را بدست دارند، و بر این اساس می توانستند شرایط اطلاع رسانی عینی تری را ایجاد کنند. ولی هرگز از یک مدافع حقوق بشر نشنیده ایم که از این نوع فراخواستها مطرح کند. با وجود این، موضوع کنترل رسانه ها وقتی درمعرض رعد و برق انتقام قرار می گیرد که از سوی دیکتاتورهای بدجنس اعمال شده باشد، ولی برای بقیه هیچ مانعی ندارد. به این معنا که این گستاخی گزینشی و به اصطلاح بشردوستانه قربانیانش را انتخاب می کند. دیگران می توانند بروند بمیرند. طی سقوط کمونیسم در سال 1991، سازمانهای حقوق بشری فریاد پیروزی سر دادند. ایدئولوژی حقوق بشری برای مبارزه علیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ابداع شده بود و این پیروزی نهائی از آن جهان بینی آنان بود. ولی هیچ یک از این سازمانها به زندانهای شوروی که از مدتها پیش خالی مانده بود اشاره ای نکردند و اقتدارگرائی که فلسفۀ سیاسی سالهای 70 از آن به مثابه شرّ مطلق یاد می کرد صدفی تهی بود.
وقتی می بینیم در دوران ریاست جمهوری التسین (2000-1991) امید به طول عمر تحت تأثیر اصلاحات ساختاری که از سوی صندوق بین المللی پول به روسیه دیکته شده بود تا 10 سال سیر قهقرائی پیمود، در این مورد نیز صدائی از سوی بشردوستان شنیده نشد. معمولی ست. پیرهائی که دسته دسته در بهشت سرمایه داری می میرند جذبۀ خاصی برای مدافعان حقوق بشر ندارند.
بشریت غرقه در درد و رنجی که سازمانهای غیر دولتی نگران آن هستند به مخلوطی از افراد انتزاعی، تمرکز یافته خلاصه می شود که سرنوشت آنان تنها وقتی مورد توجه قرار می گیرد که از نقض حقوق فردی شان، به طریق اولی در کشورهای دور یا جنوبی که محاکمۀ آن از سوی «افکار عمومی» غرب در جریان است شکایت کنند و دست به افشا گری بزنند. ولی هرگز دیده نشده که «عفو بین الملل»، که فقط عنوان آن به تنهائی حاکی از تبلیغ دروغین است، به 800 میلیون نفری که در جهان از کمبود تغذیه رنج می برند یا به هزاران نفر کارگری که از سوی شرکتهای چند ملیتی غرب در مناطق بهره برداری در مرز مکزیک استثمار می شوند اعتراض کند. بی گمان پاسخ می گویند که این موضوع به کار اجتماعی این سازمان مربوط نمی شود، و من به سهم خودم پاسخ می گویم که دقیقاً این همان مشکلی ست که باید روی آن پافشاری کنیم.
این سه وجه گزینشی در گزینش حقوق بشر، افراد مربوطه، و سرانجام کشورهائی را که هدف نورافکن قرار می دهند، خیلی مسائل را توضیح می دهد. ابتدا می گوید که قربانیان را الک می کنیم و با دقت از خدشه دار ساختن ساختارها اجتناب می ورزیم، از جمله استثمار سرمایه داری «جهانیزه» شده که مسئول %90 بدبختی ها و بلایائی ست که گریبان بشریت را گرفته. و همین موضوع شیفتگی سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری را برای دفاع از هم جنس گرائی و دگرباشی جنسی آشکار می کند. مبارزه علیه تبعیضی که این گروه دگرباش جنسی متحمل می شوند توجیه پذیر است، ولی باید روی تأثیرات و تجمعاتی که بر پا می کند هوشیار باشیم. زیرا این آرمان از دیدگاه حقوقک بشریِ خورده بورژوا نسبت به شکاف اجتماعی مزیت دارد و برای حذف مسئلۀ مناسبات طبقاتی به خدمت گرفته می شود. به بیان خلاصه تر به مبارزه برای حقوق بشر جهانشمولیت انتزاعی می بخشد که متعاقباً برای منافع طبقات حاکم مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وجه گزینشی در رویکردهای حقوقک بشری به ما اجازه می دهد تا به همچنین دریابیم که به چه علتی اتهام به نقض حقوق همواره روی محور شمال به جنوب می گردد. برای مثال، هرگز در رسانه ها نمی بینیم که سازمان غیر دولتی ونزوئلائی علیه دستیازی مشتی ملیاردر روی تقریباً کل رسانه ها در فرانسه یا در ایالات متحدۀ آمریکا اردوی تبلیغاتی راه بیاندازد.
ولی بر عکس، سازمانهای غیر دولتی غرب بی وقفه نقض آزادی رسانه ها را در ونزوئلا اعلان می کنند، در حالی که رسانه های ونزوئلا زیر کنترل دولت نیستند و به عده ای از سرمایه دارانی تعلق دارد که آنها البته علیه دولت مبارزه می کنند. ماشین جنگی علیه دولتهای لجباز، در نتیجه حقوقک بشری به مصداق «کلاه سفیدها» ئی که به یمن 15 ملیون دلاری که از سوی بنیاد بریتانیائی واریز شده در سمت راست صحنه نقش امدادگر پزشکی با برانکارد را بازی می کنند و در سمت چپ صحنه نقش جهاد طلبان را به عهده می گیرد. به وسیلۀ یک کیسه از وسائل گیریم، حتا موفق شدند قربانیانی را بزک کنند و مردم بی خبر از همه جا را پای پنجره های کوچک کامپیوتر یا تلویزیون دچار بهت زدگی کنند.
این نمونه ها در عین حال نشان می دهد که کارکرد الزامی ایدئولوژی حقوقک بشری از سوی دستگاه های ایدئولوژیک همگانی که سازمانهای غیر دولتی جزئی از آن هستند به خدمت گرفته شده تا دولتهای مستقل حاکم را آماج حمله قرار دهند.
بنیاد جامعۀ باز (Open Society) در اتاقکهای فکری و نهان خانه های توطئه چین که زیر پوشش فعالیت بشر دوستانه در پیوند با انقلاب های رنگی که در خارج سازماندهی شده در منازعات نظامی شرکت دارند، کهکشان حقوقک بشری در همه جا با پخش بودجه، بازی زبانی و گواهینامۀ اخلاقی برای آنانی که کار را بهتر انجام دهند و بهتر بذر آشوب و هرج و مرج را در کشورهائی که سیا (CIA) در فهرستش به ثبت رسانده مداخله می کند. یعنی ایجاد هرج و مرج در کشورهائی که یگانه گناهشان مقاومت در مقابل فرادستی غربی هاست.
روسیه در این زمینه تجربیاتی را پشت سر گذاشته و می دانیم که این گروه «فمن» (Femen) یا «پوسی رایت» (Pussy Riot) نیمه احمق و «اگزیبیسیونیست» که علیه منافع مردم روسیه فعال شده بودند را خنثی کرد. این گروه به نام حقوق بشر آگاهانه همآهنگ شده بود، همۀ هیاهوها به هدف تهی کردن حق تعیین سرنوشت ملتها راه اندازی شده بود. این گونه مداخلات روی خطر انفجار در جوامعی که پیشرفت یا مقاومتشان باب طبع واشنگتن، لندن یا پاریس نیست سنگینی می کند.
گرچه مداخلات نظامی در ابعاد گسترده نزد دیگران همیشه به نتایج مطلوب و محاسبه شده نرسیده، ولی از این پس این شمشیر داموکلس را جایگزین کرده اند و روی سر آنانی که شهامت مقابله با انحصارات دلار را به ذهنشان راه می دهند به حرکت در می آورند. در فقدان اپوزیسیون های خارجی معتبر و مجهز به جنگ افزار سنگین، غرب متکبر پرچم بین المللی بشر دوستی را به اهتزار در می آورد. پی گیری این سیاست به عهدۀ چپ گرایانی واگذار می شود که توهماتشان را در گفتمان پر طمطراق پوچ و فراموشکاری تروتسکی با برنارد هانری لوی (مشهور به BHL) حل می کنند، و آینۀ دروغگوی حقوق بشر را به شکل جنون آمیزی نشان می دهند و بسیاری از پاک سرشتان را نیز شیفتۀ خود می کنند، زیرا نمی بینند که این ایدئولوژی (حقوق بشر) نقاب دروغین امپریالیسم است.
غرب گرچه بر این باور است که اکسیر طلائی را کشف کرده، با وجود این بینش حقوق بشری معنای مشخصی ندارد. برای چینی ها، نخستین حقوق مربوط به خوراک و در این حد است که انسانها از گرسنگی نمیرند. چنین امری در اولویت جریان چپ غربی وجود ندارد، در غیر این صورت بجای دفاع از اقلیتها، انرژی بیشتری را برای مبارزه علیه گرسنگی در جهان بسیج می کردند. ولی در این اختلاف نظر دلیل کافی وجود ندارد که از آن به این نتیجه برسیم که نظریۀ چینی ها بی ارزش است. ارسطو می گفت : «وقتی چند نفر هستیم، کمتر در معرض خطا قرار می گیریم تا وقتی که به تنهائی تصمیم می گیریم.». خیلی دلمان می خواهد که یک ملیارد و 379 ملیون چینی در اشتباه باشند، ولی به سختی بتوانیم باور کنیم که در همۀ امور چنین بوده است، زیرا کشور آنان که در سال 1949 تقریباً یک ویرانه چیز بیشتری نبود، امروز به نخستین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است. در فقدان چند مشتی که سزاوار پوزه هایشان باشد، کمی فروتنی انسان غربی را از تمایلات خدشه ناپذیرش برای درس دادن به همۀ جهان بازخواهد داشت.
Bruno Guigue
La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Bruno Guigue, Mondialisation.ca, 2017
لینک منبع اصلی :
http://www.mondialisation.ca/la-supercherie-du-droit-de-lhommisme/5605410
ترجمۀ حمید محوی
پاریس، 28 اوت 2017

 این اثر زیبا و پر معنا را دوستی برایم فرستاده بود، از ایشان پرسیدم که آیا اجازه دارم آن را منتشر کنم؟ در پاسخ نوشتند:


توضیح:

این اثر زیبا و پر معنا را دوستی برایم فرستاده بود، از ایشان پرسیدم که آیا اجازه دارم آن را منتشر کنم؟ در پاسخ نوشتند:


[این کار را من از فیس بووک کپی کردم و آن را یک شهروند محترم افغانی به عنوان تسایت به ایرانیان به نمایش گذاشته بودبا این نوشتار :
« من حیث یک افغان این حادثه تلخ رو به همه عزیزان ایرانی تسلیط گفته و برای زخمان صحت مندی دوباره و برای خانواده های قربانی صبر تمنا میکنم و خیلی متأثیر شدم »]

با این توضیح که به اهمیت بیشتر این اثر هنرمند افغانستانی افزود، اشتیاق و انگیزه ام برای انتشار آن دوچندان شد. در جایی که به غیر از حاکمان و کارفرمایان که همه جور ستم، اجحاف، توهین و محرومیت را به این مردم زحمتکش و صبور در ایران روا می دارند، متأسفانه بسیاری از ما ایرانیان هم رفتاری چندان انسانی و برابر با آنان نداریم؛ آنگاه هنرمندی مردمی از آن دیار خود را شریک غم ما می داند و با این زیبایی همبستگی خود را با ما اعلام می کند.
اقدام این هنرمند در عین حال پاسخی قاطع و روشن به برنامه های امپریالیست ها، نیروهای مرتجع و تروریست ها برای تفرقه افکنی و جنگ افروزی در منطقه است و نشان می دهد که مردم منطقه هوشیارند و به دام این توطئه ها نمی افتند.
درود و سپاس بر هنرمند افغانستانی محسن چاووشی
زنده باد پیوند و همبستگی تاریخی خلق های افغانستان و ایران
سیامک م.

تجمع اعتراضی در دفاع از علم

تجمع اعتراضی در دفاع از علمشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۷ شهر بروکسل مانند بیش از ۴۰۰ شهر جهان شاهد یک تجمع اعتراضی در دفاع از علم و جهانبینی علمی بود. Science March برنامه‌ای بود که از سوی جمعی از محققین، دانشمندان و مدافعینِ جهانبینیِ علمی در برابر حمله‌ی جریان‌های راست و ارتجاعی به علم و دانش پیشنهاد شده بود. شعارهای اصلی این برنامه‌ی اعتراضی موارد زیر بود:

- علم برای همه است.
- علم همکاری بشر است.
- علم انترناسیونالیستی است.
- علم حیاتِ آینده‌ی ما، سلامتی و وجود ما است.

یکی از مهمترین آماجِ این حرکت که اکنون به‌صورت یک کارزار به پیش می‌رود، دولت ترامپ در آمریکا و جریان‌های راست افراطی رو به رشد در اروپا است که با طرح‌های راسیستی،‌ فاشیستی و مذهبی و ترویج ایدئولوژی‌های واپس‌گرا، متافیزیکی و ایده‌آلیستی خود در حال زدودنِ علم و جهانبینیِ علمی از جوامع هستند. مثال‌های زیادی در موردِ محیط زیست، مساله‌ی زنان،‌ بهداشتِ عمومی، آموزش پایه و عالی و ... در فراخوان‌های این برنامه قید شده بود که به نقش جریان‌های راست رو به اوج در جهان و مشخصا دولت ترامپ اشاره‌ی مستقیم کرده و از نقشه‌های کوتاه مدت و بلندمدت آن‌ها برای از بین بردنِ مراکزی که علم و جهانبینیِ علمی را تبلیغ می‌کنند پرده برداشته بود.

در بروکسل جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهش‌گران، دانشمندان، دانش‌جویان دانشگاه‌ها، افراد مترقی و ... در میدان آلبرتین گرد هم آمده و با شعارها و سخنرانی چندین چهره‌ی علمی این مبارزه را تقویت کردند. متاسفانه فعالین سیاسی در این تجمع حضور نداشتند و به نظر می‌رسید اهمیت جایگاه علم در تقابل با عروج ایده‌آلیسم و فاشیسم را جدی نگرفته‌اند. رفقای کمیته‌ی جوانانِ بلژیک و سازمان زنان هشت مارس (ایران – افعانستان) نیز در این برنامه شرکت کرده و با شعارهای سیاسی و بیانیه‌های خود توجه حاضرین را به سطح دیگری از مبارزه جلب کردند. این‌که چرا این مبارزه باید ادامه یابد و این‌که چرا باید بخشی از یک مبارزه‌ی بزرگتر در مقابل سیستم موجود باشد. در این برنامه شعارهای متعددی در دست شرکت کنندگان دیده می شد مانند: «من علم را دوست دارم!»، «علم و نه سکوت!»، «علم در خطر است!»، «بشریت در خطر است!» و ... رفقای ما نیز با شعارهای کارزارِ «نه به فاشیسم!» حاضر بودند: «نه! به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!»، «علم را عظمت ببخشیم!»،«نه به یک آمریکای فاشیست»، «محیط زیست را عظمت ببخشیم (و نه آمریکا را)!» و پوسترهایی از این کمپین را با خود برده بودند. خوشبختانه استقبال شرکت کنندگان از شعارها و تراکت‌های ما خوب بود.

شرکت در این برنامه هم از زاویه‌ی رویارویی با جریان‌های واپس‌گرا و ارتجاعی اهمیت داشت و هم از زاویه‌ی همکاری، همبستگی و تاثیرگذاری بر قشر معینی از جامعه که بر اهمیتِ جهانبینی علمی و رویکردِ علمی به جهان پافشاری می‌کنند و هدف رفقای ما از همراهی و شرکت در این برنامه تقویتِ چنین سیاستی بود.

کمیتۀ جوانان بلژیک
فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - بلژیک

 جایزه انجمن قلم آمریکا به ستار بهشتی اهدا شد

جایزه انجمن قلم آمریکا به ستار بهشتی اهدا شدکمیته آزادی قلم مؤسسه «پِن نیوانگلند» جایزه موسوم به «واسیل استوس» خود در سال ۲۰۱۵ را به ستار بهشتی وبلاگنویس فقید ایرانی اهدا کرد.

ستار بهشتی در سال ۱۳۹۱ به دلیل انتشار مطالب انتقادی از حکومت ایران در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و براثرآسیبهای ناشی از شکنجه در طول بازداشت، جان خود را از دست داد.

مراسم اهدای جایزه انجمن قلم آمریکا پنجشنبه شب در دانشگاه ام.آی.تی شهر بوستون در ایالت ماساچوست برگزار شد .

این جایزه هر سال به نویسندگانی داده می شود که به دلیل بیان صلح آمیز نظرها و آرای خود، مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و در برابر سانسور و فشار مقاومت کرده‌اند.

سرنگونی، با صدای عباس حیدری
نقالی یک دخت آزاده ایران زمین در پاسارگاد
جلوگیری وزارت اطلاعات از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان

جلوگیری وزارت اطلاعات از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان


کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از برگزاری مجمع عمومی سالانه‌ی این کانون جلوگیری کرده است. در این مجمع قرار بود "هیئت دبیران" جدید کانون انتخاب شود.

قرار بود روز جمعه (۲۶ اوت/ ۵ شهریور) مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران با هدف انتخاب "هیئت دبیران" جدید در منزل یکی از اعضا برگزار شود؛ این جلسه اما با حضور ماموران امنیتی لغو شد. این خبر را کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است.
بر این اساس، در ۱۰ روز اخیر فاطمه سرحدی‌زاده، اکبر معصوم‌بیگی، علی‌رضا عباسی، قارن سوادکوهی و رضا خندان مهابادی، پنج عضو ارشد کانون نویسندگان، به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند؛ به آنان تاکید شده بوده از برگزاری مجمع عمومی خودداری کنند.
کانون نویسندگان ایران شهریورماه ۱۳۹۳ اعلام کرد که مجمع عمومی این کانون در روز هفتم شهریور همان سال پس از ۱۲ سال ممانعت نیروهای امنیتی بار دیگر برگزار شده است. شهریورماه ۱۳۹۴ نیز خبر تشکیل مجمع عمومی این کانون منتشر شد.
در همین زمینه:

نامه کانون نویسندگان به روحانی: به جای حرف زدن، عمل کنید
وزیر ارشاد اهل قلم را تهدید کرد
رضا خندان مهابادی: کانون نویسندگان ایران همچنان مقاومت می‌کند
این کانون در سال ۱۳۴۷ تشکیل شده و یکی از اصلی‌ترین نهادهای غیر دولتی نویسندگان در ایران برشمرده می‌شود. دست‌اندرکاران کانون نویسندگان همواره بر غیر سیاسی بودن این تشکل و فعالیت‌های آن تأکید کرده‌اند. فعالیت‌های کانون اما همواره برای دولت‌ها حساسیت‌برانگیز بوده است.
حمله به دفتر کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۶۰، سانحه‌ای که در سال ۱۳۷۵ برای اتوبوس حامل گروهی از نویسندگان به ارمنستان رخ داد، ممانعت از برگزاری مجمع عمومی در سال‌های مختلف و قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، دو عضو این کانون (پرونده موسوم به ‌"قتل‌های زنجیره‌ای") از نمونه رخدادهای سیاسی هستند که برای این تشکل صنفی-فرهنگی رخ داده‌اند.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران که در پی لغو مجمع عمومی این نهاد صادر شده، آمده است: «ما بارها اعلام کرده‌ایم نویسنده‌ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم و بدیهی است مجامع عمومی کانون نیز هدفی جز این را دنبال نمی‌کنند».
کانون نویسندگان ایران سه ماه پیش هم در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواسته بود دولت وفاداری به آزادی را در عمل نشان دهد. این تشکل، سانسور و حذف در نمایشگاه کتاب تهران را ناقض سخنان رئیس جمهوری اسلامی در دفاع از آزادی نویسندگان و ناشران خوانده بود

.DWhttp://www.dw.com


اخبار 17.03.201617.03.2016

سرقت آثار تاریخی هورامان توسط حکومت ایران


توسط :جمعیت حقوق بشر کردستان
مدتی پیش اشخاصی اقدام به انتقال آثار باستانی هورامان،در شرق کوردستان ،توسط هلیکوپتر حکومتی جمهوری اسلامی از سایت تاریخی «اسپریز» نمودند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یکی از اهالی هورامان ،عکس‌ها و خبری‌هایی در مورد اینکه مقدار زیادی آثار دوره پارینه سنگی در یک غار واقع در میدان «اسپریز» یافته شده است و توسط هلیکوپترحکومتی شبانه از این مکان تاریخی به سرقت رفته ،نشر نموده است.

این شخص عکس‌هایاز محوطه غار گرفته است که ،اشخاص نا‌شناسی در حال کندو کاو در غار تاریخی «اسپریز» می‌باشند. و متوجه می شود این افراد، کاوشگران میراث فرهنگی نیستند. و از این موضع اظهار نگرانی کرده بود،

وی برای اطلاع از حفاری و کاوشهای افراد نا‌شناس و انتقال آثار تاریخی با هلیکوپتر، از میراث فرهنگی خواسته بود که درصورت ادامه کاوشِ کارمندان میراث فرهنگی در سایت «اسپریز »اطلاعی به اهالی منطقه هورامان بدهند.

درپاسخ، مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان سنه گفته بود: کاوش‌ها تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری ادامه داشته ودر تاریخ
مذکور کاوشهای میراث فرهنگی به اتمام رسیده است. و اطلاعی از انتقال آثار تاریخی «اسپریز» توسط هلیکوپتر ندارد.

این شخص در ادامه می‌گوید: هنگام غروب نیروهای نظامی جاده‌ها را بسته و اجازه رفت وآمد را به هیچ کسی نمی‌دادند. مردم منطقه را هم از مکان سایت «اسپریز» دور کردند. و یک ساعت بعد، صدای پرواز هلیکوپتر شنیده شد، که در میدان «اسپریز» فرود آمد.

به محض فرود آمدن، از دور می‌توان دید که با استفاده از چراغهای روشن در حال حمل وخارج کردن اشیایی از درون غار به داخل هلیکوپتر می‌باشند.

گفته می شود اهالی روستای “ناو” دیده اند که به وسیله قایق اشیإ تاریخی از رودخانه عبور داده شده اند.

روستای اسپریز یکی از سه روستایی دهستان ژریژه، شهر سروآباد، در شرق کوردستان می‌باشد.

کهن‌ترین آثار سکونت انسان در بررسی‌ها و کاوشهای باستان‌شناسی در اطراف روستای «هجیج، ناو و اسپریز» یافت شده و مربوط به دوران پارینه سنگی است که طبق گزارش باستان‌شناسان بیش از چهل هزار سال تا حدود ۱۲ هزار سال قدمت دارند آثار کشف شده شامل ابزارهای سنگی غارنشینان اولیه، استخوان حیوانات شکار شده که بیشتر متعلق به بزکوهی بوده و بقایای اجاق است که در چند غار از جمله گیلوان و مرو دارای کشف شده است.


Sting and Stevie Wonder - "Fragile" (from Sting's 60th birthday concert)

درود بر هنرمندى كه در كنار هموطنانش ايستاده است

Posted by Peyman SG on Freitag, 19. Juni 2015
شاهرخ
شاهین شیرازی از نخستین و برجسته ترین شاعران پارسی گوی یهودی است که از لحاظ کیفیت و کمیت اشعار، سرآمد دیگر شاعران یهود محسوب می شود.

درود خدمت تمام هموطنان عزيزم

‏شاهين‬ ‏شيراز ى‬ ‏شاعر‬ ‏بزرگ‬ ‫ ‏ايرانى ‬ و ‫ ‏يهودى‬

شاهین شیرازی از نخستین و برجسته ترین شاعران پارسی گوی یهودی است که از لحاظ کیفیت و کمیت اشعار، سرآمد دیگر شاعران یهود محسوب می شود.کاتبان یهود در نسخه های خطی، او را مولانا شاهین شیرازی نامیده اند. از محل دقیق تولد و نام عبری او اطلاع دقیقی در دست نیست، هر چند از کاشان و شیراز به عنوان محل تولد او نام برده اند، در هیچ یک از تذکره های فارسی نامی از شاهین شیرازی و آثار وی نیامده است. این امر با فارسی-یهودی بودن اشعار او ارتباط دارد. اردشیرنامه از مهمترین آثار فارسی-یهودی است که شاهین آن را در قالب مثنوی و در بحر هزج مسدس اخرب سروده و آن را در 733 ق/ 1333 م به پایان برده است.

جدا از بخش مقدمه كتاب ايشان که ستایش به خدا، موسی و برادرش هارون و مدح حکمران زمانش ابوسعید ایلخانی (حکومت ۷۱۷-۷۳۶ ه.ق/۱۳۱۷-۱۳۳۵ م.) است، اردشیرنامه را می‌توان به پنج قسمت جدا کرد:

قسمت اول، توصیف شجره‌نامه شاهان ایرانی، یعنی اجداد اردشیر (یا بهمن، که در اواخر به کار رفته) و قهرمان‌ها مثل لهراسب، گرشتاسب، اردشیر، زال، رستم، میلاد و پشوتن به همراه دشمنان تورانی اش است. این قسمت بکرات الگوگرفته از شاهنامه است، گرچه تفاوت‌های جزئی دارد (مثل نام چهار پسر اسفندیار).
قسمت دوم، مستقیماً مجذوب کتاب استر شده، در آن داستان عشق و ازدواج بین اردشیر و دختر نبوکدنضر، وشتی، و بعدتر بین او و دختر یهودی، استر، کسی که در آخر ملکه ایران می‌شود و یهودیان را از خطر تباهی نجات می‌دهد.
قسمت سوم، نامربوط به کتاب استر، درباره داستان پرجزئیات (که حدود سی فصل طول می‌کشد) از عشق بین شیرویه، پسر اردشیر و وشتی، و مهرزاد، شاهدخت چینی (کسی که شیرویه هنگام سفر شکار او را می‌بیند) است. بر اثر شیفتگی شیرویه به شاهدخت، با او به چین سفر می‌کند. به دنبال ازدواج، ماهیار به دنیا می‌آید. بعد از سلسله ماجراجوئی، شیرویه در آخر در دریا غرق می‌شود.
قسمت چهارم، که عموماً بازتاب وقایع توصیف شده در کتاب استر است، در مورد عمق عشق اردشیر و زندگی اش به استر و داستان توطئه‌هامان برای نابود قوم یهود(استر، فصل ۳)، تلاش مشترک استر و مردخای برای نجات هم‌کیشانشان (استر، فصل ۴-۸) و اعدام‌هامان و پسرانش (استر، آیه ۷:۹) بحث می‌کند. در این شرح و تفسیر در زمینه این قسمت، شاهین از منابع تلمودی و میدراشی بهره می‌جوید.
قسمت پنجم، با کوروش بزرگ سروکار دارد.
در قسمت نتیجه گیری اردشیرنامه، شاهین تقوا و پرهیزگاری کوروش را می‌ستاید ولی داستان را به قسد تکمیل آن در اثر دیگرش به نام عزرانامه، ناتمام می‌گذارد. اجزای اردشیرنامه در ۱۹۱۰ در اروشلیم توسط خاخام شعمون بخارایی منتشر شد.

اردشیرنامه از لحاظ موضوعی به بخش های مختلف تقسیم می شود. بخشی از آن که به وصف پادشاهان و پهلوانان ایرانی همچون گشتاسب، کیقباد، لهراسب، ارجاسب، رستم، اسفندیار و اردشیر(بهمن) و جز آن اختصاص دارد، با اندکی اختلافی، از دانشنامه فردوسی اقتباس شده است. در بخش های دیگر مثنوی مانند حکایت عاشق شدن اردشیر به وشتی، دختر بختنصر (نبودکنضر)، آزار و اذیت دختران بنی یعقوب توسط وشتی و یا داستان عاشقانه اردشیر و استر، رویدادها و چهره ها از کتاب استر برگرفته شده است.

در بیشتر مجموعه فارسی - یهودی بلافاصله در ادامه اردشینامه می آید و از لحاظ محتوا در واقع ادامه داستان کوروش است. این بخش مبتی بر «کتاب عزرا» و روایات مربوط به تجدید بنای اورشلیم در زمان کوروش است. عزرانامه شامل 599 بیت است و نسخه های خطی نیز از آن موجود است.

پاينده ايران وايرانى

سرفراز پرچم سه رنگ شير وخورشيد نشان بر بام ميهن عزيزمان

جاويد شهريارى ايران زمين

(سامان رضايى )

تبعيد، برتولت برشت، ترجمه از نيوشا فرهى

تبعيد، برتولت برشت، ترجمه از نيوشا فرهى
عکسی از مراسم خاکسپاری نیوشا فرهی


تبعيد
برتولت برشت، ترجمه از نيوشا فرهى در ٢ دسامبر ١٩٨٤
(١)
ميخى بر ديوار مكوب،
كتت را روى صندلى اى بيانداز!…
چرا بايد براى چار روز نگران بود؟
فردا تو باز ميگردد!


بگذار آن درخت كوچك بى آب بماند!
چرا اصلن بايد درختى كاشت؟
قبل از آنكه به ارتفاع پله اى برسد،
تو با خوشحالى اين محل را ترك ميكنى!

هنگامى كه از كنار مردم ميگذرى،
كلاهت را به روى چشمانت بكش!
چرا بايد كتاب دستور زبان بيگانه را ورق زد؟
اخبارى كه تو را به وطنت ميخوانند
به زبان خودى نوشته شده است.

همانطور كه گچ سقف پوسته ميشود
(و هيچ كارى نكن تا متوقفش كنى!)
آن حصار زورى كه آنجا عليه عدالت در مرز كشيده شده،
فرو خواهد ريخت.

(٢)
ببين ميخى را كه در ديوار است، ميخى كه تو آن را كوبيدى!
گمان ميكنى كى باز ميگردد؟
ميخواهى بدانى كه راستى ته دلت به چه ايمان دارى؟
هر روز، پياپى
تو براى رهايى كار ميكنى،
نشسته اى در اطاقت مى نويسى.

ميخواهى بدانى كه راستى در مورد كارت چه فكر ميكنى؟
نگاه كن به آن درخت كوچك بلوط گوشه ى حياط
همانكه قوطى پر از آب را بسويش مى برى!

“يادداشت مترجم

بارها مطرح شده است، و بسيار دفعات با پوزخند، كه منظور از شعر علمى چيست؟ يعنى چه كه شعرى ماترياليسم ديالكتيك تاريخى را اشاعه ميدهد؟ اصلن شعر با اين مفاهيم چه كار است؟

پاسخ به اين مهم در كشور ما به همراه بررسى هاى دقيق و عميق انجام نپذيرفته. آنچه هم كه اينجا عرضه ميشود، فقط يك نمونه است و كوششى كوچك در كنار ديگر كوشش ها براى طرح قضيه و ياد آورى مجدد اينكه شاعران انقلابى و مترقى و نيز مترجمين، منتقدين، روشنفكران و اهل قلم پويا و متعهد به ديدگاه هاى علمى، كوشش به پاسخ گفتن به اين سوالات را در دستور كار خود قرار دهند – چرا كه دوران تبعيد حدالاقل اين فرصت و رخصت را براى ما پيش آورده كه در احوال و افكارمان تامل و تعمق و تجديد نظر كنيم و به مطالعه و تحقيق جدى و اصولى بپردازيم.

به اعتقاد اين مترجم، برتولت برشت شاعر ماركسيست به معنى اخص كلمه است كه شيوه علمى نه فقط بعنوان “زينت” شعر او و “خالى نبودن عريضه” – مانند برخى از شاعران درجه دو و سه حزبى كه دائم به مناسبت هاى گوناگون كه حزب معين ميكند “ناچارند بسرايند”! – بلكه اساسن ذات كار، هسته ى مركزى و جوهر اثر اوست. يعنى او علمى مى انديشد و علمى به زندگى مينگرد و علم، مترى است در خدمت او براى اندازه گيرى و نيز ابزارى است براى دگرگون كردن و دوباره ساختن، در نتيجه شعر او، كه از او و نحوه ى زيست و مبارزه و انديشه اش هرگز جدا نيست و در واقع انعكاس لطيف و آهنگين و پرخاشجويانه ى همه ى آنهاست، نيز خود بخود، و بى آنكه خالقش را دچار زحمتى كند، علمى است.

اين نوع شعر- مانند هر هنر پيشروى ديگر- در چارچوب گسترده ى تاريخى و برگستره ى مناسبات طبقاتى و درك و شناخت اوضاع و محيط انسانها – چه بطور مشخص و چه به شكل عام و كلى- پديده ها را محك ميزند، مطرح ميسازدشان، در راه دگرگون كردنشان ميكوشد، در خدمت جايگزينى حقيقت آرمانى بجاى واقعيت موجود تلاش ميكند، رهنمودش مستدل است، گريه اش منطق دارد، احساسش در عميق ترين و اصيل ترين عواطف و شعور انسانى ريشه دارد، “تصادف” و “بخت” در مصراع ها، و نيز در نگاهش، جا و نقشى ندارند، و…

شعر “افكارى در باره ى دوران تبعيد” يكى از بهترين نمونه ها براى درك و شناخت علمى است. در اين شعر برشت بر اساس يك شناخت دقيق علمى از آنچه در تبعيد ميگذرد با آگاهى تمام دو نوع طرز تفكر متضاد در ارتباط با چگونگى رويارويى با تبعيد را مقابل هم قرار ميدهد و براى آنكه درك قضيه را ساده تر كند، هر دو طرز تلقى را با مسائل واحدى در تبعيد درگير ميسازد – و آنها هم چيزهاى بسيار ساده ى زندگى روزمره هستند، يعنى خود زندگى هستند، مانند”كوبيدن ميخ بر ديوار”، “آب دادن درخت”، “ياد گرفتن زبان بيگانه”، سقف محل سكونت را تعمير كردن” و “پشت ميز تحرير نشستن”.

در بخش اول، طرز تلقى “جبرى” است. صاحب اين طرز تلقى فقط در بطالت و بى هيچ تلاشى انتظار ميكشد تا اوضاع بر اساس “جبر تاريخ” خود بخود درست شود و او برگردد. اين طرز تلقى دركى مكانيكى و سطحى از “تاريخ” و “جبر و ضرورت” دارد. همچنين كار، تلاش، كوشش، آموختن و عشق ورزيدن براى او مفاهيمى انتزاعى اند كه ظاهرن در زمان و مكان مشخص ( مانند زمان صلح و پيروزى در وطن!) معنى دارند و در غربت و تبعيد لزومى نيست به آنها گردن گذاشت! او همه چيز را “زودگذر” ميپندارد و از اين رهگذر عمرش را در تبعيد برباد ميدهد و نميداند كه اگر به سرزمينش هم بازگردد، حاصلى براى آن و مردمش نخواهد داشت، چون او خسته، عصبى، از خود و مردم بيگانه، و بى دانش است و هنر هاى كار كردن، زيستن و عشق ورزيدن را فراموش كرده.

در بخش دوم، طرز تلقى چيز ديگرى است. كار هدفمند، تلاش براى بهزيستى، كوشش براى رشد كردن، آموختن دانش و عشق ورزيدن به زندگى و همنوعان در خمير مايه ى شخصيت اوست – چه در زندان هيتلر و شاه و خمينى، چه در شهرى بزرگ و صنعتى چون شيكاگو و چه در دهى كوچك در ميهن خود. با داشتن اين خصلت ها در محيط اجتماعى خود عمل ميكند و از مجراى همين عملكرد اجتماعى است كه داراى هويت ميشود. “زندگى”براى او يك پديده ى مجرد و ذهنى نيست كه در كشورش آن را “جدى” بگيرد و به آن عشق بورزد و براى بهتر شدنش مبارزه كند، اما در غربت – به زعم اينكه در كشورى بيگانه است – به آن اهميتى ندهد و هى از اين دست و از آن دست كند تا برگردد و دوباره “آغاز به زيستن” نمايد! هرگز.

به اعتقاد او زندگى، زندگى است و انسان، انسان است – همه جا و همه وقت. نه انسان و نه زندگى متوقف نميشوند – هيچ جا و هيچ وقت. و آرمان ها و هدف هاى والاى انسانى و تلاش براى زيستن، و خوب زيستن، حد و مرز و حدود و ثغور نميشناسد. درست است كه در كشور بيگانه انسان ملول است و بيتاب، اما بايد آن نهال را آب داد چون سبز است، ريشه دارد و مملو از زندگى و بايد رشد كند- هر كجا و هر زمان كه باشد. طبيعت زمان و مكان نميشناسد. تبعيدى نيز همان نهال است، زندگى همان نهال است، آزادى همان نهال است- هر سه بايد رشد كنند و گر نه جنايتى رخ ميدهد! و آيا بدون آنكه نهال را آب دهيم، از آن مراقبت كنيم، در پرتو آفتاب بگذاريمش، امكان دارد كه رشد كند (حتى در بهترين خاك وطن)؟

اين است درس برشت بزرگ! ما كت خود را به ميخ مى آويزيم، با مردمى كه از كنارمان ميگذرند به گرمى سلام ميكنيم، زبان كشور مهماندارمان را مى آموزيم ( چرا كه مهمترين پل است به شناخت جهانى ديگر، فرهنگى ديگر انسان هايى ديگر) نميگذاريم سقف محل سكونت مان بر سرمان ويران شود همانگونه كه ميكوشيم تا حصار زورى را كه در مرز كشورمان كشيده اند، ويران كنيم، براى رهايى انسانها قلم ميزنيم – و اگر لازم شد جان ميدهيم بى آنكه عاشق مردن باشيم – و هرگاه بخواهيم كه به ميزان رشد كارمان، زندگى مان، آزاديمان پى ببريم، نگاهى مياندازيم به “آن درخت كوچك بلوط گوشه ى حياط” و يا گلدان كوچكتر در چارچوب پنجره.

من اين شعر را در دوم دسامبر ١٩٨٤ ترجمه كردم و ترجمه آن را تقديم داشتم به رفيق عباس، و هزاران چون او، كه از تبعيد به ستوه آمده اند! و خوشحالم كه امروز آن را چاپ ميكنيم تا هزاران ايرانى ديگر در تبعيد آنرا بخوانند چرا كه اين شعر حديث زندگى همه ما تبعيديان است.

نيوشا

دوم سپتامبر ١٩٨٧by Editor · December 4, 2015

يه شعر بسيار زيبا در قالب وصيت نامه از وحشى بافقى ... شاد باشيد و ناراحتى را از خود دور نگهداريد

Posted by Ahmad Ahmadi on Donnerstag, 3. Dezember 2015
ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای لغو حکم زندان فیلم‌ساز کرد ایرانی تلاش های بین اللملی جهت لغو حکم صادره برای کیوان کریمی فیلم‌ساز کرد ایرانی که از سوی قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است، همچنان ادامه دارد.گزارش شپول عباسی
رضا صالحی امیری، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران از تعطیلی «صدها» کتابفروشی و تغییر کاربری آنها به «پیتزافروشی» خبر داد.

۱۳۹۴/۰۸/۳۰

رضا صالحی امیری، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران از تعطیلی «صدها» کتابفروشی و تغییر کاربری آنها به «پیتزافروشی» خبر داد.آقای صالحی امیری این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۷ آبان‌ماه) در حاشیه مراسم اعطای اولین دوره کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور با عنوان «نشان دهخدا» بیان کرده‌است.

وی «وضعیت کتابفروشی‌ها» در ایران را نامناسب عنوان کرده و افزوده در تهران با این جمعیت، کمتر از هزار کتابفروشی وجود دارد.

رئیس کتابخانه ملی در عین حال گفته «وضعیت معیشتی» مؤلفان و ناشران «خوب» نیست و «متوسط نشر در ایران به شدت پایین آمده‌است.»

صالحی امیری متوسط نشر در کشور را «۱۰۰۰ نسخه به پایین» اعلام کرده‌است.

وی همچنین سرانه مطالعه در ایران را «پنج دقیقه و در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ دقیقه در روز» دانسته‌است.

رئیس کتابخانه ملی با «نگران‌کننده» خواندن این آمار، علت اصلی آن را فقدان «فرهنگ‌سازی در زمینه کتابخوانی از سوی آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده و صدا و سیما و رسانه‌ها» عنوان کرده‌است.

آقای امیری در حالی از نبود «انگیزه و نیاز» به مطالعه در سطح جامعه سخن گفته که کارشناسان یکی از علت‌های عمده این بی‌انگیزگی را سانسور کتاب از سوی وزارت ارشاد و نیز حمایت‌های دولتی از ناشران مذهبی، ایدئولوژیک و همسو اعلام می‌کنند.

جیمز مرچنت، مدیر بخش پژوهش شرکت رسانه‌های خرد، که با انتشار گزارش «انسداد نویسنده، داستان سانسور در ایران» به بررسی وضعیت نشر و سانسور کتاب در ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تا دوران ریاست جمهوری حسن روحانی پرداخته، گفته «سیستم ممیزی {در زمان حسن روحانی هم} کار خودش را ادامه می‌دهد و انتقادات سیاسی و اجتماعی را سرکوب می‌کند، خلاقیت را خفه می‌کند و جلوی رشد فرهنگ ادبی پویا را می‌گیرد.»

وی در گفت‌وگو با رادیو فردا افزوده «بعضی از نویسندگان حتی می‌گویند که ممیزهای جدید در زمان روحانی مجهزتر از قبل هستند و قدرت تشخیص استعارات و تمثیل‌ها را دارند که این خصوصیت آن‌ها را از ممیزان زمان احمدی‌نژاد که بیشتر روی کلماتی مثل سکس و شراب و دشنام‌ها حساسیت داشتند خطرناک‌تر می‌کند. روحانی کمی تیزی‌ها را صیقل داده اما هیچ تغییر و اصلاح بنیادین ارائه نداده که بتواند آزادی نویسندگان ایرانی را به طور قابل ملاحظه افزایش دهد.»

پیش از این علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با انتقاد از ورود این نهاد به حوزه نشر گفته بود بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد قفسه‌های کتاب این سازمان «مراجعه‌کننده» ندارد.

آقای مختارپور اضافه کرده که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حال حاضر رقیب ناشران شده و طی دو سال ۱۴ میلیون جلد کتاب با هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان تولید کرده‌است.
.وی افزوده زمانی که «نهاد» تبدیل به ناشر شود و کتاب‌های مورد نیاز خود را تولید کند، معلوم است که صنعت نشر کشور از بین خواهد رفت.نوبل ادبیات ۲۰۱۵ به سوتلانا الکسیویچ نویسنده بلاروس رسید آکادمی سلطنتی نوبل سوئد "سووتلانا الکسیویچ" نویسنده بلاروس را برنده نوبل ادبیات امسال اعلام کرد.
'آنتی-داعش'؛ کمپین هنرمندان ایرانی علیه ویرانگری هنری گروه دولت اسلامی

'آنتی-داعش'؛ کمپین هنرمندان ایرانی علیه ویرانگری هنری گروه دولت اسلامی


فروزان جمشیدنژاد
روز‌نامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر
هم‌رسانی

نمایی از شهر پالمیرا
به دنبال تخریب بقایای تمدن‌های کهن و غارت اشیاء و آثار عتیقه و ارزشمند موزه‌های عراق و سوریه، جمعی از هنرمندان ایرانی حوزه تجسمی و مفهومی با انتشار بیانیه و راه‌اندازی کمپینی به ویرانگری و تخریب میراث فرهنگی بشر به دست گروه موسوم به "دولت اسلامی"(داعش) اعتراض کرده‌اند.
در این بیانیه که به امضای تعداد زیادی از هنرمندان سرشناس ایرانی از جمله پرویز تناولی، آیدین آغداشلو، کامبیز درمبخش و آلفرد یعقوب‌زاده رسیده، آمده است: "داعش دشمن تاریخ است. دشمن تاریخ اندیشه، تاریخ هنر، تاریخ زیبایی، تاریخ زبان. در یک کلام او دشمن میراث بشری است."
نیما زاغیان و علیرضا امیر حاجبی، از هنرمندان حوزه تجسمی و مفهومی، که این کمپین را راه اندازی کرده و نام " آنتی ـ داعش " را روی آن نهاده اند، عقیده دارند " آنتی ـ داعش"، همبستگی هنرمندان در اعتراض به تخریب میراث باستانی بشری به وسیله داعش است.
هنوز زمان زیادی از غارت موزه بغداد پس از سقوط صدام، و یا نابودی مجسمه بودا در بامیان افغانستان به وسیله نیروهای طالبان نگذشته است که امروز شاهد تخریب طاق نصرت در پالمیرا، غارت موزۀ موصل و تخریب تندیس‌های باستانی متعلق به تمدن آشوری در نمرود عراق به وسیله گروه دولت اسلامی هستیم.
تاریخ بشری همواری شاهد ویرانی بسیاری از تمدن‌های کهن و دست آوردهای فرهنگی و هنری‌ای بوده که قربانی جنگ، خشونت و یا تعصب قومی و مذهبی شده‌اند. امروز اما خطری بزرگ تر ، بقایای گهواره تمدن تاریخ بشری- تمدن بین النهرین -و میراث فرهنگی و هنری منطقۀ خاورمیانه را تهدید می‌کند. از زمانی که گروه "دولت اسلامی"(داعش) در منطقه خاورمیانه سر برآورده، بسیاری از بقایای آثار فرهنگی و هنری تاریخی این منطقه، به وسیله نیروهای این گروه معدوم شده است.
Image copyrightBBC World Service
Image caption
پالمیرا قبل و بعد از داعش
مونا زاهد، فیلمساز و از امضاکنندگان این بیانیه، درباره ویرانگری تاریخی داعش می‌گوید: "تاریخ، هویت جهان است و آثار به جامانده بشر، سرشت و سرنوشتی‌ست که آدمی از آغاز تاکنون داشته است. اکنون اما طایفه ای آمده‌اند که به چیستی و چگونگی ما می‌تازند و جز زبان سنگ و آهن چیزی نمی‌فهمند. این سنگ اندیشان تصور می‌کنند که قادر به محو تاریخ‌اند. غافل از آنکه خود ، هم برآمده از تاریخ اند و هم بخشی از آن خواهند شد. روزی که سنگواره جمجمه ابوبکر البغدادی در خرابه‌های نینوا، آشورا، دمشق یا لاذقیه کشف شود، اونیز بخشی از خواب هفت هزار سالگان خواهد شد."
نیما زاغیان که ایدۀ اصلی این کمپین از آنِ او بوده است در مورد تصمیم خود برای راه‌اندازی این کمپین در صفحه فیس بوک این کمپین نوشته است: "از روزی که شاهد نمایش هولناک داعش در موزه موصل و شهر باستانی نمرود بودم، تصمیم گرفتم از کنار جنایتی چنین سترگ به سادگی عبور نکنم. و امروز ــ که شاید در همین لحظه نگاشتن این سطور، داعش در حال تخریب بخشی دیگر از پالمیرای باستانی است ــ سرانجام سنگ بنای این پروژه کنشگرانه ( و نه واکنش گرا ) گذاشته شد."
تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان بیانیه "آنتی- داعش"، بر این باورند که عزم داعش برای نابود کردن بقایای نخستین تمدن‌های بشری در بین‌النهرین، آنچنان مخرب و تکان‌دهنده است که نمی‌توان در برابر آن خاموش ماند. به اعتقاد آنها جهان در برابر تخریب آثار به جا مانده از تمدن خاورمیانه سکوت کرده و افکار عمومی نیز حساسیت درخوری نشان نمی‌دهد.
مونا زاهد، در مورد اهداف بیانیۀ "آنتی- داعش" می‌گوید: "داعش بازیگر متعارف جهان جدید نیست. داعش در عصر "پیشا جهانی شدن " زندگی می‌کند، از این روست که به این همه هشدارها و زنهارهای نهادهای بر آمده از دوران معاصر یکسره بی‌تفاوت است. بنابراین ما خطاب به او نمی‌نویسیم که نیک می‌دانیم توجهی بدان نخواهد داشت، بلکه ما خطاب به وجدان بشری می‌نویسیم و به همه کسانی که در زهدان خود این هیولای خفته را پرورانده‌اند. و به همه آنهایی که بی تفاوتی را چاره دردهای عمیق انسان می‌خوانند، می‌نویسیم تا بدانند سرانجام حتی قطره آبی می تواند دل سنگ را بشکافد و آنگاه است که تاریخ دوباره احیا خواهد شد."
در بخشی از این بیانیه آمده است: "شاید زمان آن باشد که هنرمندان معاصر واکنشی متفاوت از خود نشان دهند و به اعتراضی فعال علیه داعش بپردازند. نه داعش، بلکه هر آنچه و آنکه میراث تمدن بشری را هدف قرار داده است."
Image copyrightReuters
Image caption
طاق نصرت پالمیرا که داعش آن را تخریب کرد
برای گروه داعش، این تندیس ها، به مثابه بت‌هایی از روزگار سنگ‌پرستی‌اند و باید نابود شوند.
در فوریه ۲۰۱۵، گروه داعش، ویدئویی منتشر کرد که عملیات تخریب مجسمه های باستانی عراق را نشان می‌داد. در این ویدئو که در موزۀ شهر موصل عراق ضبط شده بود، نیروهای داعش را می‌بینیم که با پتک و ابزار برقی سرگرم نابود کردن تندیس‌های باستانی متعلق به تمدن آشوری‌اند. آنها این تندیس‌ها را به عنوان بت های قلابی شناخته و در صدد تخریب آنها برآمده‌اند.
در همین زمان بود که شورای امنیت سازمان ملل ، تجارت اشیاء عتیقه سوریه را ممنوع اعلام کرد. زیرا بر اساس گزارش‌های منتشر شده، داعش نه تنها تمدن‌های کهن باستانی را ویران می‌کند، بلکه برای افزایش توان نظامی و تروریستی خود در کنار معاملات نفتی، گروگان گیری و باج گیری، از فروش اشیاء عتیقه موزه‌های غارت شده در عراق و سوریه، به عنوان یکی از منبع‌های درآمد اصلی خود استفاده می‌کند.
در ماه مارس ۲۰۱۵ نیز این گروه، در عملیاتی دیگر، آثار باستانی تمدن آشوری در شهر نمرود عراق را از بین بردند. شهر تاریخی نمرود، پایتخت امپراتوری آشوریان است که از آن به عنوان نگین تمدن آشوری یاد می‌شود و در قرن ۱۳ پیش از میلاد و در حاشیه رود دجله، بنیان گذاشته شد. نیروهای داعش، پس از تخلیه اشیاء قیمتی از نمرود، کل این منطقه باستانی را با خاک یکسان کردند.
راه اندازان کمپین "آنتی- داعش"، با ایجاد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و توییتر، از هنرمندان خواسته‌اند تا با امضا این بیانیه از حرکت آنها پشتبانی کرده و نسبت به تخریب میراث فرهنگی بشر به وسیله داعش واکنش نشان دهند. به گفتۀ امیرحاجبی، این بیانیه، کاملا آزاد است و هر کس که دغدغه میراث جهانی دارد و با هنر و اندیشه معاصر در ارتباط است می‌تواند مخاطب این بیانیه باشد.
مونا زاهد در مورد تاثیر این بیانیه و اینکه آیا اصولا انتشار چنین بیانیه‌ها و راه اندازی چنین کمپین هایی، می تواند جلوی ویرانگری و توحش داعش را بگیرد می‌گوید: "این جور بیانیه‌ها بیشتر وجه سمبولیک دارند، اینکه آیا تا به حال یونسکو و باستان‌شناسان و گروه‌های فرهنگی دیگر، موضع گیری نکردند به نظر من تاسف بارتر از عملکرد داعش است. شاید این بیانیه باید خطاب به آنها و حتی سازمان ملل نوشته می شد. آن هم به صورت یک درخواست و نه بیانیه. البته این کمپین‌ها اگر فراگیر شوند و فشارشان را روی مجامع بین المللی بگذارند، ممکن است تاثیر بیشتری داشته باشند. زمانی که طالبان، بودای بامیان را منفجر کرد، قبلش همه می دانستند، چون آنها اعلام کرده بودند این کار را می‌کنند اما همه دست روی دست گذاشتند تا فیلم آن منتشر شد."
Image copyrightAP
به گفتۀ تهیه‎کنندگان این بیانیه و راه اندازان کمپین "آنتی-داعش"، این بیانیه، بخشی از مرحلۀ نخست یک کمپین بزرگ علیه داعش است. این مرحله، تشکیل اجتماعی از هنرمندان و اندیشمندانی است که اعتراض فعال خود را با امضا و انتشار این بیانیه اعلام داشته اند. به گفتۀ آنها به زودی مرحله بعدی کمپین "آنتی داعش" آغاز خواهد شد که آفرینش آثار هنری با الهام از آثار هنری تخریب شده به وسیله داعش است.
قرار است در مرحله دوم، از تمامی هنرمندانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند ، دعوت شود تا با الهام از آثاری که در عراق و سوریه از بین رفته، آثار هنری تازه‌ای خلق کنند. این آثار در یک موزه یا گالری به نمایش گذاشته خواهد شد.
تا کنون بیش از شصت نقاش، مجسمه ساز، گرافیست، آهنگساز و فیلمساز به کمپین "آنتی-داعش" پیوسته‌اند که در میان آنها نام آیدین آغداشلو، پرویز تناولی، کامبیز درمبخش، کورش شیشه گران، کامران عدل، نادر مشایخی، گیزلا وارگا ـ سینایی، جمشید بایرامی، گیتا گرکانی، مونا زاهد، سمیرا علیخانزاده، کریستف رضاعی، بهروز بقایی و سیمین کرامتی دیده می شود.
چندی قبل، انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز نسبت به تخریب آثار هنری موزه موصل به وسیله گروه داعش واکنش نشان داده و اقدام های ضد فرهنگی این گروه را محکوم کرد.

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد• روز جمعه ۱۳ شهریور مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران با حضور اعضای کانون از سراسر کشور در مکانی خصوصی، در پارکینگ منزل یکی از اعضای آن در تهران برگزار شد + تصاویر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۱۴ شهريور ۱٣۹۴ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۵


ششمین مجمع عادی دوره سوم کانون نویسندگان ایران با سخنان پرویز بابایی، مترجم و یکی از فعالان کارگری که ریاست سنی مجمع را به عهده داشت آغاز شد. بابایی بعد از خوش آمدگویی به حضار، با یادکردِ نام جان باختگان راه آزادی، آزادی بیان و قلم از حاضران در نشست درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون یک دقیقه سکوت کنند.
پس از آن با موافقت شرکت کنندگان سه تن از اعضای هیئت دبیران حسن اصغری، رضا خندان(مهابادی) و حافظ موسوی که قصد کاندیداتوری در این انتخابات را نداشتند، هیئت رییسه‌ی مجمع عمومی را تشکیل دادند. (رضا خندان در دو دوره‌ی پیشین دبیر بود و طبق اساسنامه‌ی کانون این بار نمی‌توانست کاندیدای دبیری شود. حسن اصغری و حافظ موسوی تمایلی به شرکت مجدد در هیئت دبیران نداشتند)
در این نشست گزارش فعالیت سالانه‍ی کانون نویسندگان ایران را فانوس بهادوروند و بکتاش آبتین ارایه کردند. پس از آن رضا عابد گزارش بازرسان مالی را خواند. مجمع گزارش‌ها را تایید کرد و با انتخاب هیئت نظارت وارد بخش دیگر دستور جلسه یعنی انتخابات شد. از میان داوطلبان و با تایید مجمع هیئت نظار شامل فرخنده حاجی‌زاده، فریبرز رییس‌دانا، محمد زندی، سید علی صالحی و حسینعلی نوذری تعیین شد و روند انتخابات را زیر نظر گرفت.
در انتخاباتی کاملا شفاف نتایج زیر به دست آمد:
دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران به ترتیب آرا:
۱- بکتاش آبتین
۲- ناصر زرافشان
۳- محسن حکیمی
۴- اکبر معصوم بیگی
۵- فاطمه سرحدی‌زاده
دبیران جانشین به ترتیب آرا:
۱- کیوان باژن
۲- علی‌رضا جباری
۳- روح‌اله مهدی‌پور عمرانی
۴- حمید یزدان‌پناه
۵- علی‌رضا عباسی
(آراء نفرات دوم و سوم برابر است)
منشی:
رضیه انصاری
صندوقدار:
علی صداقتی خیاط
بازرسان:
۱- رحیم رسولی
۲- قباد حیدر
گزارش تفصیلی برگزاری مجمع عمومی عادی در چند روز آینده منتشر خواهد شد..

بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته است که علت اصلی برگزاری نشست جدید کانون نویسندگان در پارکینگ منزل یکی از اعضای کانون این است که این نهاد دفاع از آزادی بیان همچنان در فشار و تنگنا است به طوری که متأسفانه حتا اجازه و امکان تأمین محلی مناسب برای برگزاری نشست های خود را ندارد.
بکتاش آبتین تصریح کرده است که منشور کانون نویسندگان ایران، این نهاد را صرف نظر از اینکه کدام و چه نوع حکومتی بر سر کار است همواره به نهاد مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور بدل کرده و دلیل همه ی تنگناها و فشارهایی که به کانون نویسندگان ایران از آغاز تا امروز از جمله طی بیش از سه دهه‍ی اخیر تحمیل شده همین منشور است. عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران همچنین گفته است که هیچ رسانه و نشریه ای در ایران مجاز به درج اخبار مربوط به کانون نویسندگان ایران نیست و نهاد نویسندگان و روشنفکران مستقل کشور کمترین تریبونی در ایران برای ابراز نظر ندارد.
کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۷ خورشیدی تاسیس شده است و یکی از اصلی‌ترین نهادهای غیردولتی نویسندگان در ایران به شمار می‌رود. اعضای این کانون همواره بر استقلال از حکومت تاکید داشته‌اند و گفته‌اند که حمایت از آزادی اندیشه و بیان اصلی‌ترین هدف این کانون است.
در دی ماه سال ۹۲، مأموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بودند و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کانون نویسندگان ایران را به "پوست اندازی"، دگرگونی هایی در اساسنامه آن و جدایی کانون از پیشینه اش مشروط کرده بود.


مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد

۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی بی سواد هستند


۱۳۹۴/۰۶/۰۱

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه گفت که ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در ایران بی سواد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله سلطانی ‌صبور با اشاره به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش بی سوادی، آمار ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بی سواد برای ایران فاجعه محسوب می شود، افزود: دولت باید در زمینه کاهش بی سوادی اقدامات جهادی انجام دهد.

وی اضافه کرد که بیشترین تعداد بی سوادان در رده سنی بالای ۳۵ سال هستند.

پیش از این،‌ علی باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزی، در روز پنجم مرداد سال جاری به خبرگزاری تسنیم گفته بود که تعداد افراد بی سوادِ مطلق در ايران ۹ ميليون و ۴۵۶ هزار تن است.

۱۳۹۴/۰۶/۰۱

az:radifarda

نخست وزیر کانادا در جشن نوروزی ایرانیان: به آزادی ایران از سرکوب و ستم امیدواریم

نخست وزیر کانادا در جشن نوروزی ایرانیان: به آزادی ایران از سرکوب و ستم امیدواریم


تقاطع: استیون هارپر، نخست وزیر کانادا، شامگاه شنبه (۲۱ مارچ-۱ فروردین) در سخنانی با ابراز همبستگی با شهروندان ایرانی-کانادایی، تاکید کرد که دولتش امیدوار است «ظلم و ستم» در سرزمین مادریشان ایران- پایان یابد.
به گزارش “تقاطع” و به نقل از روزنامه ی کانادایی “گلاب اند میل”، آقای هارپر در مراسم جشن نوروز جمعی ۳۰۰ نفره از ایرانیان مقیم شهر ونکوور گفت: «امروز، دولت ما به ایرانیان در سراسر جهان می‌پیوندد که به دنبال باز گرداندن بهار به ایران هستند. بدانید که دولت کانادا صدای شما در بیان این امید است که ایران روزی کشوری آزاد باشد و ایرانیان از سرکوب و ستم آزاد شوند. روزی که ایران کشوری پررونق باشد و دوره ای تازه را تجربه کند.»
او ادامه داد: «اما تا آن زمان، اطمینان می‌دهیم که آن گروه از ایرانیانی که از بیم رژیم ایران به کانادا پناهنده میشوند، میتوانند به آزادی، دموکراسی و عدالت اینجا همانند شهروندان کانادا دسترسی داشته باشند.»
این سخنان، با تشویق شدید ایرانیان حاضر در مراسم همراه شد.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر کانادا در بخش دیگری از سخنان خود، از جامعه ی ایرانی-کاناداییها ستایش کرد و گفت با وجود آنکه اعضای آن نسبتا تازه به جامعه ی کانادا پیوسته اند اما توانسته اند به اقتصاد و غنای فرهنگی این کشور اضافه کنند.
وی هم‌چنین به تدوین و انتشار اولین منشور حقوق بشر از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی در ۲۵۰۰ سال قبل اشاره کرد.
استیون هارپر، بخشی از یک سروده ی معروف فریدون مشیری، شاعر فقید ایرانی را نیز خواند: «نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.»
در این مراسم، “جیسن کِنی”، وزیر دفاع کانادا که همزمان “وزیر چندفرهنگی” این کشور نیز است، در سخنانی گفت که تعداد ایرانیانی که در هر سال شهروند کانادا میشوند نسبت به زمان روی کار آمدن دولت استیون هارپر، تقریبا دو برابر شده است. به گفته ی او در سال ۲۰۰۵، در اولین سال نخست وزیری آقای هارپر، ۶ هزار ایرانی توانسته بودند شهروندی کانادا را بگیرند که این عدد در سال ۲۰۱۴، به ۱۱ هزار نفر رسید.
آقای کنی در عین حال اضافه کرد که دولت کانادا در حال اجرای تدابیری است تا مهاجرانی که به این کشور می‌پیوندند، شهروندان کانادایی “خوبی” بشوند و به “ارزش‌”های کانادا احترام بگذارند.
دولت محافظه کار هارپر، اخیرا پناهندگی آن گروه از ایرانیانی را که بعد از دریافت پناهندگی، به کشور خود سفر کرده اند، با این دلیل که آنها در زمان پناهنده شدن در خصوص وضعیت خود دروغ گفته اند، لغو کرده است. این دولت، همچنین، در سالهای اخیر، و به ویژه پس از بستن سفارت خود در تهران و اخراج دیپلماتهای ایرانی از کانادا در سال ۲۰۱۲، مواضع سختی را علیه حکومت ایران در پیش گرفته است.


taghato.net

محافظه‌کاران و مصادره مدارس دولتی


فرهاد مرادی

در روزهای مربوط به تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ترساندن افکار عمومی از روی کار آمدن «سعید جلیلی» یکی از شگردهای گروههای مدافع نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.

بیشتر بخوانید

آنان که از اندیشه خود نترسند ، باور های پابرجاتری خواهند داشت


رنسانس در ایران با نقد اسلام آغاز میشود
امین موحدی
تا زمانی‌ که مذهب، در دوران رنسانس اروپا، مورد نقد قرارنگرفت وتعاليم وقوانين کليسا، با علم وفلسفه به چالش گرفته نشد، هر گونه حرکتی در جهت برپایی حاکمیت قانون و استقرار دموکراسی وپيشرفت در کشور‌های اوروپایی با شکست مواجه میشد . اگرچه شروع ومحل آغازدوره رنسانس (نوزایش)در اروپا را، سده چهاردهم ودر شمال ایتالیا می‌داننداما این جنبش در سده پانزدهم میلادی،بشکل فعال با فراگرافتن شمال اروپا ،آن قاره راتحت تاثير جدي قرارداد.

بیشتر بخوانید

مشکل فقدان ادبیات کلاسیک در جامعه در گفت وگو با آذر نفیسی

مشکل فقدان ادبیات کلاسیک در جامعه در گفت وگو با آذر نفیسی

کامبیز توانا

۱۳۹۱/۰۶/۲۰
«آلن دو باتن»، نویسنده و متفکر سوییسی مقیم لندن، طرحی به راه انداخته و در آن طی یک دوره آنلاین، «ادبیات درمانی» را پیشنهاد کرده و با استفاده از یک تیم کوچک، آن را ارائه می‌کند. طرحی که به گفته آقای دو باتن: «به ما کمک می‌کند از دیدگاه ادبی، به جهان پیرامون خود نگاه کرده و دانسته‌هایمان را افزایش داده و مسائل و مشکلاتمان را حل کنیم.»

بیشتر بخوانید

در چهاردهمين سالگرد قتل رهروان پی گير آزادی  ياد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده را گرامی می داريم

ياد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده را گرامی می داريم

دادخواهيم، بيداد را!
در چهاردهمين سالگرد قتل رهروان پی گير آزادی
کانون نويسندگان ايران

بیشتر بخوانید

Shakila Shekanjeh Gar HD Official Video, ویدئو جدید شکنجه گر شکیلا ۲۰۱۲

چهاردهمین سالگرد تاسیس
انجمن ایران شناسی کهن دژ


گرامی باد

هفتم امرداد ماه مصادف است با چهاردهمین سالگرد پایه گذاری انجمن ایران شناسی کهن دژ
که به عنوان یک سازمان غیر دولتی فرهنگی در طول سال گذشته نیز با وجود تمامی محدودیت ها
و موانع ایجاد شده در راه تداوم فعالیت هایش همچنان کوشیده است.

بیشتر بخوانید

3 سال زندان برای شاعر و محقق بادکوبه ای
جواد شمقدری در نامه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد از آخرین شعر منتشر شده نویسنده سرشناس آلمانی، گونتر گراس تقدیر کرد. گراس د

یک عامل رژیم با نام "جواد شمقدری در نامه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد از آخرین شعر منتشر شده نویسنده سرشناس آلمانی، گونتر گراس تقدیر کرد.

گراس در این شعر به سیاست اسرائیل درقبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرده است."
روز شنبه (۱۹ فروردین) جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد ایران، در نامه‌ای که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد از شعر گونتر گراس، نویسنده و شاعر سرشناس آلمانی و برنده جایزه نوبل، تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید

احمد کسروی، تجسم مدرنیته ایرانی با تناقض هایش

احمد کسروی، تجسم مدرنیته ایرانی با تناقض هایش


شهاب میرزایی
بی بی سی
به روز شده: 18:53 گرينويچ - 11 مارس 2012 - 21 اسفند 1390

احمد کسروی در حوزه‌های مختلفی همچون تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه‌نگاری، وکالت و سیاست فعالیت داشت
در چند دهه اخیر، آنچه از احمد کسروی در قرائت‌های رسمی نشان داده شده، یا کسروی تاریخ‌دانی است که تاریخ مشروطه و تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان را نگاشته یا کسروی دین ستیزی که به مقدسات دینی اسلام و مذهب شیعه تاخته است.

بیشتر بخوانید

فیلم جدایی نادر از سیمین که پیش تر جوایز معتبری مثل «گلدن گلوب» و «سزار» را دریافت کرده بود، موفقیتهای جهانی خود را با کسب اسکار «بهت

فیلم جدایی نادر از سیمین که پیش تر جوایز معتبری مثل «گلدن گلوب» و «سزار» را دریافت کرده بود، موفقیتهای جهانی خود را با کسب اسکار «بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان» کامل کرد.


اصغر فرهادی که جایزه اش را از دستان ساندرا بولاک گرفت، از فرصت اندکی که داشت برای فرستادن پیام صلح و دوستی مردم کشورش به جهانیان استفاده کرد.

بیشتردیدن و خواندن برای دیدن ویدیو های اهدای جوایز اسکار فشار دهید .

چرا خانه سینما باید منحل شود

چرا خانه سینما باید منحل شود

پیام اسلام در تاریخ نابودی فرهنگ ها ، کتب، نوشتار، موسیقی ، مجسمه سازی و تندیس ، نقاشی شعر و ادبیات بوده است .از رژیمی فاسد و ضد ایرانی و ضد فرهنگ مگر میتوان بیشتر از این انتظار داشت که در شکوفائی فرهنک بکوشد.رژیم ضد ارزش های انسانی که انگلی بیش در ایران نیست و مثل زالوئی خون خوار از خون و ثروت های مردم تزریق میکند باید به درک به پیوندد.اسلام عامل عقب ماندگی بشر ایرانی و دیگر ملل خاورمیانه و شمال آفریقا است . فرهنگ و هنر ستیزی اسلامی هر گز در هیچ تخیلی هم متصور نیست و لذا اسلام در هر شکل و رنگ و بوی در خصلت فرهنگ ستیزی خود خواهد ماند. حزب سوسیال دمکرات ایران
پیرامون انحلال خانه سینما و سیاست‌های تازه معاونت سینمایی ارشاد
مجتبا یوسفی‌پور - درگیری میان معاونت سینمایی و خانه سینما و تلاش برای انحلال آن را نباید به شکل مستقل بررسی کرد. انحلال خانه سینما بخشی از یک پروژه گسترده است: "پروژه بازگشت به سینمای دولتی و پاستوریزه".

بیشتر بخوانید

بیانیه ی انجمن جهانی قلم درباره ی قتل نویسنده لائیک و منتقد اسلام آذربایجانی توسط عوامل خامنه ای

بیانیه ی انجمن جهانی قلم درباره ی قتل نویسنده لائیک و منتقد اسلام آذربایجانی توسط عوامل خامنه ای

پنج‌شنبه ٣ آذر ۱٣۹۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱

اخبار روز - گزارش دریافتی: انجمن جهانی قلم بیانیه ای درباره سوء قصد به نویسنده آذربایجانی که از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود و اخیرا بر اثر سوءقصد در بیمارستان درگذشت، منتشر نموده است.

بیشتر بخوانید

http://www.honarnews.com/index.aspx?siteid=1&pageid=139

چهار روز پس از چهارسال؛ کراکوف میزبان همایشی اروپایی ایران‌شناسی

همایش ایرانشناسی در اروپا
چهار روز پس از چهارسال؛ کراکوف میزبان همایشی اروپایی ایران‌شناسی

۱۳۹۰/۰۷/۰۱
امير مصدق کاتوزيان

چهار روز پس از چهار سال. دانشگاه یاگلونی در شهر کراکوف در لهستان از روز هفت تا ۱۰ سپتامبر، ۱۶ تا ۱۹ شهریور، میزبان هفتمین همایش چهارساله اروپایی ایران‌شناسی بود که حدود ۲۸۰ تن از ایران‌شناسان و ایران پژوهان را از سراسر جهان برای ارائه نتیجه تحقیقات خود گرد هم آورده بود.

بیشتر بخوانید

فیلمی به یاد فریدون فرخ زاد

فیلمی به یاد فریدون فرخ زاد

بیشتر بخوانید

هشتادمین سال زندگی علی اکبر سعیدی سیرجانی

هشتادمین سال زندگی علی اکبر سعیدی سیرجانی


فصل نامه توشه ،شرکت انتشارات سایه و کتاب گویا هشتادمین سال زندگی علی اکبر سعیدی سیرجانی را گرامی می داریم

باحضور و سخنان نویسندگان " توشه " شنبه چهارم مهرماه 1390 بیست وچهارم سپتامبر 2011 ساعت 4تا 7 بعدازظهر. ورودی برای عموم آزاد است .

Writers Guild Theater
135 South Doheny
Beverly Hills, CA 90211

برای اطلاع بیشتر با تلفن : 0018187129417 تماس حاصل فرمائید

بیشتر بخوانید

ایران نامه .فصل نامه ایرانشناسی .

برای دیدن از ایران نامه بر روی لینک فشار دهیدhttp://irannameh.org/index.php/journal

http://tarnama.org/library.htm

کتابخانه ی آنلاین "بدون سانسور"

عوامل ضدفرهنگ ایرانی

عوامل ضدفرهنگ ایرانی


در باره اين دو خبر پيشتر در مقاله ای به زبان انگليسی که در Free Pressers و سايت آزادگان ايران منشر شده است خوانده ايم ولی چون باز هم در يک ايميل با فرتور مجسمه آرش کمانگير آمده است در اينجا می آورم. در ايميل نوشته بود:
انصافاً وجود چند اثر هنری واقعاً زیبا در میدان امام(ره) توهین به ایشان است یا قلع آثار هنری با مایه گذاشتن از نام امام(ره)؟

بیشتر بخوانید

برای دیدن آرشیو به این تارنما با فشار دادن مراجعه کنید

.http://www.spiran.com/2006/

تارنمای ایران نامه

برای دیدن بر روی لینک کلیک کنید. http://www.drshahinsepanta.blogsky.com/

تبلیغ و بحث سکولاریسم کوششی در ترغیب بازفرآوری قدرت اسلام سیاسی در آغوش سکولاریسم


درود
سپاس از ایمیل شما دوست گرامی
ولی آنچه مسلم است راه رهائی مردم ایران سکولاریسم نیست چون در همه کشورهای اسلامی سکولاریسم کارآمدی نداشته است .
این تحلیلی است انحرافی که بسیاری از وابستگان به بدنیه رژیم اسلامی برای بقاء گروه های تروریستی اسلامی بعد از براندازی رژیم است که میکوشند ،جایگاه دیگری در آغوش سکولاریسم برای آنها باز نگاه دارند. بطوری که دیگر بار نیروهای فاشیستی اسلامی بتوانند در آینده ،سیاست؛ فرهنگ و اقتصاد کشور را این بار در فضای سکولار رغم زنند.

بیشتر بخوانید

 پاسخ يورگن هابرماس به نامه‌ آرامش دوستدار و پاسخ دکتردوستداربه او

پاسخ يورگن هابرماس به نامه‌ آرامش دوستدار و پاسخ دکتردوستداربه او


در پی نامه‌ی سرگشاده‌ی آرامش دوستدار به يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی که متن آن پيش‌تر منتشر شد، وی پاسخی برای آرامش دوستدار فرستاده است. متن اين پاسخ و نيز پاسخ آرامش دوستدار به وی در ادامه آمده است.

weiterlesen...

نامه گور ویدال به پرزیدنت اوباما برای همبستگی‌ بین مردم ایران و آمریکا Gore vidal

یوجین لوتر گور ویدال (Gore vidal)

نامه گور ویدال به پرزیدنت اوباما برای همبستگی‌ بین مردم ایران و آمریکا Gore vida وی یکی از جنجالی‌ترین نویسندگان معاصر است. این نویسنده نامدار دیرتر از آنچه باید در ایران معرفی و شناخته شده است.


متن نامه گور ویدال به باراک اوباما

weiterlesen... ادامه گزارش

اعتراضی دیگر به برگزاری کنگره جهانی فلسفه در تهران

تحریم«نمایش مسخره»


اعتراضی دیگر به برگزاری کنگره جهانی فلسفه در تهران
"این بار گروهی از «دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه» در بیانیه‌ای به برگزاری این کنگره در ایران اعتراض کرده و از شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی آن خواسته‌اند این کنگره یا به گفته آنها «نمایش مسخره» را تحریم کنند. "
از امضاکنندگان بیانیه جدید که تاریخ روز سه‌شنبه گذشته، ۲۷ مهرماه، را بر خود دارد نام نویسندگان و متفکران برجسته‌ای چون داریوش آشوری، سیروس آرین‌پور، یحیی بزرگمهر، باقر پرهام، رامین جهانبگلو و محمدرضا نیکفر به چشم می‌خورد.weiterlesen...

مخالفت با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران

مخالفان با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران پیروز بودند. فیلسوفان سرشناس جهان در روز جهانی فلسفه در ایران شرکت نمیکنند.


رژیم جنایتکاران و دزدان اسلامی برای توجیهه فلسفه جنایات 31 ساله بربریت اسلامی با کمک یونسکو روز جهانی فلسفه را به ایران کشید تا بتواند مثل همیشه خاک بر چشم جهانیان پاشیده و خود را مروج فرهنگ و فلسفه جای بزند.این در حالی است که جنایتکاران حاکم علوم انسانی را در مدارس و دانشگاه ها برچیده ا ند. رژیم فاسد و خون خوار اسلامی حتی انشاء نویسی را از مدارس حذف کرده است وحال میخواهد با روزجهانی فلسفه برای خود اعتبار کسب کند.رژیم از یونسکو برای مقاصد سیاسی خود استفاده میکند و میکوشد در جهان فرهنگ و فلسفه برای اسلام متحجر و بیابانی ، فلسفه را به ابزار آن تبدیل کند.
آنچه مسلم است فلسفه اسلامی جز، دزدی ، فساد،تجاوز ،شکنجه و قتل و تخریب برای عرضه کردن در جهان معاصر همراه ندارد و از اینروست که یونسکو در جهان در صده 3000 هزاره هرگز آلت دست رمالان اسلامی در ایران نخواهد شد.از این رو حزب سوسیا ل دمکرات ایران به همه آن کسانی که در افشای شگرد رژیم در بر گزاری روز جهانی فلسفه فعال بودنده و اهل فلسفه را از رفتن به ایران منصرف کردند شاد باش میگوید.یکی از این شخصیت ها آرامش دوستدار و دیگری جهان بیگلو بوده است .

weiterlesen...ادامه گزارش

آهای آیت الله، بچه ها را به حال خود بگذار

آهای آیت الله، بچه ها را به حال خود بگذار
هنرمندان ایرانی یک گروه موسیقی در کانادا، با اجرای نسخه جدیدی از آهنگ معروف « آجر دیگری در دیوار » گروه پینک فلوید خبرساز شده اند.weiterlesen...ادامه

محمد نورى، خواننده سرشناس ایرانی درگذشت

محمد نورى
محمد نورى، خواننده سرشناس ایرانی درگذشت
محمد نورى، از خوانندگان پیشکسوت ایرانى که در یک سال گذشته بارها به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری شده بود، شبانگاه روز شنبه و در سن هشتاد و یک سالگی به دلیل شدت گرفتن بیماری‌اش در بیمارستان جم تهران درگذشت.weiterlesen... ادامه

هنرمندان به دیدار ضحاک رفتند .
رژیم جنایتکار اسلامی بیش از 31 سال است که حق حاکمیت مردم را توسط قداربندان ، چاقوکشان ، شکنجه گران و متجاوز به نوامیس مردم گرفته است .رژیم وابسته به استعمار جهانی مشوق تروریسم و گروه های بمب گذار و جنگ افروز در جهان است .weiterlesen... ادامه

فرتورهای هنرمندان در ضیافت ضحاک علی خامنه ای

مریم زندی نشان هنری رژیم اسلامی را نپذیرفت
خانم زندی در نامه ای خطاب به سید محمد حسینی با اعتراض به 'تهاجم به حرفه عکاسی و عکاسان' و 'ناامنی حرفه ای و جانی عکاسان ایران' نوشت که برای گرفتن این نشان، 'دلیل و اشتیاقی در خود احساس نمی کند'. weiterlesen... ادامه

اهنگی از ستار -یگانگی
فیلم شاهزاده ایرانی
ژولیت بینوش پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن خواستار آزادی جعفر پناهی شد

ژولیت بینوش پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن خواستار آزادی جعفر پناهی شد


مراسم اختتامیه جشنواره جهانی کن که از طریق تلویزیونهای جهان پخش می شد با نام جعفر پناهی بر صندلی خالی او مراسم خود را آغاز کرد.
با اعلام نام ژولیت بینوش به عنوان بهترین بازیگر بخش مسابقه او بر صحنه حضور یافت و نام جعفر پناهی را از صندلی خالی برداشت و در پشت میکروفون قرار گرفت. او در پایان سخنانش با در دست گرفتن نام جعفر پناهی خواستار آزادی او شد.
پس از او اگزاویه دوبوا کارگردان مشهور فرانسوی که موفق به دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران بخش مسابقه شصت و سومین جشنواره جهانی کن شده بود بر با در دست گرفتن نام جعفر پناهی آزادی فوری او را خواستار شد.
در طی مراسم گردانندگان مراسم اختتامیه سه بار نام جعفر پناهی را اعلام کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
خبرنگار پویا خبر – جشنواره جهانی کن – فرانسه – 23 ماه م
weiterlesen... ادامه

استاد شجریان وقت آن رسیده که دین از سیاست جدا شود استاد شجریان در مصاحبه خود این پیغام را برای مردم ایران میفرستند: «مذهب آمده و در سیاست وارد شده و حکومت را بدست گرفته و چون (این امر) نتیجه بسیار بدی داشته، همه به این باور رسیده اند که بایستی دین، مذهب از سیاست جدا بشه» «آنها ( دیکتاتوری حاکم) راه خودشان را میروند و به قول خودشان میگویند که قوانین الهی است و قابل تعویض نیست و ما هرچه بگوییم، آنها ( دیکتاتوری حاکم) کار خودشان را میکنند. آنها ( دیکتاتوری حاکم) کار خودشان را میکنند و ما هم کار خودمان را میکنیم.» مصاحبه استاد شجریان در استرالیا

نخستین شمارۀ فصل نامۀ توشه منتشر شد .


نخستین شمارۀ فصل نامۀ
این فصل نامه با هیچ گروه سیاسی و مذهبی پیوند نخواهد داشت
کتابی ویژه فرهنگ و ادب ایران در262 صفحه

weiterlesen... ادامه

حذف نام خلیج فارس از کتب درسی مدارس ایران

حذف نام خلیج فارس از نقشه ایران در کتب درسی


دفتربرنامه ریزی و تالیف کتب درسی، در اقدامی سوال برانگیز، خلیج فارس را از نقشه ایران حذف کرده است.
به گزارش«فردا» عکس پشت جلد کتاب فارسی سال اول دبستان، به نقشه ایران اختصاص یافته است. در این نقشه که تصویر سازی از ایران بر اساس اقلیم و طبیعت مناطق مختلف کشور است، نشانی از آب های خلیج فارس نیست!

weiterlesen...ادامه

اسلامیست های سبز نما با کمک بخش های مالی و ارتباطی خود در جهان ، میکوشند که قیام مردم ایران را علیه حکومت فاشیستی اسلامی در جهان به بنام خود و زیر نظر موسوی و کروبی جای بزنند.این افراد عرضه های هنری جهان و فستیوال ها را با بردن پیام بخشی از اسلامیست های ترد شده از حکومت اسلامی ، تلاش میکنند رهائی مردم اایران از چنگال فاشیست اسلامی گزینه ای از طرف موسوی و هوادارانش قلمداد کنند.اصحاب هنر و فیلم در جهان از واقعیت تاریخ 30 سال گذشته و جنگ قدرت دو جناه، بر گرده مردم ایران بی خبرند.هنرمندان ، کارگردانان، فیلم سازان ، و هنرپیشه گان نمیدانند که اصلاح طلبانی مثل موسوی و کروبی هولوکاس 60 و 67 و در دیگر جنایات جناه های حکومت اسلامی سهیم بوده اند. حنا مخملباف و شیرین نشاط ابزار و وسیله یک جناه حکومتی در صحنه های هنری جهان گردیده اند.باید جهان هنر را مطلع کرد که کلیت مردم ایران دشمن حکومت اسلامی چه با احمدی و چه با موسوی است .مردم ایران از کلیت حکومت اسلامی متنفرند. برای احیای آزادی و دمکراسی رژیم اسلامی باید برانداخته شود.و این خواست مردم ایران است .
نعمت آزرم : عمر تاریخی جمهوری اسلامی پایان یافته است 1
نعمت آزرم : عمر تاریخی جمهوری اسلامی پایان یافته است 2
نعمت آزرم : عمر تاریخی جمهوری اسلامی پایان یافته است 3
دهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد)

دهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد)
(به یاد زنان و مردان آزادی خواه جهان و با هدف معرفی هنرمندان مهاجر یا تبعیدی، از ملیتهای مختلف)
از 10 سپتامبر تا بیست و هفتم سپتامبر در :

weiterlesen...ادامه

نامه ۳۴ بازيگر سينما و تئاتر درباره اين روزها: می‌خواهيم راوی صداقت باشيم،


بازيگر تئاتر و سينمای ايران در نامه ای از نويسندگان،نمايش نامه نويسان،کارگردانان و صحنه گردانان سينما و تئاتر خواستند تا روايت صادقانه اين روزگار را بنگارند و به صحنه بياورند.آن ها تاکيد کرده اند که همچون هميشه هنرپيشگی شان را يادآور صداقت پيشگی می کنند چرا که می خواهند راوی صداقت باشند.بهزاد فراهانی،پانته آ بهرام،ترانه عليدوستی، پيام دهکردی،باران کوثری،بهناز جعفری،ليلی رشيدی،بهاره رهنما و شماری از بازيگران مطرح سينما و تئاتر از امضاء کنندگان اين نامه هستند:

weiterlesen... ادامه

شهر قصه 2009http://www.youtube.com/watch?v=aNhkqDwcHjMاینجا را فشار دهید

آگاهی نامه انجمن جهانی زرتشتیان

آگاهی نامه انجمن جهانی زرتشتیان
کوشش های اهریمنان در ستیز با نماد باستانی فروهر

weiterlesen...

بازداشت فعالان موسیقی رپ توسط نیروهای امنیتی


تعدادی از فعالان موسیقی سبک رپ پس از بازگشت از سفر خارج کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.
علیرغم تکذیب فرمانده نیروی انتظامی در خصوص بازداشت تنی از خوانندگان و فعالان موسیقی رپ پس از بازگشت از سفر دبی ، شاهدان عینی از حضور حداقل شش تن از فعالان این عرصه در بند امنیتی 209 زندان اوین سخن میگویند.

امیر مقصودلو ، علی شاه علی و تعدادی دیگر از افراد مذکور در قالب گروهی به نام ایران موزیک پس از بازگشت به ایران در ابتدای آبان ماه سال جاری بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل گردیدند. این افراد پس از تحمل حدود دو هفته سلولهای انفرادی به اتاقهای عمومی 121 و 122 این بند و بعضاً سلولهای چند نفره منتقل گردیدند.

اخیراً تعدادی از این افراد با با تودیع وثیقه تعینی از سوی دادگاه انقلاب موقتا آزاد گردیدند که از اسامی آزاد شدگان کماکان اطلاعی در دست نیست.چهارشنبه ، 25 دی 1387 ، 19:00
فعالان حقوق بشر در ایران

برای دیدن بخش کوچکی از انیمیشن پرسیپولیس به این لیک مراجعه کنید :http://cannesfest.wordpress.com/2007/05/23/persepolis-is-an-animated-keeper/

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان


شیعی گری
احمد کسرویبرای خواندن اثر احمد کسروی لطفا" بر روی این فیل فشار دهید. (658.7 KB)

تفسیر تاریخی در مورد نقش ستارخان در جنبش مشروطه خواهی.لطفا بر روی این فیل فشار دهید. (620 Bytes)

ستارخان بزرگ مرد تاریخ ساز ایران زمین برای استقرار جامعه ای آزاد دمکرات و سکولار

به اطلاع علاقمندان ميرسانيم :

انجمن هنر در تبعيد، پنجمین جشنواره مستقل سينماي ايران در تبعيد را بمدت چهار روز: از پانزدهم تا هجدهم مارس دوهزار و هفت، در پاريس برگزار مي كند

.
از فيلمسازان علاقمند به شركت در اين جشنواره خواهشمنديم براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي :
16 20 42 45 01 / 07 68 12 09 06 (پاريس) و يا بوسيله اي ميل به آدرس :
artenexil@free.fr
تماس بگيرند. اخرين مهلت براي شركت در جشنواره شانزدهم ماه دسامبردوهزار وشش است.

نام ایل قشقائی QASHQAIبر یک اتومبیل ژاپنی نهاده شد.
در نمایشگاه اتومبیل که هم اکنون در پاریس در حال برگزاری است شرکت اتومبیل سازی ژاپن نیسان در این سالن ، خودروئی را به نمایش گذاشته است که اسم آن را قشقائی نامیده اند.بخش تولیدی اروپائی این شرکت طراح این مدل در انگلستان در نظر دارد که در سال برای بازار اروپا بیش از صد هزار 100000،00 این نوع اتومبیل را تولید کند.
دو موتور دیزلی و بنزینی برای این اتومبیل در نظر گرفته شده است.
نمایشگاه اتومبیل در پاریس تا 15 اکتبر ادامه خواهد داشت.

آنچه منوچهر رزم آرا در گرامی داشت دکتر شاهپور بختیار بر آرامگاه او ایراد کرد.برای شنیدن لطفا" این جا را فشار دهید. (76 Bytes)

روز 6 آگوست در پاریس در گورستان مونپاناس پانزدهمين سالگرد قتل شادروان دکتر شاپور بختيار بر گزار شد .

به گذارش رادیوئی شاهید با فشار دادن بر روی فیله توجه کنید.


پاسارگارد بر زیر آب رفت ؟؟؟

قلعه رودخان، بزرگترین دژ نظامی ایران5

قلعه رودخان، بزرگترین دژ نظامی ایران9

قلعه رودخان، بزرگترین دژ نظامی ایران11

قلعه رودخان، بزرگترین دژ نظامی ایران12

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

گزارشی از کنفرانس خبری فیلم عباس کیارستمی در کن
جلسه مطبوعاتی فیلم رونوشت برابر اصل عباس کیارستمی در جشنواره فیلم کن، با سخنان آقای کیارستمی درباره جعفر پناهی، کارگردان زندانی سینمای ایران و محکوم کردن بازداشت وی آغاز شد.
weiterlesen... ادامه

جایزه ویژه جشنواره کن برای بهمن قبادی


فیلم "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" ساخته بهمن قبادی،کارگردان ایرانی جایزه ویژه بخش "نوعی نگاه" را در شصت و دومین دوره فستیوال بین‌المللی کن برنده شد. این فیلم از راه‌های "غیررسمی" به جشنواره عرضه شده بود.
فیلم سینمایی "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" داستانی مستندگونه دارد و به دردسرهای گروه‌های فعال در "موسیقی زیرزمینی" در ایران می‌پردازد. در فیلم دختر و پسر جوانی برای تشکیل یک گروه موسیقی زیرزمینی، اجرای کارهای خود، خروج از کشور به قصد برگزاری کنسرت، به هر دری می‌زنند اما سرانجام به خاطر موانع فراوان شکست می‌خورند.

weiterlesen...ادامه

تحریف تاریخ در کتاب دوم راهنمایی


رژیم ارازل و اوباش اسلامی که ویژه گی های ضد میهنی وملی اش بر ایرانیان پوشیده نیست چون گذشته اسلامیست ها ی ضد فرهنگ و مدرنیته به جعلیات همیشگی خود در کتب درسی پناه آورده اند غافل از آن که دین فروشان تزویر و ریا را با جعل تاریخ در کتب درسی دکانی پایدار نخواهند ماند.
تحریف تاریخ در کتاب دوم راهنمایی

weiterlesen... ادامه

انتخابات ریاست جمهوری و بحران مشروعیت مدارک تحصیلی


وقتیکه آیت الله خمینی در 25 خرداد 1360، با تکفیر جبهه ملی ایران،1 در تلاش بود تا عملاً از شر روشنفکران ایرانی خلاصی یابد،شاید در آن برهه تاریخی کسی فکر نمی کرد که روزگاری در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع مریتو کراسی و شایسته سالاری تحصیلی تا این حد با اقبال مواجهه و همین موضوع باعث بحث و جدال فراوانی خواهد شد، بترتیبی که امروزه هریک از این جناح ها در جمهوری اسلامی ایران، گروه دیگر را به زشت ترین اقدام یعنی جعل هویتی و دانش سیاسی و علمی متهم خواهند کرد. weiterlesen... ادامه

اخراجی‌های دو» عنوان فیلم تازه‌ای است از مسعود ده‌نمکی

اخراجی‌های دو» عنوان فیلم تازه‌ای است از مسعود ده‌نمکی


قداره بند و چماقدار حکومتی که چندین جرم قتل علیه مخالفان حکومت در پرونده خود دارد ،برای اهداف حکومتی منفور و فاقد هرنوع مشروعیت سیاسی و ملی میکوشد با فیلم اش وجه ملی برای آن کسب کند. رژیم ضد ایرانی جنایت کار ناتوان در بسیج مردم زیر شعار های اسلامی حال بر ای نجات خود به دنبال شعار های ملی گرا و زیر عنوان "وحدت ملی" چماقداری وابسته بخود را برای ترویج این شعاراستراتزیک با یک فیلم به صحنه سینما فرستاد .

weiterlesen...ادامه

احمد شاملو


احمد شاملو (زاده ۲۱ آذر، ۱۳۰۴ در تهران؛ ۱۲ دسامبر ۱۹۲۵، در خانهٔ شمارهٔ ۱۳۴ خیابان صفی‌علیشاه - درگذشته ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰ فردیس کرج) شاعر، نویسنده، فرهنگ‌نویس، ادیب، مترجم ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج واقع است. تخلص او در شعر الف. بامداد بود.

weiterlesen... ادامه

کیفرخواست "آقای متینی" برای محاکمه مجدد دکتر مصدق! رضا علامه زاده

کیفرخواست "آقای متینی" برای محاکمه مجدد دکتر مصدق!


رضا علامه زاده
تصویر "خاکستری" شاه در ذهن مردم ما، علیرغم گام‌های مثبتی که در فاصله‌ سقوط مصدق تا سقوط نهاد پادشاهی، توسط شخص شاه و دولت‌های منصوب او برداشته شد، پررنگ‌تر از آن است که گاهی به سیاهی نزند weiterlesen...ادامه

دلمردگی در عرصه فرهنگ و کتاب در ایران


رادیو فردا با چند نفر از نویسندگان و منتقدین ادبی در مورد سخنان اخیر محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، که گفته است «نویسنده حرفه ای در کشور وجود ندارد و افراد از روی اجبار این حرفه را به عنوان شغل دوم انتخاب می کنند»، گفت و گو کرده است.
weiterlesen...ادامه

نامه کميته نجات پاسارگاد خطاب به مردمان جهان، سازمان ملل، يونسکو، و فدراسيون بين المللی حقوق بشر


نزديک به دو سال است که هزاران هزار نفر از علاقمندان به گنجينه های ملی و بشری در سراسر جهان دست کمک به سوی شما دراز کرده اند تا از ويرانی بخش عظيمی از آثار باستانی ايرانزمين، که از گنجينه های يگانه جهان محسوب می شوند، جلوگيری کنند.weiterlesen... ادامه

نمایش فیلم ضد اسلامی "فتنه" در اینترنت


خِیرت ویلدرس، نماینده پارلمان هلند و رئیس حزب آزادی پس از چند ماه تبلیغ و اعلان، سرانجام فیلم ضد اسلامی خود را بر روی اینترنت منتشر کرده است.weiterlesen...

بوالحسن بنی صدر

چگونه ستون پایه های استبداد باز سازی شدند ؟:


در « کودتا چه وقت روی داد ؟» دیدیم ، در جریان انقلاب، مردم ولایت جمهور مردم را برقرار کردند چرا که خود مقام تصمیم گیرنده را یافتند .weiterlesen...

نقش روسيه "شوروی" در کودتای 28 مرد


" دکتر صدیقی به مصدق می گوید: خیلی متأسفم که خانة آزاده ای را اوباش به آتش کشیدند."
مصدق پاسخ می دهد : weiterlesen...

ويليام سوليوان
آخرین سفیر امریکا در ایران
ایرانیا ن وارث تمدن ملت کهنی هستند که 2500 سال قبل تحت فرمانروائی کوروش و داریوش نخستین امپراتوری واقعی تاریخ را به وجود آورد . امپراتوری ایران در آن دوران سرزمین وسیعی را از مرزهای جنوبی شوروی تا مصر شامل می شد و شاهان ایران در آن عصر نخستین مقررات حقوقی و قضائی و ما لیاتی و اداری و اصول حکومت مرکزی را که تا آن زمان سابقه نداشت بنیان نهادند . حتی پس از سقوط این امپراتوری هم ایرانیان در اداره امور و کارگردانی حکومت هائی که بعد ها در این منطقه به قدرت رسیدند نقش اساسی داشتند .weiterlesen...

دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي

موسی غنی نژاد
دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي
سراب راه سوم
امروزه كمتر كسي را مي‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسي به طور كلي آشكارا مخالفت كند اما بسيارند كساني كه دموكراسي را با تعبيرهاي خاص خود معرفي مي‌كنند و مورد تاييد قرار مي‌دهند.
weiterlesen...

اخراج نورالدین زرین کلک از دانشکده هنر. نورالدین زرین کلک پدر انیمیشن ایران لقب گرفته است
نورالدین زرین کلک استاد دانشکده هنرهای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به دلیل آن چه هتک حرمت به یکی از دانشجویان چادری این دانشکده عنوان شده است از دانشگاه اخراج شد. weiterlesen...

به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد در گذشت فرخي يزدي شاعر سكولار ايران

به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد در گذشت فرخي يزدي شاعر سكولار ايران
( روايت فرخي به نقل از اشعارش )weiterlesen... ادامه

تخريب تپه ٣٠٠٠ ساله قلی درويش مربوط به عصر آهن در جريان ساخت اتوبان قم- جمکران !!!]
سد سیوند مخفیانه و به صورت محدود آبگیری شد.weiterlesen...

اسلامیست های حکومتی ..." نه کمونیستند نه مسلمان مرگ بر سرمایه می گویند و خود چرخاننده بازی کاپیتالیستی کاپیتالیستی اند."
این جماعت زیر ماسک عبا و عمامه و مذهب و شعار رشد کرده اند. اینها تنازع بقا کرده اند. نه در جهت ارزش های مثبت بل در جهت عکس آن. به هر طنابی خود را آویزان کرده بودند و با دیدن همه شکست ها زندگی انگلی را پیشه گرفتند. هفت خط و خال گشته اند. به هر ستون "weiterlesen...

فیلم ٣٠٠ و دروغ بزرگ

فیلم ٣٠٠ و دروغ بزرگweiterlesen...

چهارشنبه سوری
گفته می شود که رويکرد نيروی انتظامی با جشن های چهارشنبه سوری امسال متفاوت از گذشته است
مراسم چهارشنبه سوری که از جشن های باستانی ایرانیان محسوب می شود و طی ۲۸ سالی مورد سرزنش جمهوری اسلامی قرار داشته است در شرایط متفاوتی از سال های گذشته برگزار می شود.weiterlesen...

عكس هاى اختصاصى از راهپيمايى دكتر مصدق و يارانش به سمت كاخ مرمر (۲۲ مهر ۱۳۲۸)
تحصن سرنوشت سازweiterlesen...

بيانيه اخير جمعی از زبان شناسان، ادبا و استادان سرشناس و معتبر ايرانی درباره تشديد آشفتگی رسم الخط فارسی از پر رنگ تر شدن نگرانی هايی خبر می دهد که در سه دهه اخير در محافل فرهنگی ايران مطرح بوده است.
«خط فارسی را دريابيد»weiterlesen...

ملت ايران توهين توطئه آميز سازندگان فيلم 300 نسبت به تاريخ و فرهنگ خويش را نخواهد بخشيد
در پي به نمايش گذارده شدن فيلم بي ارزش و توهين آميز 300، از سوي شمار زيادي از سازمانهاي ملي و دانشجويان، در درون و برون كشور، تماس هاي فراواني براي ابراز واكنش با برخي شخصيت هاي كشور و مسئولان جبهه ملي ايران گرفته شد.weiterlesen...

شاه در ملاقات با كرميت روزولت: فقط يك استثنا وجود دارد و آن هم حسين فاطمى است كه هنوز او را پيدا نكرده اند... موقعى كه پيدايش كنم او را ا

شاه در ملاقات با كرميت روزولت: فقط يك استثنا وجود دارد و آن هم حسين فاطمى است كه هنوز او را پيدا نكرده اند... موقعى كه پيدايش كنم او را اعدام خواهم كرد - ?كودتا در كودتا? كرميت روزولت


بيست و پنجم ارديبهشت مصادف است با بزرگداشت فردوسى شاعر بزرگ ايران. مىخواستم مطلبى در اين باره تهيه كنم كه ياد كتاب مصاحبه خانم هما سرشار با شعبان جعفرى افتادم كه چند وقت پيش خوانده بودم. خوشبختانه كتاب در كتاخانه شهر بود و دوباره قرض گرفته و حاصلش مطلبى است كه مىخوانيد]weiterlesen...

آخرين فرياد تنگ بلاغی،دشت پاسارگاد، و آرامگاه کوروش را بشنويد!

weiterlesen...

افتخار نا تمام

weiterlesen...
بصیری

سد سیوند . نابودی آثار باستانی ايران؛ چه کسی پاسخگوست؟

weiterlesen...
بیژن یگانه

نمایش فیلم ضد اسلامی "فتنه" در اینترنت

weiterlesen...

پاسخ يورگن هابرماس به نامه‌ آرامش دوستدار و پاسخ دکتردوستداربه او


در پی نامه‌ی سرگشاده‌ی آرامش دوستدار به يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی که متن آن پيش‌تر منتشر شد، وی پاسخی برای آرامش دوستدار فرستاده است. متن اين پاسخ و نيز پاسخ آرامش دوستدار به وی در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید

هفتمين جشنواره تئاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد (گوهرمراد)، از هفتم سپتامبر تا اول اكتبر دو هزار و شش، در سه بخش برگزار خواهد شدweiterlesen...

"... آخرین ساخته جعفر پناهی این بار، .."
".زنان در جامعه اي سنتي و مردسالار ايراني همواره در حاشيه مانده اند و كژانديشان همواره با ابزار دين و فساد و تباهي بر مسند قدرت تكيه زده و زنان را از حضور در اجتماع مانع شدند ..."weiterlesen...

هفتمين جشنواره تئاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد (گوهرمراد) weiterlesen...

    بزرگداشت مستوره کردستانی، شاعره کرد در تهران

بزرگداشت مستوره کردستانی، شاعره کرد در تهرانweiterlesen...

بصیری
افتخار نا تمام
آقای گنجی نستوه وقهرمان ( رهبر جنبش ) به سرزمین قبلا جهانخوار رسیدوایشان به فيض دیدار بازیگران طاغوتی هولیود در قصر آقای ماک موادی هم نایل آمدند وقرارشد سرمایه داران سینمای امریکا دمکراسی و آزادی را برای سرزمین ما به ارمغان بیاورند- ادامه سفربه رهبرمان اینقدر خوش گدشته که دیگر دل نمی کند سرزمین شيطان بزرگ را ترک کند.weiterlesen...

انوشه جان، آيا به خدا كفتي؟
انوشه جان با تو هستم، تويي كه بر « كمند كهكشان تا آستان عرش» رفتي، آيا در درگاه الهي به خداوند بخشنده مهربان، دردهاي مردمي را كه روزي در ميانشان بودي فرياد كردي؟weiterlesen...

             یونسکو پاریس میزبان عزت الله انتظامی بازیگر پر آوازه ایرانی بود.

یونسکو پاریس میزبان عزت الله انتظامی بازیگر پر آوازه ایرانی بود.weiterlesen...

 فیلم 300

حکومت دزدان و جنایتکاران اسلامی برای حفظ بقای انگلی خود میکوشد که احساسات ناسیونالیستی ایرانیان را برانگیخته و از آن سوء استفاده کند.جنایتکاران حکومتی 28 سال در تخریب آثار باستانی ایران زمین و از بین بردن آنها میکوشند .آرامگاه کوروش بزرگ پاسارگارد را با آب انداختن به سد سیوند میکوشند ویران کنند، ولی همزمان بر سر فیلم 300 مدافع خشایار شاه و ارزش تاریخی آن میگردنند.زمامداران جنایت پیشه اسلامی میکوشند نان را به نرخ روز خرده و میهن دوستی و فرهنگ کهن ایران زمین را تا آنجائیکه به نفع حیات انگلی شان مفید باشد برای مقاصد تبهکارانه شان بکار برند.weiterlesen...

  شصت و یکمین سالگرد ترور احمد کسروی

شصت و یکمین سالگرد ترور احمد کسروی
احمد کسروی در سال ۱۸۹۰ ميلادی در تبريز به دنيا آمد. سه ساله بود که به مکتب رفت و پس از مکتب نيز او در مدرسه های ديگر، قران، عربی و صرف و نحو را فرا گرفت
يازدهم ماه مارس، شصت و يکمين سالگرد ترور احمد کسروی نويسنده و پژوهشگر پر آوازه ايران است. به اين مناسبت امير آرمين پای سخن يکی از شاگردان کسروی نشسته است و او روايت خود را از کسروی شرح می دهد.weiterlesen... ادامه

                   علم و دانشمندان ايرانی در سالی که گذشت

علم و دانشمندان ايرانی در سالی که گذشت
سال ۱۳۸۵ را می توان در مقايسه با سال های گذشته، سال موفق تری برای دانشمندان ايرانی به شمار آورد. به طور عمده، فعاليت دانشمندان ايرانی، پيش از هر چيز، در عرصه علوم پزشکی و زيست شناسی برجسته بوده است.weiterlesen... ادامه

   اکران فیلم 300: توهین به ایران

اکران فیلم 300: توهین به ایران


پادشاه اسپارت ها در نبرد با سپاهیان خشایار شاه
اکران فیلم 300 در روزهای اخیر در آمریکای شمالی، به مباحث بسیاری بین ایرانیان در کشورهای مختلف دامن زده است.weiterlesen... ادامه

اعتراض‌های همیشگی ایرانیان کمبودها و ناکارآمدی‌ها


اعتراض و انتقاد، لازمه و نشانه‌ای از هر شخص یا گروه یا ملت زنده و پایدار و دوستدار پایندگی است. بیان اعتراض و انتقاد به دیگران (حتی اگر مضمون آن برحق نباشد) حق بدیهی همگان است.
پس از واقعه کتاب «آیات شیطانی» نوشته سلمان رشدی، علاقه روزافزونی در میان ایرانیان (اعم از ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان) بوجود آمده است که گوش بخوابانند تا ببینند در کجای جهان به آنان توهین شده است. این حساسیت‌ها در جای خود بسیار بجا و نشانه‌ای از پایندگی هویت یک ملت و کوشش آنان برای پاسداشت منافع ملی خود است. اما این به تنهایی کافی نیست.weiterlesen... ادامه

- فراخوان گردهمايي براي اعتراض به آبگيري سد سيوند
-جبهه ملي ايران از اعتراض دانشجويان به آبگيري سد سيوند پشتيباني مي كند.هم ميهنان:
در روزگاري كه از هر سو هويت، فرهنگ و تمدن ايران زمين مورد حمله قرار مي گيرد، خبرهايي مبني بر موافقت رئيس سازمان ميراث فرهنگي كه وظيفه حفظ و پاسداري از ميراث فرهنگي، باستاني و ملي را دارد، نسبت به آبگيري سد سيوند به گوش مي رسد؛ و به تبع آن تنگ بلاغي، كه در سينه خود آثار بي نظير و ارزشمند باستاني فراواني را دارد به زير آب خواهد رفت و، افزون بر آن، به آرامگاه كورش، نماد حقوق بشر، دشت پاسارگارد، راه شاهي، محوطه پارسه و حتي درختاني با قدمت 500 سال آسيب جدي وارد خواهد شد.weiterlesen... ادامه

بصیر نصیبی

ده نمکی هم با نمک شد!
دوربین به جای چماق!


فیلمفارسی/کمدی،جنگی،انتقادی،اسلامی مسعود ده نمکی بعد ازنمایش درشبه جشنواره فجر در 27 سینمای تهران و35 سینمای شهرستانها به روی اکران آمد. رکود فروش را شکست. به گزارش خبرگذاریهای جمهوری اسلامی در برخی سینما ها مردم در سأنس های فوق العاده که تا 4 صبح ادامه داشت این فیلم سردسته انصار حزب الله را تماشا وحال! کرده اند. اما واکنش منفی به این فیلم از جانب دارو دسته دیگر رژیم که خودشان را اصلاح طلب قالب کرده اند انگیزه من برای نگاشتن این مطلب بود.

بیشتر بخوانید

بصیر نصیبی

برادران وارنراعدام باید گردند!در تاریخ نقل شده است که در حدود 500 سال قبل از میلاد خشایار شاه با لشگریان بیشمارش به یونان لشکر کشید امابا مقاومت شاه اسپاربا 300 سپاهی مواجه شد ولی در نهایت در اثر خیانت یک یونانی -خشایار شاه توانست آتن را تصاحب و به آتش بکشد.شما بگویید اگر اینگونه اسناد تاریخی با واقعیت تطبیق کند خشایار شاه چگونه انسانیست؟ ایا او یک متجاوز نیست که به زور وقدرت نظامی میخواهد جهان گشایی کند؟.

بیشتر بخوانید

رایس نمایشگاهی را از آثار هنرمندان ایرانی در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا افتتاح خواهد کرد.


رایس نمایشگاه هنری ایرانیان را افتتاح می کند

بیشتر بخوانید

گلستان: رابطه من با فروغ فرخزاد، یک مساله خصوصی است. "آل احمد در جستجوی يک شخصيت «پدر» بود"

ابراهيم گلستان، نویسنده و فيلم ساز ايرانی در گفت وگو با عباس ميلانی در دانشگاه استانفورد در کاليفرنيای شمالی گلستان از صحبت درباره فروغ فرخزاد خودداری کرد گلستان: رابطه من با فروغ فرخزاد، یک مساله خصوصی است. "آل احمد در جستجوی يک شخصيت «پدر» بود"
پس از سی سال سکوت، ابراهيم گلستان نويسنده و فيلمساز سرشناس ايرانی ساکن انگلستان موافقت کرد تا در يک جلسه پرسش و پاسخ با عباس ميلانی، رييس بخش مطالعات ايرانی دانشگاه استنفورد در شمال کاليفرنيا شرکت کند.

weiterlesen... ادامه

 تقدير یونسکو از عزت الله انتظامی     انتظامی: آماده هر نوع خدمت به اهالی بم هستم

تقدير یونسکو از عزت الله انتظامی
انتظامی: آماده هر نوع خدمت به اهالی بم هستم

به دنبال شرکت عزت الله انتظامی، بازیگر باسابقه سینمای ایران، در مراسم افتتاح مجتمع آموزشی نمونه يونسکو در شهر بم، در دفتر منطقه‌ای سازمان يونسکو در تهران از او تقدير شد.
اين مراسم در مقر سازمان يونسکو در تهران واقع در کاخ ملت سعدآباد برگزار شد.
در ابتدای اين مراسم عابدين صالح، نماينده يونسکو در تهران، از آقای انتظامی برای گام نهادن در راه پيوند فرهنگ و آموزش تقدير کرد.
در این مراسم از اميرشهاب رضويان، کارگردان فيلم "مينای شهر خاموش" که در روز افتتاحيه مجتمع آموزشی (دهم اردیبهشت)، اين فيلم را برای اهالی بم به صورت رايگان نمایش دادند نيز تقدير شد.weiterlesen... ادامه

 رژیم تخریبگر اسلامی که خود در سوزاندن جنگل های ایران و یا تخریب آن سابقه طولانی دارد این بار 120 هکتار جنگل های ایران را به نا بودی ک

رژیم تخریبگر اسلامی که خود در سوزاندن جنگل های ایران و یا تخریب آن سابقه طولانی دارد این بار 120 هکتار جنگل های ایران را به نا بودی کشید.«تخريب جنگل های گيلان با دستور دولت»


یک کارشناس محیط زیست می گوید: ظرف ۳۰ سال گذشته مساحت جنگل های شمال ایران بر اثر تخريب از ۲۵ ميليون هکتار به ۱۲ ميليون کاهش يافته است.weiterlesen...ادامه

بيانيه اخير جمعی از زبان شناسان، ادبا و استادان سرشناس و معتبر ايرانی درباره تشديد آشفتگی رسم الخط فارسی از پر رنگ تر شدن نگرانی هايی خبر می دهد که در سه دهه اخير در محافل فرهنگی ايران مطرح بوده است.


«خط فارسی را دريابيد» بيانيه اخير جمعی از زبان شناسان، ادبا و استادان سرشناس و معتبر ايرانی درباره تشديد آشفتگی رسم الخط فارسی در نوع خود در تاريخ آکادميک ايران بی سابقه است و از پر رنگ تر شدن نگرانی هايی خبر می دهد که در سه دهه اخير در محافل فرهنگی ايران مطرح بوده است.

بیشتر بخوانید

گفت و گو با تبريز نيوز

پيمان پاك مهر: پیشه وری که بود و به کدام یک از زوایای شخصیتی و سياسي وی تابحال کمتر پرداخته شده است؟


"منوچهر يزدي":
نام "سید جعفر پیشه وری" در تاریخ سیاسی ایران با کوشش های وی در زمینه فعالیت های کمونیستی و سردمداری فرقه دمکرات و نیز جدایی طلبی آذربایجان همراه بوده است.

بیشتر بخوانید

  عفو بین الملل: سانسور، هویت اینترنت را تغییر می دهد

عفو بین الملل: سانسور، هویت اینترنت را تغییر می دهد


عفو بین الملل، گروه مدافع حقوق بشر، روز چهارشنبه (6 ژوئن) هشدار داد که اگر علیه سانسور و 'سرکوب' آزادی بیان در اینترنت اقدام نشود، این شبکه ارتباط جهانی 'تا جایی تغییر خواهد کرد که قابل شناسایی (با مشخصه های اصلی) آن نخواهد بود.'weiterlesen... ادامه

مهستی، خواننده ایرانی، درگذشت

مهستی خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایرانی در بین مردم محبوبیت بسیاری داشت
مهستی، خواننده ایرانی در سن شصت سالگی به دلیل ابتلا به سرطان، در سانتا رزا در شمال کالیفرنیا درگذشت.weiterlesen... ادامه

پاواروتی درگذشت
لوچانو پاوراتی از نام آورترین خوانندگان اپرا در قرن بیستم بودلوچانو پاواروتی، یکی از مشهورترین خوانندگان اپرا در جهان، در سن 71 سالگی در شهر مودنا، واقع در ایتالیا، درگذشت.
اطلاعیه درگذشت پاوراتی پس از آن انتشار یافت که روز گذشته رسانه های ایتالیایی گزارش کردند که وضع سلامت این خواننده مشهور اپرا، که چند هفته پیش از بیمارستان مرخص شده و در خانه خود در مودنا بستری بود، رو به وخامت گذاشته است.
در این اطلاعیه آمده است که لوچانو پاواروتی در ساعت 5 بامداد روز پنجشنبه، 6 سپتامبر، در خانه خود در شهر مودنا، درگذشته است.
پاواروتی سال گذشته به خاطر ابتلای به بیماری سرطان لوزالمعده تحت درمان قرار گرفت و در ماه اوت سال جاری نیز دوباره برای مدتی در بیمارستان بستری بود.

بیشتر بخوانید

بزرگداشت پاواروتی در تهران

پاواروتی در شهر مودنا، در شمال ایتالیا درگذشت
بزرگداشت لوچانو پاواروتی، خواننده تازه درگذشته اپرای ایتالیا، سه‌شنبه سوم مهرماه در تهران برگزار شد.weiterlesen... ادامه

پوتین، لگد کرد رفت


اجلاس پوتین در تهران برگزار شد. در حاشیه این اجلاس تعدادی رئیس جمهور دیگر نیز رفت و ‏آمد می کردند. در این اجلاس که پس از شصت سال یک رهبر روسیه به ایران آمده بود نتایج ‏بسیاری به دست آمد. احمدی نژاد گفت: « اجلاس به تمام اهداف از پیش تعیین شده رسید.» آگاهان ‏در مورد اهداف تعیین شده این اجلاس خیلی فکر کردند. آیا این اجلاس موفق شد مشکلی را که ‏سالهاست برای سهم ایران در دریای خزر پیش آمده است، حل کند؟ نظربایف رئیس جمهور ‏قزاقستان گفت:

بیشتر بخوانید

    روز 29 اکتبر، روز کورش بزرگ،

روز 29 اکتبر، روز کورش بزرگ،

و سالگرد صدور اولین منشور حقوق بشر، را گرامي بداريمweiterlesen...

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان

علی عربیان دبیر انجمن مثنوی پژوهان:
روح کورش کبیر و روح مولوی در یک اتحاد شگرف و تاریخ ساز و اندیشه پرور توجه همه جهانیان را به سرزمین ایران معطوف کرده است-weiterlesen... ادامه

    «مستندساز ایرانی-فرانسوی ۱۷ نوامبر محاکمه می شود»

«مستندساز ایرانی-فرانسوی ۱۷ نوامبر محاکمه می شود»

مهرنوش سلوکی، مستندساز ايرانی-فرانسوی می گويد که روز ۱۷ نوامبر -۲۶ آبان ماه-، به اتهام «تبليغ عليه نظام»، در دادگاهی غير علنی در ايران محاکمه می شود.weiterlesen...ادامه

 فیلم پرسوپولیس        انیمیشن پرسوپولیس مرجان ساتراپی

فیلم پرسوپولیس


انیمیشن پرسوپولیس مرجان ساتراپی نمایشی از زندگی تحت شرایط ترور حکومتی بر مردم ، به ویژه بر جوانان و فضای جنک 8 ساله در ایران است .او در این انیمیشن نشان میدهد ک،ه چگونه گماشتگان حکومت اسلامی در ایجاد ،خفقان ،تهدید و ارعاب زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده اند.تماشای این انیمیشن را به مردمان جهان توصیه کنید تا، بداند که مردم ایران در چه نوع حکومت دزد ، ریا کار و متجاوز و جنایتکار زندگی میکنند.این انیمیشن ببینده را به دنیای ایران میبرد و بیننده گام به گام لحظه به لحظه خود را در احاطه شرایطی غیرباورنکردنی میبیند.شرایط ترور اجتماعی به دست حکومت بر مردم ایران برای بیننده ملموس میگردد.بیشتر بخوانید ادامه

سينمای مستقل در پی ساختن فيلمی از کوروش هخامنشیبکتاش خمسه پور


کار ساخت یک فیلم بلند سینمایی درباره کوروش بزرگ، بنیادگذار فرمانروایی هخامنشیان قرار است در آینده ای نزدیک آغاز شود.
سرمایه ای که برای ساخت این فیلم در نظر گرفته شده، معادل هشتاد میلیون دلار است که يکی از پر هزینه ترین تولیدات مستقل سینمایی به شمار می رود. بیشتر بخوانید ادامه

 برگزار ی هشتمین سال روز در گذشت شاملو بر مزارش جلوگیری کردند

حکومت اسلامی حتی از مرده احمد شاملو می هراسد .ارازل و اوباش حکومتی از برگزار ی هشتمین سال روز در گذشت شاملو بر مزارش جلوگیری کردند.

«برای حمله به مراسم شاملو دائم به پليس فشار می آوردند»
در هشتمين سالگرد در گذشت احمد شاملو، شاعر معاصر، چند هزار نفر از دوستداران او به دعوت کانون نويسندگان ايران قصد داشتند با حضوردر آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج، يادش را گرامی بدارند که ماموران نيروی انتظامی مانع از برگزاری مراسم شدند. بیشتر بخوانید ادامه

 جلد کتاب جواهر مدینه (عکس از سایت آمازون)       جمع‎آوری کتاب زندگی عایشه از صربستان

جلد کتاب جواهر مدینه (عکس از سایت آمازون)
جمع‎آوری کتاب زندگی عایشه از صربستان


پروفسور دنیس اسپیلبرگ، این رمان را "زشت" و "احمقانه" توصیف کرده است
رمان یک نویسنده آمریکایی درباره زندگی عایشه، همسر محبوب پیامبر اسلام، از کتاب فروشی های صربستان جمع آوری شده است.
پس از اینکه ناشر آمریکایی کتاب "جواهر مدینه" از چاپ و نشر آن منصرف شد، صربستان تنها کشوری بود که این رمان را چاپ و منتشر کرد.بیشتر بخوانید ادامه

   انتشار کتاب جواهر مدینه در دانمارک

انتشار کتاب جواهر مدینه در دانمارک


يك ناشر دانماركي تصميم دارد كتاب جنجال‌آميز «جواهر مدينه» درباره‌ي زندگي عايشه - همسر پيامبر اسلام را منتشر كند.
دانمارك كه با انتشار كاريكاتورهاي محمد سروصدای مسلمانان متعصب را برانگیخت ، اين‌بار با چاپ كتابي درباره‌ي‌ همسر پيامبر اسلام مي‌خواهد پا را فراتر بگذارد.بیشتر بخوانید ادامه

 چرا در تئاتر ها را می بندند داريوش اسد زاده بازیگر سینما و تاتر ایران. (عکس از فارس)

داريوش اسد زاده بازیگر سینما و تاتر ایران. (عکس از فارس)


حکومت اسلامی شهروندان ایرانی را با بستن مراکز فرهنگی در سراسرکشور به قهقرای بربریت دوران عباسی رجعت میدهد. رژیم فرهنگ ستیز اسلامی دشمن سینما، تأتر ، موسیقی ،شعر و ادبیات و فلسفه و پژوهش است. برچیدن بساط رژیم وابسته به استعمار جهانی در ایران راه رهائی مردم ایران است این امر ضرورتی تاریخی و رسالتی ملی و میهنی است .حزب سوسیال دمکرات ایران .بیشتر بخوانید ادامه

        اعتراض زرتشتیان به 'توهین' به نشان فروهر در فیلم ایرانی

اعتراض زرتشتیان به 'توهین' به نشان فروهر در فیلم ایرانی


زرتشتیان ایران به "کاربرد نامناسب" نشان فروهر که نماد دین زرتشت و یکی از نشانه های میهنی دانسته می شود در فیلم "چارچنگولی" ساخته سعید سهیلی اعتراض کرده اند.بیشتر بخوانید ادامه

http://tarnama.org/library.htm

کتابخانه ی آنلاین "بدون سانسور"

     یک ايرانی نامزد دريافت جايزه اسکار ۲۰۰۹ شد

یک ايرانی نامزد دريافت جايزه اسکار ۲۰۰۹ شد


وب سايت آکادمی علوم و هنرهای تصویری موسوم به فستيوال اسکار نام عماد مخبری، کارگردان ايرانی الاصل فيلم کوتاه انيميشن اوکتاپودی Oktapodi را به همراه تيه ری مارشان از جمله نامزدان دريافت بهترين فيلم کوتاه انيميشن سال Short Animated Film معرفی کرده است.

بیشتر بخوانید

 عدم استقبال از سمینار بین المللی خواجه نصیر و تهدید به بازداشت خبرنگار

عدم استقبال از سمینار بین المللی خواجه نصیر و تهدید به بازداشت خبرنگار

بیشتر بخوانید

بزرگان ایران زمین: حافظ


http://www.youtube.com/watch?v=e5Yw4epGams&feature=related

بزرگان ایران زمین: ابو علی سیناhttp://www.youtube.com/watch?v=-S46ApEG31c&feature=player_embedded

بزرگان ایران زمین:‌ فردوسی


Http://www.youtube.com/watch?v=2URYLxYZHhw&feature=relmfu

دادخواهيم، بيداد را!


در چهاردهمين سالگرد قتل رهروان پی گير آزادی
ياد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده را گرامی می داريم
کانون نويسندگان ايران

بیشتر بخوانید

ترانه " بی پرده "- کاسه کوزه رو جم کنید

آثار ممنوعه

http://azadieiran2.wordpress.com/2013/08/24/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D8%AF%D9%87/

'آنتی-داعش'؛ کمپین هنرمندان ایرانی علیه ویرانگری هنری گروه دولت اسلامی
سروده جنجالی فردوسی از استاد بادکوبه ای در کاخ نیاوران
https://www.facebook.com/journoisnotacrimefarsi/videos/vb.904324046281112/998291273551055/?type=2&theater

موانع و علل عدم تحقق رنسانس در ایرانرنسانس یا دورهٔ نوزایی، جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. این دوران گذار بین قرون وسطی و دوران جدید است. تقریبا، آغاز آن در سدهٔ ۱۴ میلادی در شمال ایتالیا بود و به تدریج این جنبش در سدهٔ ۱۵ میلادی، شمال اروپا را نیز فراگرفت. این انتشار تقریبا سه قرن طول کشید، جهان امروزی خصوصا جوامع توسعه یافته، نتیجهٔ همان تحولات می باشند، زیرا رنسانس پایه‌های اقتصادی، سیاسی، هنری و علمی تمدن‌های کنونیِ غرب را بنیان گذاشت.

دانش و هنر، تواما پیشرفت‌های عظیمی در ایتالیای سدهٔ ۱۵ و ۱۶ میلادی به‌وجود آوردند. دانشمندان، هنرمندان و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام گرفتن از میراث اصیل روم و یونان، با دیدگاهی تازه‌ و منطقی به جهان می‌نگریستند و آن را تفسیر می کردند و در تلاش بودند مشکلات موجود را با ابزار ها و روشهای فکری نوین، حل نمایند.

جامعهٔ اروپا در قرون وسطی، جامعه‌ای بود پر از مشکل‌ و در حال انحطاط، تمدن قرون وسطایی علی رغم شکوه منحصر به فردش در برخی موارد، نقایصی اساسی و مشکلاتی لاینحل داشت. بحران ها ی پی در پی موجب فضا سازی برای پذیرفتن اصلاحات زیر بنایی گردید و فئودالیسم، نظام اجتماعی قرون وسطی برای کنترل و اداره ان جوامع دیگر موثرو کارآمد نبود. ساختار سست سیاسی آن نمی‌توانست شیوه‌هایی را برای تشکیل و ادارهٔ کشورهایی که حکومت قدرتمند مرکزی داشتند و در انگلستان و فرانسه در حال شکل‌گیری بودند، فراهم آورد.

به‌علاوه کلیسای کاتولیک نیز، که به جامعهٔ قرون وسطی ثبات می‌بخشید، در سال‌های پایانی این قرون، گرفتار مشکلات داخلی خودش بود. بیشتر این مشکلات فساد مالی و اخلاقی بود که وارد سیستم ودستگاه کلیسا شده بود و رفته رفته می‌رفت تا جای خود را به نظام شورایی دهد که با رانت دهی پاپ در سال ۱۴۵۰ مجدداً کلیسا بر نظام شورایی غلبه یافت و توانست از نابودی و حذف کامل نجات یابد، در این دوره بسیاری از روحانیان با استفاده از موقعیتشان در صدد کسب قدرت‌های سیاسی بودند.

البته عوامل دیگری هم در ایجاد رنسانس دست داشتند، از جمله رونق تجارت؛ رشد بازرگانی و تلاش جوامع برای رشد و توسعه، بالا رفتن آگاهی عمومی نسبی، و پا به پای این دلایل ظهور اندیشمندان شجاعی نظیر کوپرنیک که نظریه زمین مرکزی را مردود و بجای زمین، خورشید را مرکز، اعلام کرد. زمین دیگر مرکز جهان و انسان اشرف مخلوقات نبود.

این انقلاب فکری نخستین بحران وجدان انسان غربی بود. زیرا انسان موجودی بودمثل سایر موجودات درعرصه کیهان بیکران. انقلابی که هم با اصول پذیرفته شده نجوم بطلمیوسی در تعارض بود و هم با نص کتاب مقدس، همچنین گالیله که مفهومی تازه از حقایق طبیعت را اعلام کرد که بنیادهای تعالیم کلیسا را متزلزل و فیزیک را مستقل از الهیات اعلام و تکیه‌گاه علم فیزیک از آن پس خرد انسان معرفی شد، دکارت نیزعقل بشر را به‌جای کتاب مقدس و سنت پاپ و کلیسا و فرمانروا قرار داد، به این ترتیب عمر خرافه ها به اتمام رسیده و عصر اندیشه‌های روشن و متمایز آغاز گشت.

پس از این تحولات دیگر همه چیز با محک عقل سنجیده می شد، حتی محتویات کتاب مقدس انجیل در عصر ایمان جایش را به خرد داد. این مقدمه به ما باز یادآوری می کند تا زمانی‌ که مذهب، در دوران رنسانس اروپا، مورد نقد قرارنگرفته وتعالیم وقوانین کلیسا، با علم وفلسفه به چالش گرفته نشده بود، هیچ گونه حرکت جدی و مستمر و هدف دار در جهت برپایی حاکمیت قانون و استقرار دموکراسی وپیشرفت در کشور‌های اروپایی صورت نگرفته بود.

(اين جمله بالا را دوباره بخوانيد... ح-ک)

امروزه ایران البته با در نظر گرفتن تفاوتها و ویژگیهایش، تقریبا در چنین وضعیتی گرفتار شده است، متاسفانه منتقد به اسلام هم ردیف کافر و مرتد و مستحق مرگ وهر گونه نقدی مواجه با سانسورمی باشد. هرتلاشی برای استدلال واندیشه و شک در مبانی اسلام، برای در هم شکستن تابوها ممنوع وهر اندیشه ای در برابر خشونت و جهل خرافی، مذهبی سرکوب می شود. ظاهرا خدای مسلمین جوابی برای پاسخگویی به دیگراندیشان ندارد و تنها راه حفظ این دین سرکوب اندیشمندان البته تحت شعار گول زننده و مضحک هیچ اجباری در دین نیست، می باشد، البته همه ما میدانیم هیچ مسلمان زاده ای حق انتخاب آزادانه را ندارد،هیچ کس هم نمی تواند از این دین خارج شود.

(همينجاست که زايشی که در ايران آغاز شده است و به کشورهای ديگر سرايت (هنوز نکرده) میکند با رنسانسی که در اروپا شد فرق دارد. کتاب مذهبی اروپاييان مسئله ارتدات و کافر را بصورت اسلام در خود نداشت... ح-ک)

نقد اسلام به دلیل ماهیت منطق ناپذیر آن خطرناک است، زیرا این ایدئولوژی به صاحبان آن اجازه می دهد خشونت بارترین و غیر انسانی ترین رفتار ها را با مخالفین و منتقدین انجام دهند و تاریخ آلوده به خون و سراسر دهشت توسعه اسلام از بدو تولد این دین تا به امروز گواه این خطر است، اما تاریخ هزار و چهارصد ساله یورش مسلمین به ایران وتصرف آن موید این است که برای نجات و آزادی وپیشرفت ایران، این تنها راه باقی مانده است. ایران نیازمند یک حرکت سریع و هدفدار برای رنسانس است، با توجه به شرایط حال حاضر ایران و منطقه و تهدیدات موجود علیه ایران، حکومت استبدادی دینی، گروه های خطرناک حاضر در منطقه از جمله طالبان و داعش، همکاری و به نوعی رهبری آنها توسط جمهوری اسلامی و تاراج ایران به بهای حمایت از لبنانی ها، فلسطینی ها، یمنی ها، سوریه ای ها و……سودای امپراتوری خامنه ای که هرجا منافع خلافت ایجاب کرده، ایران به تاراج رفته را به حراج گذاشته، ظاهرا فرصت زیادی برای ایران پرستان باقی‌ نگذاشته است.

ایران در معرض نابودی کامل است، اخبار های دهشتناک مربوط به نابودی محیط زیست، آلودگی هوا، نابودی سفره های آب زیر زمینی، نابودی جنگلها، نابودی ثروت های ملی در کنار سرکوب آزاد اندیشان، معماری هدفمند توسعه فقرو افزایش شکاف طبقاتی و دو قطبی نمودن جامعه و توزیع نابرابر و ناعادلانه ثروت، عملکرد مافیای سپاه در رابطه با مواد مخدر و اشاعه اعتیاد و فحشا به صورت برنامه ریزی شده، همراه با احتمال تجزیه ایران توسط گروههای ناراضی که توسط رژیم هدایت می شوند و…….

ایرانیان باید درست مشابه اروپای قرن چهاردهم، یکبار و برای همیشه، در مقابل اسلام، این ایدئولوژی ویرانگر بایستند و با یک انقلاب فکری و فرهنگی و حاکمیت عقل و منطق به جای خرافه های اسلام، و هذیان های بیمارگونه عربی بیابانگرد که هیچ دستاوردی جز ویرانی برایشان ندارد و به استبداد دینی تحمیل شده به ایران خاتمه دهند. ایرانیان نیازمند به بازگشت به خویشتن و بررسی نقش خود درپروژه نجات ملی میهنی هستند.

اما وقایع سالها ی اخیرنمایانگر این است که موانع بسیاری بر سر راه تجدید حیات و نوزایی ایرانی چیده شده است. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان شناخت درست و لازم از وضعیت کنونی وعلل و سابقه تاریخی عقب ماندگی را ندارند و این جهل بیمارگونه شاید نتیجه نظام آموزشی فرهنگی معیوب موجود می باشد که در سالهای اخیر با افزایش بدون برنامه وصرفا جهت تخریب دانش آموزی و دانش پژوهی با گسترش بی رویه واحد های غیراستاندارد آموزش عالی و اعطای مدرک در ازای پول صورت گرفته است. اکثریت مردم شناخت درستی از حقوق اولیه و انسانی خود اعم از آزادی فردی، داشتن آزادی انتقاد، آزادی پوشش، آزاد ی انتخاب یک دیدگاه و یا جهان بینی فلسفی و………را ندارند، چه افرادی که هزار و چهارصد سال قبل به زورشمشیر و جزیه به اسلام تن دادند، چه انها که امروزتحت سیستم سی و هفت ساله جمهوری اسلامی، حاکمیت قوانین اسلام را پذیرفته اند هیچ مطالعه و شناخت درستی از ماهیت پلید این دین ندارند و کورکورانه به پیروی و دفاع آن برخاسته اند وگرنه عقل سلیم کدام پدر شرافتمندی می پذیرد خود را مومن به دینی اعلام کند که بهره وری جنسی از کودک شیرخواره را بلامانع می داند؟ یا کدام زن آزاداندیشی قبول می کند همیشه دربرابر قانون نیمی از مردان تلقی شود و برای هر چیزی برده وار باید از مرد صاحبش، اطاعت کند و در نقش برده جنسی به قانون چند همسری دایم و صیغه رضایت دهد؟ کدام انسان عاقل و هوشمندی برای واقعه ای در چهارده قرن پیش زنجیر و قمه بدست می گیرد و برای دشمنان اجداد و سرزمینش عزاداری می کند؟ کدام انسان فرهیخته ای راه حل مشکلات جامعه را بریدن انگشت دستان خاطی یا سنگسار و اعدام و بریدن سر می داند؟ کدام انسان عاقلی سرمایه ملی را برای انجام مراسم مضحک سنگ پرانی و هروله، تقدیم اعرابی می کند که دشمن قسم خورده سرزمینش هستند؟؟؟؟؟؟

خرافه های اسلام، سموم مهلکی هستند که ایرانیان را بیمار کرده و به خواب مرگ و نابودی سوق داده است. نجات ایران نیازمند رنسانسی ایست که بتواند ذهن های مسخ شده ایرانیان را به تفکر و داوری درست سوق دهد.

وبزرگترین ترس سیستم دیکتاتوری حاکم بر ایران همین آگاهی هاست. آگاهی که بتواند توان مقابله با موانع تغییر را به ایرانیان بدهد.

اما این موانع چه هستند؟؟؟؟؟؟؟

چرا علی رغم فشارهای اجتماعی و نارضایتی عمومی مردم، خصوصا در سالهای اخیر، توسعه آگاهی وخشم عمومی ……تغییر در ایران صورت نمی گیرد؟
آیا حکومت دیکتاتوری مذهبی، این اژدهای خفته بر روی ایران، رویین تن است؟

چرا مردم ایران سرکوب علنی و کشتارهای سالهای شصت و هفت، هفتاد و هشت، و هشتاد و هشت را نتوانستند استفاده کنند و فرصت ها سوخت و به باد رفت؟
ترس عمومی و گسترده ایرانیان، از حکومتی که ابایی از هیچگونه خشونت علنی ندارد و توسط سربازان گمنام و به نام موعود ته چاه که به هیچ قانون و حقوقی آگاهی و پایبندی ندارند و به سان سگان وحشی تربیت شده برای دریدن و خون آشامی، محافظت می شود؟؟؟

یاس و سرخوردگی مردم از مبارزه ای که با تدابیر طراحان خبره استعمارگر، بیش از حد طولانی شد و برای مبارزین به صورت فرسایشی در آمد؟؟؟؟
نبود دانش مبارزاتی ؟؟؟؟؟
نبود رهبری موثر؟؟؟؟؟
اصلاح طلبانی که نقش سوپاپ اطمینان حکومت را همیشه بازی کرده اند؟؟؟؟؟
خیانت روشنفکرنما ها در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی لابی گر؟؟؟؟؟؟
حمایت قدرتهای جهانی به صورت پنهان و آشکار از این حکومت که کاملا منافعشان را تامین وتضمین می کند؟؟؟؟؟؟
عدم اتحاد نیروهای مخالف رژیم؟؟؟؟
توسعه جهل وخرافه توسط سیستم؟؟؟؟؟؟
توسعه فقر و گرفتار شدن مردم در چرخه دنبال نان دویدن؟؟؟؟؟
مغز شویی مقدس که قدمتی هزار و چارصدساله دارد ودر این سی و هفت سال جزو برنامه های اصلی رژیم بوده؟؟؟؟؟؟؟
و یا بی تفاوتی جمعی ایرانیان به سرنوشتشان و تسلیم در مقابل تقدیر؟؟؟؟؟؟
بازنگری در کدامیک از اینها می تواند پاشنه آشیل را مورد هدف قرار دهد؟

چرا ایرانیان می شنوند و می خوانند، لمس می کنند و می بینند اما هیچ علایم ناشی از آگاهی نشان نمی دهند؟؟؟؟؟؟
ایران تمدنی بزرگ ولی فروپاشیده در دستان اشغالگران عرب، ایران تاریخی هفت هزارساله لگدمال شده زیر سم شتران مشتی بیابانگرد، ایران عظمتی به وسعت تاریخ اما در شرف مرگ، ایران نیازمند یک تجدید حیات واقعیست، ایران نیازمند خودباوریست، و آگاهی موثر و برانگیزاننده تنها راه نجات .
پاینده باد ایران


س ز
جولای ۲۰۱۵

Naser Sadeghi

به بهانه‌ی ۲۲ اسفند سال‌روز در گذشت «ایرج میرزا»


در ایران تا بود ملا و مفتی
به روز بدتر از این هم بیفتی
به بهانه‌ی ۲۲ اسفند سال‌روز در گذشت «ایرج میرزا»
ایرج میرزا ملقب به «جلال‌الممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی) و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرنده‌ی واژگان و گفتارهای عامیانه است و اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود.
او فرزند صدرالشعرا غلامحسین‌میرزا، نوهٔ ایرج پسر فتحعلی‌شاه و نتیجهٔ فتحعلی شاه قاجار بود. تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون تبریز صورت گرفت و در همان مدرسه مقدمات عربی و فرانسه را آموخت. وقتی امیرنظام گروسی مدرسه مظفری را در تبریز تاسیس کرد، ایرج میرزا سمت معاونت آن مدرسه را یافت و در این سمت مدیریت ماهنامه ورقه (نخستین نشریه دانشجویی تبریز) را برعهده گرفت. در نوزده‌سالگی لقب «ایرج بن صدرالشعرا» یافت.
ایرج به گروهی از شاهزادگان قاجار تعلق داشت که در حکمرانی بر کشور سهم مؤثری نداشتند ولی با این وجود، تعلق خاطر خود را به نسب و اشرافیت خود حفظ کرده بودند. ایرج نیز مانند پدرش صدرالشعرا، گاه دچار فقر و تنگدستی می‌شد و از همین رو همفکری و همدردی با تهیدستان و روح اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی در وی زنده بود. او به سبب خصلت ولخرجی، سفرهای مداوم و تغییر مکرر شغل، برخلاف میل باطنی خود گاه مجبور به مدیحه‌سرایی اعیان و اشراف می‌شد ولی به نحو ملایم اما مؤثر از این کار ابراز دلتنگی و بیزاری می‌کرد.
کسانی که از نزدیک با ایرج ارتباط داشته‌اند، گفته‌اند که او در زندگی روزمره مردی متین و موقر بوده و در جمع به لفظ قلم سخن می‌گفته اما هنگام حضور در محافل خصوصی و در میان دوستان، این حریم به یکباره از میان می‌رفت و به بذله‌گویی مبدل می‌شد. یک پروفسور خاورشناس روسی که در زمان حیات ایرج او را ملاقات کرده درباره او می‌گوید:
«مردی بود سیاه‌سوخته و لاغراندام و متوسط‌القامه و در رفتار و گفتار شکیبا و بردبار. اشعار ایرج وقتی خودش آنها را می‌خواند، جان می‌گرفت...»
ایرج به همراه ملک‌الشعرا بهار، بلندترین صدای شعر دورهٔ مشروطه بود. او بر خلاف بهار که از زاویه میهن‌پرستی به مشروطه می‌نگریست، بیشتر از دیدگاه یک بورژوای اشرافی، منتقد روابط اجتماعی بود. و ضمن آنکه توده مردم را فاقد شعور سیاسی و درک اجتماعی می‌دانست، دوری از خطر در افتادن با قدرتمندان و پیروی از مصلحت را برای دوستان تجویز می‌کرد.
ایرج میرزا شاعری را شغل و حرفه خود قرار نداده و جز به حکم تفنن و فرمان طبع شعر نمی‌سرود ،حتی در ابتدا از لقب فخر الشعرائی که امیر نظام به او داده بود استفاده نکرد.
ایرج میرزا تا اواسط عمر کمتر شعر گفته و اشعار او منحصر به همان قصاید و اعیاد واشعاری بود که جنبه تفنن و شوخی دوستانه داشته است.
ایرج میرزا نزدیک دوسال در تهران ماند و تمام وقت خود را صرف فعالیت های ادبی نمود . تا آنکه در سال ۱۳۰۵ در اثر سکته قلبی در گذشت و در مقبره ظهیر الدوله به خاک سپرده شد.

شعر فردوسی رو بخونید که ۹۰۰ سال پیش سروده و دل و تن آدم رو ميلرزونه :


چو ناکس به ده کد خدایی کند

کشاورز باید گدایی کند ...

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود

وز آن ، کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان

گنه بود آزار کس پیششان

همه بنده ی ناب یزدان پاک

همه دل پر از مهر این آب و خاک

پدر در پدر آریایی نژاد

ز پشت فریدون نیکو نهاد

بزرگی به مردی و فرهنگ بود

گدایی در این بوم و بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و هوش ما

که شد مهر میهن فراموش ما ؟

که انداخت آتش در این بوستان

کز آن سوخت جان و دل دوستان ؟

چه کردیم کین گونه گشتیم خوار ؟

خرد را فکندیم این سان ز کار

نبود این چنین کشور و دین ما

کجا رفت آیین دیرین ما ؟

به یزدان که این کشور آباد بود

همه جای مردان آزاد بود

در این کشور آزادگی ارز داشت

کشاورز ، خود خانه و مرز داشت

گرانمایه بود آنکه بودی دبیر

گرامی بد آنکس که بودی دلیر

نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت

نه بیگانه جایی در این خانه داشت

از آنروز دشمن بما چیره گشت

که ما را روان و خرد تیره گشت

از آنروز این خانه ویرانه شد

که نان آورش مرد بیگانه شد

چو ناکس به ده کد خدایی کند

کشاورز باید گدایی کند ...
ماهنامه
اندیشکدۀ آگاهی و شناختاندیشکدۀ آگاهی و شناخت بر این باور است
که تنها خواست مردم، پایه و اساس مشروعیت دولت می باشد؛
و آزادی بیان، مهمترین و نخستین وظیفۀ دولت است.

* * دومین ماهنامه ی اندیشکده * *

مبارزه با نادانی، آموزش دادن و آگاه کردن،
یک وظیفه ی ملی است
**
اندیشکده با باور به ارزش و حیثیت انسان،
و باور به حق طبیعی او؛ یعنی برابری و آزادی؛
راهی است مشخص و هدفمند، بسوی مردمسالاری.
اندیشکده، حزب و ایدئولوژی نیست، یک "مکتب" است.
اندیشکده، رهائی مردم را، در خودشناسی و خود سازی، می داند.
"ما" مردم، در ایران همیشه رعیت و اُمت بوده ایم؛
جامعه مان، برای دگرگونی، نیاز به "شهروند" دارد.
گام نخست در تکامل رعیت و اُمت، به شهروند؛
دانش و بینش است.

با در نظر گرفتن باور اندیشکده:
که نه دنبال ایدئولوژیِ خاصی است،
و نه دنبال بت سازی و قهرمان پروری!
فرصتی است که از مطالعات یک بُعدی دوری نماید؛
و آزادانه برای دستیابی به حقایق و واقعیت ها کوشا باشد.
اندیشکده، با اتکاء به این باور؛
بدون توهین، تهمت، و نفرین؛
و دوری جُستن از ضدیت، خشونت و دشمنی؛
دنبال گسترش دانش و بینش می باشد،
زیرا تحول جامعه، در گروی تحول افرادش است.
**
با درود،
به دومین ماهنامه اندیشکده، خوش آمدید! در ماهنامه نخست، دیدیم که: میهنمان، ایران، در معرض خطر است: دشمنان داخلی و خارجی؛ فرصت طلبان و گمراهان؛ سودجویان و مزدوران برای چپاول ثروت های ملی، و بالاکشیدن (خوردن) دسترنج دهها میلیون ایرانی، و تکه پاره کردن و تجزیه ی کشور! در تلاش اند.
در ماهنامه اول، با دشمنان داخلی آشنا شدیم؛ اکنون دشمنان خارجی را با هم مرور می کنیم.
"دشمنان خارجی":
دوازده سال پیش، در سال 2004-2003 دولت جرج بوش-دیک چینی، با رهنمودهای برنارد لوئیس، تلاش کرد که اسرائیل و کشورهای سنی منطقه را، بر علیه ایران، متحد کند. این برنامه با فلسفه ی "لبانیزه کردن" (تجزیه ی) ایران نیز هماهنگ گردید. ولی اتحاد و همکاری کامل بین اسرائیل و کشورهای سنی، نزدیک به سه سال به درازا کشید.
"شش ماه پس از جنگ اسرائیل و حزب اله لبنان؛ از دیدِ دولت جرج بوش، ایران تبدیل شد به "دشمن شماره یک"؛ و استراتژی خاورمیانه ی آمریکا، نیز روی ایران متمرکز گردید. هدف این استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی و تشیع و محدود نگهداشتن نفوذ هر دوی آن در منطقه بود. آمریکا، برای موفقیت این برنامه، پشت پرده یک اتحاد غیر رسمی سه جانبه مابین آمریکا، اسرائیل، و کشورهای سنیِ عربستان سعودی، مصر و اردن بوجود آورد.
گری سیک در اینمورد استدلال کرد که استراتژی جدید واشینگتن ریشه در تغییر "برنامه ریزی نشدۀ" تعادل قدرت بنفع ایران دارد. آمریکا "ناخواسته" با حذف دو رقیب مهمِ جمهوریِ اسلامی در منطقه: طالبان در افغانستان و صدام در عراق، در دگرگون کردن تعادل قدرت بنفع ایران، نقش اساسی ایفا کرده است.
جبهۀ مشترک دیگر؛ کشورهای اسرائیل، عربستان سعودی، و ترکیه هستند که بیش از ده سال است زیر نظر آمریکا، در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان؛ با پشتیبانی گروه های ویژۀ ارتش، چتربازان و ضد اطلاعات کشورهای نامبرده، و با همکاری "عوامل فریب خوردۀ ایرانی"، در مناطق مرزی نفوذ کرده اند.
هدف اصلی این جبهه تضعیف ایران از طریق برپائی گروهک های تجزیه طلب و جدائی خواه می باشد. یکی از برنامه های اصلی این جبهه، پروژۀ آذربایجان بزرگ است که قصد دارد آذربایجان را از ایران، جداسازد. پایگاه های عملیاتی این جبهه در شمال عراق، شرق ترکیه و آذربایجان شمالی (به ویژه نخجوان) قرار دارد. از این پایگاه ها برای برنامه های صدا و سیمای آذربایجان آزاد و تبلیغات جدائی طلبی، استفاده می گردد.
این حرکت با بودجۀ چند صد میلیون دلاری دارای تجهیزات وسائل ارتباط جمعی مدرن جهت تبلیغات قومی (ضد ملی) و تعلیمات می باشد. انواع تجهیزات (تلفن همراه، کامپیوتر، رادیو- بی سیم و ...) مورد نیاز برای ایجاد تشنج، آشوب، اعتصاب و زد و خورد، در اختیار تجزیه طلبان و مزدوران گذارده، می شود. عاملین سازمان موساد، سیا و استخبارات ملی ترکیه (ضد اطلاعات) برای جمع آوری اطلاعات، شناسائی مراکز حساس و حتی شرکت در کارهای تخریبی و ترور مشغول فعالیت می باشند.
این نوع عملیات در چند استان دیگر از جمله بلوچستان نیز وجود دارد.
سازمان جُندُاله که در مرز سه گانۀ ایران، افغانستان و پاکستان مستقرمی باشد، از طرف آمریکا بوسیلۀ سازمان ضد اطلاعات پاکستان حمایت می شود. جُنداله یکی از آن سازمانها می باشد که با پشتیبانیِ آمریکا، مدتی است در بلوچستان فعالیت دارد.
عبدالمالک ریگی، رهبر این سازمان پیش از دستگیری و اعدام گفت: "سازمان جُندُاله که از عشایر بلوچ تشکیل شده، ... پنج نفر از اعضای مسلح جُندُاله همراه با وسائلِ جاسوسی ، نقشه مناطق حساس و پانصد هزار دلار پول، هنگام عبور از مرز، دستگیر شدند.
یک افسر عالیرتبۀ ضد اطلاعات پاکستان در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت: "گروه جُنداله با پول فراوانی که در دست دارد، توانسته است در افغانستان به حدّ فراوان سربازگیری کند. این توانائی مالی، یک گروه چریکی را به یک ارتش کوچک تبدیل کرده است که دولت آمریکا بتواند روی آنان حساب کند."
نقش منابع طبیعی بصورت یک عامل اساسی و حیاتی را نمی توان و نباید نادیده گرفت. در این راستا، آنتونی سامپسون، متخصص انرژی و خاورمیانه، می نویسد، نقشۀ اصلی خاورمیانه نام و یا مرزهایِ هیچ کشوری را نشان نمیدهد، بلکه نقشه ای است با تعدادی خانه های مربع شکل که نام شرکت های نفتی از قبیل آرامکو و استاندارد بر آنها حک شده است. مرزهای اصلی این کشورها آن چهارخانه ها و صاحبان آن همان شرکت ها بوده اند؛ برای مثال بجای عربستان سعودی نام آرامکو و بجای کویت نام بی پی نوشته شده است.
مزدوران و گمراهان؛
مزدوران، آنهائی که منافع شخصی شان بر همه چیز ارجحیت دارد؛ با شرف و ایمان و حق شناسی بیگانه هستند؛ و انگیزه اصلی شان، سود جوئی و طمع ورزی می باشد؛ ایران و ایرانی که هیچ، حتی خدائی را به خرمائی می فروشند! درطول تاریخ کشورمان، همواره از این نوع دیوهای انسان نما، صدمه خورده و آسیب دیده ایم: آصف الدوله ها، میرزا آقاخان نوری، حاج میرزا آقاسی، میرزا محمد مهدی امام جمعه تهران (که دستگیری امیرکبیر را به سفیر روس تبریک گفت)، وثوق الدوله و دو وزیرش که ایران را دربست به انگلیس فروختند. کاشانی، شمس قنات آبادی، جمال امامی، بقائی، گیلانشاه، حسین فردوست، ... با کمال تأسف لیست بسیار طولانی است.
گمراهان نقشی بس خطرناک تر و تخریبی دارند، زیرا خودشان نمیدانند که چگونه آلت دست دشمن هستند. در این میان عده ای مطلق گرا، بدون اینکه بخواهند و یا بدانند، مشغول دشمنی با یکدیگر یعنی با خودشان هستند. هموطنانِ فرقه گرائی که تصور (ابهام و خیالات) می کنند، حق "فقط" با آنهاست ! حزب الهی و شاه الهی، تندروهای دست راستی و دست چپی و هر شخص و گروهی که حقی برای دیگران قائل نباشد، و توانائی تحمل دگراندیشان را نداشته باشد، در این گروه جا دارد.
مسئله زیاد مشکل و پیچیده نیست؛ حتی آنهائی که اهل مطالعه نباشند، و مسائل را تجزیه و تحلیل نکنند، چنانچه خوش باوری را کنار بگذارند، با نگاهی به کشورهای لیبی، عراق، یمن، و سوریه؛ باید خطری که ایران را تهدید میکند، ببینند و لمس کنند!
سیستم مدیریت شرکت آی بی اِم، سالها برای شرکت های بزرگ دنیا، الگوی مدیریتِ هدفمند و هوشیار بود. در این سیستم؛ مدیریت به دو گروه تقسیم شده بود: مدیریت هدفمند با برنامه ی مشخص؛ و دیگری، مدیریت بحرانی و عکس العملی! در حال حاضر، ما ایرانیان نیز با یک انتخاب روبرو هستیم: یا باید هوشمندانه از فاجعه ی تجزیه، جنگ و تخریب جلوگیری کنیم؛ و یا صبر کنیم تا پس از تجزیه و تخریب؛ برای بقا، نفس کشیدن، و زنده بودن؛ عکس العمل نشان بدهیم!
امروز، مهمترین حربه ی جلوگیری از تجزیه و تخریب میهن مان، بیداری و آگاهی است.
برای آگاهی دوستان:
برنارد لوئیس، اسلام شناس و متخصص خاورمیانه، یهودی انگلیسی تبار، راهبر و مرشدِ اهریمن صفت تجزیه طلبان می باشد. برنارد لوئیس، طراح تجزیه لبنان و مشاور آریل شارون در نابود کردن، آنکشور بود. او آرشیتکت تجزیه ی کشورهای خاورمیانه و تعیین مرزهای جدید، طبق خواست اسرائیل، و نیازِ تندروهای جنگ طلب آمریکا است. تمام تلاش این دشمنِ انسانیت، طی نیم قرن گذشته در جهت ایجاد شکاف مابین کشورهای خاورمیانه با غرب، بوده است.
واژه ی "لبانیزه کردن" را، برنارد لوئیس پس از نابودی لبنان، بوجود آورد؛ و به جای واژه ی "تجزیه" بکار برده میشود.
گری سیک، متخصص خاورمیانه و ایران، در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد، جیمی کارتر و رانالد ریگان، یکی از اعضای شورای امنیت آمریکا، بود.
آنتونی سامپسون، پژوهشگر و نویسنده ی انگیسی

ویدیوی عشق این سرزمین
https://www.facebook.com/bia2/videos/10153859896022575/

باید ایران را دوست بداریم
از اظهار نظر و پیشنهاد، دریغ نفرمائید، با سپاس.
پیروز باشید
letzte Änderungen: 5.5.2018 10:38